CÔNG VĂN 1688/BTP-TĐKT NGÀY 31/3/2011 CỦA BỘ TƯ PHÁP PHÁT ĐỘNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2011

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành Tư pháp năm 2011, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; hưởng ứng 5 nội dung thi đua giai đoạn 2011 – 2015 do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 41 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua năm 2011 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

1.1. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tạo khí thế sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Tư pháp tham gia các phong trào thi đua, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và của ngành Tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương năm 2011.

1.2. Phát hiện và lựa chọn kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thực sự tiêu biểu trong phong trào thi đua để phổ biến, nhân rộng, học tập và đề nghị khen thưởng kịp thời.

1.3. Thông qua việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua, nhằm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác giữa các cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu:

2.1. Tổ chức các phong trào thi đua cần bám sát các nhiệm vụ của Ngành, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao.

2.2. Tổ chức phong trào thi đua ở từng cơ quan, đơn vị phải được phát động một cách sôi nổi, sâu rộng đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đảm bảo thường xuyên, liên tục, thiết thực, không  phô trương, tránh hình thức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn đối với từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

2.3. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương cũng như các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả các phong trào thi đua.

2.4. Tổ chức phong trào thi đua phải thiết thực, tiết kiệm, các đơn vị cần đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi đua cụ thể, phù hợp, tìm các biện pháp thực hiện hiệu quả, gắn việc thực hiện phong trào thi đua với việc thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt tăng cường “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

2.5. Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo khen thưởng phải kịp thời, chính xác, tiếp tục tăng cường khen thưởng hướng về cơ sở và người trực tiếp lao động và công tác.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA:

Toàn ngành quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2011 với khẩu hiệu: “Cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp trung thành, đoàn kết, tận tuỵ, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Các đơn vị cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của Ngành, địa phương và của cơ quan, đơn vị mình để tiếp tục đổi mới và thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện kết luận số 83-KLTW ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (sau đây gọi là Nghị định số 42/2010/NĐ-CP); Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp nằm; Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 7 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành.

Thủ trưởng, cấp ủy, tổ chức Đảng các cơ quan, đơn vị trong ngành cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong trào thi đua, phải coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực mạnh mẽ để thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, làm tốt nhiệm vụ hàng ngày của mình, thấm nhuần lời dạy của bác Hồ: “Thật ra công việc hàng ngày chính là nền tảng của công tác thi đua”.

2. Phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ xây dựng, thực hiên chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Trong đó, trọng tâm là nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ban hành, sửa đổi, bổ sung các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo thể chế hóa kịp thời, đúng đắn các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thành hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đia phương ban hành các văn bản thể chế hóa và tổ chức thực hiện kịp thời, đúng đắn các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cùng cấp trong các lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của ngành Tư pháp.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở, góp phần tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

4. Tiếp tục tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong ngành từ Trung ương đến cơ sở ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao, đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tạo môi trường, điều kiện làm việc và đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức trách nhiệm, tác phong lề lối làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

5. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, báo chí, xuất bản phục vụ yêu cầu xây dựng, phát triển của ngành Tư pháp và nhu cầu ngày càng tăng của xã hội.

6. Xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện sâu rộng, thiết thực, hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội khác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng trong các hoạt động của ngành.

7. Đẩy mạnh cải cách thể chế, thủ tục hành chính, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện:

Phong trào thi đua được phân thành 2 đợt:

- Đợt 1: Thời gian từ 1/4/2011 đến 30/6/2011: Nội dung thi đua lập thành tích chào mừng những này lễ lớn của đất nước, thi đua chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và thi đua lập thành tích kỷ niệm 63 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

- Đợt 2: Thời gian từ 1/7/2011 đến 30/9/2011: Nội dung thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày thành lập nước và lập thành tích chào mừng 66 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam.

2. Phân công trách nhiệm:

2.1 Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình cụ thể của từng đơn vị tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua cho phù hợp và tổ chức triển khai có hiệu quả. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua để mọi người học tập, noi gương, tạo sự phát triển liên tục, bền vững cho phong trào.  Kết thúc đợt 1 của phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị tiến hành sơ kết gửi báo cáo kết quả về Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp ( Vụ Thi đua – Khen thưởng) trước ngày 15 tháng 7 năm 2011. Kết thúc đợt 2 của phong trào thi đua các cơ quan, đơn vi, các cụm, khu vực thi đua tiến hành tổng kết phong trào thi đua, xét khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân vào dịp tổng kết năm 2011 theo quy định.

2.2 Các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp, Trưởng, Phó trưởng các cụm, khu vực thi đua có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức kiểm tra việc triển khai các đợt thi đua ở các cơ quan, đơn vị thuộc cụm, khu vực mình phụ trách; kết thúc các đợt thi đua, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện ở cụm, khu vực về Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp ( Vụ Thi đua – Khen thưởng).

2.3 Vụ Thi đua – Khen thưởng chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức, cán bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Trưởng, Phó trưởng các cụm, khu vực thi đua và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị năm 2011; tổng hợp báo cáo Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành Tư pháp về kết quả của các đợt phát động phong trào thi đua năm 2011.

Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp và Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nội dung công văn này và kế hoạch, chương trình công tác cụ thể của cơ quan, đơn vị để xác định cụ thể nội dung và tổ chức phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ phát động, nhằm thực hiện toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2011.

 

Nơi nhận: - Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương (để b/cáo);

- Bộ trưởng (để b/cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Thành viên HĐTĐKT Ngành Tư pháp;

- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);STP, Cục THA dân sự các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (để thực hiện);

- Các Cụm, khu vực thi đua (để thực hiện);

- Lưu: VT,Vụ TĐKT.

Nguồn:Moj.gov.vn

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thúy Hiền

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers

%d bloggers like this: