Bộ Nội vụ giao biên chế công chức cho các tỉnh có đúng thẩm quyền không?

Ngày 29.1.2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 187/QĐ-TTg về biên chế công chức năm 2011 của các cơ quan hành chính nhà nước. Chính quyền địa phương căn cứ quyết định này để giao biên chế công chức hành chính cho các cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền được phân cấp theo Luật Cán bộ công chức và Nghị định số 21/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 28.2.2011 Bộ Nội vụ có Quyết định số 319/QĐ-BNV Về việc giao biên chế công chức năm 2011 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kèm theo Quyết định là phụ lục phân bổ số lượng biên chế cụ thể của từng tỉnh, thành phố cho từng cơ quan, đơn vị; đồng thời, giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Trình HĐND cùng cấp quyết định phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm biên chế công chức được giao tại Điều 1 của Quyết định này.

Nội dung Quyết định của Bộ Nội vụ không chứa nội hàm hướng dẫn mà làm thay thẩm quyền quyết định cụ thể của chính quyền địa phương. Ví dụ: Quyết định của Bộ Nội vụ nêu rõ: Tỉnh Thừa Thiên Huế, Năm 2011 được giao 2.219 biên chế, trong đó tăng 48 biên chế công chức so với năm 2010. Số 48 biên chế này phải phân bổ theo quyết định nêu trên của Bộ Nội vụ là “1. Chi cục Văn thư – Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ: 6 biên chế; 2. Chi cục quản lý chất lượng Nôn g- Lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở NN và PTNT: 10 biên chế …”.

Nhận được Quyết định này, chính quyền nhiều địa phương rất băn khoăn: Tại sao Bộ Nội vụ ban hành Quyết định này? Tại sao Bộ Nội vụ can thiệp sâu, cụ thể và quyết định thay thẩm quyền của chính quyền địa phương đã được phân cấp trong các văn bản pháp luật? Quyết định này của Bộ Nội vụ có đúng thẩm quyền không? HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành nghị quyết về quyết định phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính ở địa phương mình nếu có thay đổi, điều chỉnh khác với nội dung phân bổ cụ thể tại Quyết định số 319 của Bộ Nội vụ có được không? …

Nghiên cứu vấn đề này cho thấy:

1. Điều 66 Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2010 quy định thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ công chức như sau: “Căn cứ vào quyết định chỉ tiêu biên chế được Chính phủ giao, HĐND cấp tỉnh quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp”. Như vậy, Luật Cán bộ công chức quy định HĐND cấp tỉnh quyết định phê duyệt biên chế… trên cơ sở quyết định của Chính phủ, chứ không quy định HĐND quyết định phê duyệt biên chế trên cơ sở Quyết định của… Bộ Nội vụ.

2. Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8.3.2010 Về quản lý biên chế công chức quy định Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm: “Giao biên chế công chức sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Như vậy, Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ Nội vụ: giao biên chế chế công chức sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập. Việc giao biên chế cho các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế của các tỉnh, thành phố thuộc trách nhiệm của các cơ quan khác, không thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Bộ Nội vụ.

Kết quả phân tích cho thấy, nội dung Quyết định 319 nêu trên của Bộ Nội vụ không đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Cán bộ công chức và Nghị định số 21 của Chính phủ.

Đoàn Nhuận
Nguồn: nguoidaibieu.com.vn
About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers

%d bloggers like this: