Tổng hợp các chính sách hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

TẢI TẠI ĐÂY

Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Số hiệu: 338/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 28/12/2016 Ngày hiệu lực: 15/02/2017

TẢI TẠI ĐÂY

Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020

Số/Ký hiệu 27/NQ-CP
Ngày ban hành 21/02/2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị quyết

TẢI TẠI ĐÂY

Quảng Nam công bố 70 văn bản hết hiệu lực

Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 538/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2016, theo đó có 70 văn bản hết hiệu lực, cụ thể:

      1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, gồm 58 văn bản (Phụ lục 1 kèm theo);

      2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần, gồm 09 văn bản (Phụ lục 2 kèm theo);

      3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2016, gồm 03 văn bản (Phụ lục 3 kèm theo).

Ru bi

Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Số hiệu: 02/2017/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 20/02/2017 Ngày hiệu lực: 06/04/2017

TẢI TẠI ĐÂY

Quảng Nam đã có 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tính đến cuối năm 2016)

Theo báo cáo số 14/BC-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Nam Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2017, thì đến cuối năm 2016, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn (204 xã) là 12,50 tiêu chí/xã (cả nước là 13,45 tiêu chí/xã), tăng 1 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015 và tăng 9,89 tiêu chí/xã so với năm 2010; đã có 62 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, chia ra như sau:

– Nhóm 1 (đạt 19 tiêu chí): Có 62 xã, đạt 30,39% so tổng số xã (cả nước đạt 25,07%); trong đó, năm 2014: 10 xã; năm 2015: 43 xã và năm 2016: 9 xã;

– Nhóm 2 (từ 15 – 18 tiêu chí): Có 09 xã (chiếm 04,41%);

– Nhóm 3 (từ 10 – 14 tiêu chí): Có 68 xã (chiếm 33,33%); Đọc tiếp

Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

TẢI TẠI ĐÂY

Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (dự thảo)

Thời gian dự kiến trình thông qua dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt cụ thể như sau:

  • Tháng 02/2017: dự kiến trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng luật để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017;

  • Tháng 7/2017: dự kiến trình Chính phủ thông qua nội dung dự án luật;

  • Tháng 10/2017: dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến nội dung dự án luật vào kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14;

  • Tháng 5/2018: dự kiến trình Quốc hội thông qua nội dung dự án luật vào kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14

Người dưới 16 tuổi không được vào phòng xử án

Đây là một trong những quy định trong dự thảo Nội quy Tòa án đang được Tòa án nhân dân tối cao tổ chức lấy ý kiến, cụ thể:

1. Khi vào phòng xử án, mọi người đều phải chấp hành việc kiểm tra an ninh của lực lượng có trách nhiệm bảo vệ phiên tòa.

2. Nghiêm cấm mang vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu và tài liệu, đồ vật khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa vào phòng xử án, trừ vật chứng của vụ án phục vụ cho công tác xét xử hoặc vũ khí, công cụ hỗ trợ được người có thẩm quyền mang theo để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

3. Người tham gia tố tụng, tham gia phiên tòa theo yêu cầu của Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác; nhà báo tham dự phiên tòa để đưa tin về diễn biến phiên tòa phải xuất trình Thẻ nhà báo và giấy giới thiệu công tác cho Thư ký phiên tòa tại bàn Thư ký chậm nhất là 15 phút, trước giờ khai mạc phiên tòa và ngồi đúng vị trí trong phòng xử án theo hướng dẫn của Thư ký phiên tòa; trường hợp đến muộn thì phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho Thư ký phiên tòa thông qua lực lượng có trách nhiệm bảo vệ phiên tòa. Đọc tiếp

Thông tư 337/2016/TT-BTC về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQVN, tổ chức chính trị – xã hội

Số hiệu: 337/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 28/12/2016 Ngày hiệu lực: 15/02/2017

TẢI TẠI ĐÂY

Nghị định 12/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Số hiệu: 12/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 10/02/2017 Ngày hiệu lực: 26/03/2017

TẢI TẠI ĐÂY

Chương trình phòng, chống tội phạm năm 2017 của Chính phủ

Quyết định 199/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 05-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

TẢI TẠI ĐÂY