BÁO CÁO 81/BC-TP NGÀY 31/5/2011 CỦA PHÒNG TƯ PHÁP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011

Năm 2011 là năm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tam Kỳ lần thứ XIX (Nhiệm kỳ 2010-2015) và kỷ niệm 5 năm thành lập thành phố. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của thành phố trong giai đoạn mới, trong 6 tháng đầu năm 2011 phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ và Ban Tư pháp các xã, phường đã nỗ lực ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành về khối lượng và chất lượng công việc theo kế hoạch đề ra.

Căn cứ vào tình hình hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2011 như sau:

 I. Đặc điểm tình hình

II. Kết quả công tác 6 tháng

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Trong 6 tháng đầu năm 2011, phòng đã xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động cụ thể theo từng nhiệm vụ, từng thời điểm cụ thể để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác Tư pháp năm 2011. Đã tổ chức họp trực báo với các xã, phường để đánh giá các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.

 2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

2.1. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

– Đã tham mưu cho HĐPHCTPBGDPL thành phố xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2011 và triển khai đến cán bộ chủ chốt các phòng, ban, xã, phường và nhân dân. Trong đó chú trọng phát huy những hình thức tuyên truyền có hiệu quả  và xây dựng những mô hình mới phù hợp theo từng đơn vị, khu dân cư để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục đạt hiệu quả và chất lượng cao hơn.

– Tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ lãnh đạo thành phố và xã, phường.

– Xây dựng và tổ chức ký kết kế hoạch liên tịch về phổ biến giáo dục pháp luật với phòng Giáo dục và Đào tạo; Đoàn TNCSHCM thành phố Tam Kỳ để phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở và đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố.

– Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thành phố tổ chức Hội thi nhận thức pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2011.

– Phối hợp với LĐLD thành phố, Hội người cao tuổi tổ chức tập huấn các văn bản luật mới, luật người cao tuổi cho hội viên các tổ chức đoàn thể này.

– Cùng với các địa phương tổ chức 13 hội nghị triển khai Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp; Luật Tố tụng hành chính cho cán bộ cấp xã và thành viên các tổ bầu cử, tổ chức 26 buổi tuyên truyền những nội dung cơ bản nhất liên quan đến công tác bầu cử cho nhân dân ở các thôn khối phố.

– Biên tập kịch bản và chuẩn bị về nhân sự để dàn dựng “Phiên tòa giả định” nhằm đổi mới hình thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

– Ban hành công văn đề nghị UBND xã, phường củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp xã và cũng cố tổ hòa giải.

– Các địa phương đã xây dựng Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trong năm và đã triển khai các văn bản luật đến một số thôn, khối phố.

– Bên cạnh việc tuyên truyền qua các hội nghị, hội thi… thì Phòng cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên trang tin điện tử của Phòng, bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định.

– Kinh phí cho công tác tuyên truyền trong năm 2011 được thành phố cấp 45.000.000đ và Phòng đã vận động xã hội hóa được 15.000.000đ nên cơ bản đáp ứng được nhu cầu công việc.

 2.2. Công tác văn bản

* Về xây dựng, ban hành, kiểm tra xử lý và theo dõi thi hành pháp luật

Đã tham mưu UBND thành phố ban hành:

– Kế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm 2011 và kế hoạch triển khai công tác xây dựng kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2011;

– Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2011.

– Quyết định về chương trình văn bản QPPL năm 2011.

– Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ban hành, xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản năm 2011.

– Đã kiểm tra và đề nghị xử lý các văn bản QPPL do thành phố và xã phường ban hành 06 tháng đầu năm 2011, qua đó yêu cầu HĐND các phường Trường Xuân, Hòa Thuận, Hòa Hương, An Xuân xử lý.

– Rà soát 67 văn bản QPPL do thành phố ban hành từ năm 2005 đến 31/5/2011, qua đó công bố 25 văn bản hết hiệu lực thi hành và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 04 văn bản QPPL do căn cứ ban hành đã bị thay thế, sửa đổi dẫn đến nội dung không còn phù hợp.

* Về thẩm định, góp ý văn bản

Trong 06 tháng đầu năm 2011, Phòng Tư pháp đã thẩm định 01 văn bản QPPL và  góp ý 09 văn bản, hầu hết các ý kiến thẩm định và góp ý của Phòng Tư pháp đã được các cơ quan dự thảo văn bản tiếp thu, chỉnh sửa.

Phòng cũng đã chi trả tiền thẩm định, góp ý cho cán bộ của Phòng trực tiếp tham mưu công tác thẩm định, góp ý văn bản.

* Để thực hiện tốt việc xây dựng , kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, Phòng đã xây dựng trang tin điện tử và cập nhật tất cả các văn bản QPPL của Trung ương, tỉnh và thành phố theo từng lĩnh vực, tình trạng hiệu lực của văn bản; qua đó tạo thuận lợi cho các phòng, ban và cán bộ trong quá trình tra cứu, áp dụng.

2.3. Công tác hộ tịch và chứng thực

* Đã tham mưu UBND thành phố ban hành:

– Công văn chỉ đạo UBND xã, phường thực hiện việc đăng ký khai tử tại địa phương theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ tịch.

– Công văn gửi thông tin lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

– Tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định công nhận nuôi con nuôi của bà Nguyễn Thị Miến nhận cháu gọi bà nội cô làm con nuôi.

* Phòng Tư pháp đã ban hành:

– Công văn hướng dẫn UBND xã, phường thực hiện Thông tư 16.a/2010/TT-BTP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi biểu mẫu hộ tịch.

– Công văn chỉ đạo UBND xã, phường triển khai thực hiện Kế hoạch số 3844/KH-UBND ngày 08/11/2010 của UBND tỉnh về việc nhập quốc tịch theo Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam.

– Đã ban hành  27 thông báo về thông tin hộ tịch cho xã phường.

* Nhờ áp dụng phần mềm quản lý hộ tịch nên công tác hộ tịch của Phòng cũng như của xã, phường trong 6 tháng đầu năm 2011 đã có những bước tiến đáng kể, đó là: Thời gian giải quyết hồ sơ cho công dân nhanh hơn, chính xác hơn và lưu trữ hồ sơ khoa học nên rất thuận lợi trong việc tìm kiếm thông tin. Tính đến nay các xã, phường đang cập nhật thông tin hộ tịch của những năm về trước.

* Kết quả thực hiện công tác hộ tịch:

– Tại phòng Tư pháp: Tiếp nhận và tham mưu cho UBND thành phố giải quyết  64 trường hợp đề nghị cấp lại bản chính giấy khai sinh và  27 trường hợp cải chính hộ tịch của công dân. Lệ phí thu được là 1.315.000đ.

– Tại xã, phường:

+ Khai sinh: 863 trường hợp

+ Khai Tử:   242 trường hợp

+ Kết hôn:   425 trường hợp

+ Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi:  10 trường hợp

* Công tác chứng thực được thực hiện thường xuyên và đảm bảo đúng pháp luật, đã thực hiện chứng thực được 736 trường hợp, lệ phí thu là: 5.396.000đ

 

2.4. Công tác trợ giúp pháp lý

Chỉ đạo các CLB TGPL của thành phố và xã, phường ban hành kế hoạch hoạt động năm 2011. Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và trợ giúp cho 59 đối tượng nhân dân đến yêu cầu trợ giúp pháp lý, hướng dẫn cụ thể quy định của pháp luật cho các đối tượng, giúp họ nâng cao được sự hiểu biết pháp luật để kịp thời bảo vệ các quyền và lợi ích của gia đình và bản thân. Phòng cũng đã phối hợp tốt với TTTGPLNN tỉnh trong việc tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động cho nhân dân trên địa bàn.

Tuy nhiên cũng phải cần nhìn nhận rằng, hoạt động trợ giúp pháp lý ở các câu lạc bộ chưa thật sự hiệu quả, chưa có cách làm sáng tạo nên hoạt động chỉ mang tính cầm chừng.

 2.5. Công tác khác

Công tác thi đua: Ngay từ đầu năm phòng đã thực hiện đăng ký thi đua với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam và chỉ đạo các địa phương đăng ký thi đua công tác Tư pháp năm 2011với phòng Tư pháp. Công tác báo cáo hằng tháng, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của ngành được thực hiện đảm bảo, đúng thời gian quy định.

– Công tác cán bộ:

+ Đội ngũ công chức của phòng Tư pháp thành phố hiện nay là 05 người đều có trình độ chuyên môn là cử nhân Luật, trong đó 02 cán bộ có trình độ cao cấp chính trị.

+ Đối với cán bộ Tư pháp – hộ tịch xã, phường, hầu hết có 02 cán bộ Tư pháp, riêng xã Tam Thanh chỉ có 01 cán bộ (Lý do: Cán bộ Tư pháp cũ mất chưa có người thay thế). Cán bộ tư pháp xã phường đều qua trình độ sơ cấp chính trị, trình độ chuyên môn thì trung cấp Luật trở lên, nhiều cán bộ đã có trình độ đại học Luật hoặc là đang trong quá trình theo học. Đội ngũ cán bộ công chức ngành Tư pháp từ thành phố đến xã, phường đa số là trẻ, trung bình khoảng 30 tuổi, có năng lực và tâm huyết với ngành. Công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên bằng cách tổ chức các lớp tập huấn và các buổi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm như giao lưu giữa ngành tư pháp Tam Kỳ và tư pháp Phước Sơn.

– Công tác cải cách hành chính: Nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích của công tác cải cách hành chính nên Phòng đã tiến hành xây dựng và đưa vào hoạt động trang tin điện tử của phòng tại địa chỉ https://tuphap.wordpress.com; qua đó đã cập nhật các thông tin hoạt động của thành phố, của phòng, các văn bản QPPL từ trung ương đến địa phương, hướng dẫn các thủ tục hành chính…. Việc trao đổi văn bản qua lại giữa Phòng và  xã, phường đều thực hiện qua trang tin điện tử này nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí gửi công văn.

Về tủ sách pháp luật: Đến nay về cơ bản các địa phương đã trang bị đầy đủ sách pháp luật cho tủ sách pháp luật ở các thôn, khối phố trên địa bàn. Tuy nhiên, hoạt động của các tủ sách pháp luật hiệu quả đem lại chưa cao

– Về công tác Khiếu nại- Tố cáo: Phòng đã chỉ đạo cho xã, phường giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân, cụ thể như: Chỉ đạo cho UBND phường Hòa Thuận trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đẳng về cấp giấy chứng tử cho bà Đỗ thị Mía và UBND phường An Xuân trả lời đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Bê về từ chối thực hiện việc chứng thực bản sao từ bản chính ( phó bản); đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam hướng dẫn về nghiệp vụ.

 III. Một số tồn tại, hạn chế

1. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật

– Công tác tuyên truyền miệng là hình thức tuyên truyền trực quan, tác động trực tiếp đến người nghe và thông qua đó báo cáo viên có thể giải đáp cụ thể những vấn đề mà người nghe còn vướng mắc. Tuy nhiên khi triển khai thực hiện thì gặp khó khăn do tinh thần tham gia học tập tìm hiểu pháp luật của nhân dân chưa cao, số lượng nhân dân tham gia các buổi tuyên truyền còn hạn chế.

– Công tác quản lý và khai thác tủ sách pháp luật chưa thực sự hiệu quả. Số lượt người đọc và nghiên cứu văn bản pháp luật còn rất thấp. Hiện nay vẫn chưa có kinh phí hỗ trợ cho người trực tiếp quản lý tủ sách pháp luật, việc mở cửa phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân chưa được thường xuyên.

– Công tác trợ giúp pháp lý: Các địa phương chưa chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức trợ giúp pháp lý cho nhân dân, chủ yếu là hoạt động theo cơ chế phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh. Việc sinh hoạt Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý còn gặp khó khăn về chuyên đề, nội dung sinh hoạt.

– Kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật tuy được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng thực tế yêu cầu công việc, chưa đảm bảo theo mức quy định của tỉnh.

 2. Công tác chứng thực, hộ tịch

– Đội ngũ cán bộ công chức của phòng tuy đã phấn đấu, nỗ lực trong việc học tập, trao dồi trình độ ngoại ngữ song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu công việc.

– Pháp luật hiện hành quy định cán bộ Tư  pháp – hộ tịch phải viết các sự kiện hộ tịch vào vào sổ. Quy định này không phù hợp ở những địa phương đã áp dụng phần mềm quản lý hộ tịch.

– Hiện nay, một số người dân vẫn đem các loại giấy tờ nhà đất thời chế độ cũ có đóng dấu “PHÓ BẢN” đến yêu cầu UBND xã, phường chứng thực, do không có văn bản hướng dẫn “PHÓ BẢN” là bản sao hay bản chính nên có nơi thực hiện việc chứng thực và có nơi không thực hiện việc chứng thực nên dẫn đến công dân khiếu nại, khiếu kiện.

– Thời lượng giải quyết công việc hằng ngày của cán bộ Tư pháp – hộ tịch xã, phường để đáp ứng nhu cầu của nhân dân là rất lớn, do đó việc cập nhật dữ liệu hộ tịch trước ngày áp dụng phần mềm quản lý hộ tịch vào hệ thống cơ sở dữ liệu ở một số địa phương còn chậm.

 3. Công tác văn bản

– Mặc dù đã ban hành chương trình xây dựng các văn bản QPPL nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên các cơ quan tham mưu còn chậm trong việc triển khai thực hiện dẫn đến một số văn bản ban hành không đúng thời gian theo chương trình.

– Việc niêm yết văn bản QPPL ở thành phố cũng như xã, phường chưa thực hiện thường xuyên, đúng quy định.

– Kinh phí cấp cho công tác văn bản còn hạn chế và chưa có văn bản quy định mức chi cho công tác rà soát văn bản QPPL.

– Văn bản quy định về việc công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành chưa rõ thẩm quyền là của UBND hay Chủ tịch UBND nên dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau.

– Cán bộ làm công tác rà soát văn bản chưa được tập huấn nghiệp vụ nên khó khăn trong việc tổ chức rà soátt văn bản.

 IV. Một số kinh nghiệm, giải pháp, kiến nghị

1. Đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật

– Cần đẩy mạnh việc xây dựng những hình thức, mô hình tuyên truyền có hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền như tuyên truyền dưới hình thức phiên tòa giả định, tổ chức các hội thi, cuộc thi mang hình thức sân khấu hóa, lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các đợt Trợ giúp pháp lý lưu động.

– Các địa phương cần chủ động, nhạy bén trong việc lựa chọn những chủ đề, nội dung để phục vụ cho các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý, tăng cường thảo luận về những chuyên đề liên quan đến công việc chuyên môn, trao đổi về những vấn đề còn bất cập, vướng mắc ở địa phương để phát huy tốt hơn vai trò tham mưu cho UBND trong việc điều hành, xử lý công việc.

– Về kinh phí cho hoạt động tuyên truyền nói chung và kinh phí cho việc quản lý, khai thác tủ sách pháp luật cần được quan tâm hơn để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc.

 2. Đối với công tác chứng thực, hộ tịch

– Ngành cấp trên cần quan tâm nghiên cứu việc tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện công tác chứng thực giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài. Sớm có văn bản hướng dẫn về những loại giấy tờ có đóng dấu “PHÓ BẢN” là bản chính hay bản sao để cho UBND xã, phường có cơ sở thực hiện.

– Khi đã triển khai áp dụng phần mềm quản lý hộ tịch thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần sớm sửa đổi các quy định về lưu trữ hồ sơ hộ tịch theo hướng là không ghi vào sổ hộ tịch mà chỉ cần in rồi đóng tập là được. Như vậy vừa đảm bảo chính xác, vừa tiết kiệm thời gian.

 3. Đối với công tác văn bản

* UBND tỉnh

– Cần tiến hành rà soát tất cả các văn bản QPPL do HĐND – UBND tỉnh ban hành từ trước đến nay, qua đó công bố danh mục những văn bản nào còn hiệu lực, hết hiệu lực thi hành để cho các cơ quan cấp dưới thuận lợi tra cứu, áp dụng trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL.

– Để cho việc tra cứu văn bản QPPL của tỉnh được thuận lợi, đề nghị UBND tỉnh không đưa các văn bản hành chính thông thường vào chung với trang văn bản QPPL như hiện nay.

Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL.

– Có văn bản hướng dẫn về thẩm quyền công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND là của Chủ tịch UBND hay là của UBND.

– Ban hành văn bản quy định mức chi cho công tác rà soát văn bản QPPL.

– Để tiết kiệm kinh phí và hạn chế bớt nhân sự,  đề nghị nghiên cứu bỏ  việc  phát hành công báo giấy, vì với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay chỉ cần click chuột là tìm được văn bản nên công báo giấy không còn phù hợp. Đồng thời có văn bản hướng dẫn cách xử lý đối với công báo cũ.

* UBND thành phố

– Chỉ đạo Văn phòng HĐND – UBND thành phố và xã phường thực hiện việc niêm yết văn bản QPPL của thành phố đúng quy định của pháp luật.

          – Chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND sớm đưa các văn bản QPPL của thành phố lên website của thành phố để cán bộ, nhân dân tra cứu áp dụng.

          4. Đối với công tác cải cách hành chính

          Để tiết kiệm thời gian và chi phí gửi công văn, đồng thời tạo thêm kênh tuyên truyền hiệu quả, đề nghị Sở Tư pháp thực hiện việc trao đổi văn bản giữa Sở và các phòng Tư pháp cấp huyện qua trang tin điện tử của Sở.

           5. Đối với công tác trợ giúp pháp lý

          Đề nghị TTTGPLNN tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho 02 câu lạc bộ TGPL phường An Mỹ và An Phú để có điều kiện hoạt động, vì hơn 1 năm qua Trung tâm đã ngừng hỗ trợ nhưng không có văn bản thông báo.

         V. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

1. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật mới đến từng thôn, khối phố nhằm nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật nhân dân.

2. Tham mưu UBND thành phố tổ chức 02 Hội nghị: 01 Hội nghị tập huấn về công tác hòa giải, 01 Hội nghị tập huấn công tác văn bản;

3. Tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên pháp luật cấp thành phố lần thứ IV năm 2011.

4. Tổ chức dàn dựng và công diễn “Phiên tòa giả định” để thay đổi hình thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

5. Công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đảm bảo theo quy trình và thời gian quy định. Công tác trợ giúp pháp lý được thực hiện thường xuyên, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu trợ giúp của nhân dân.

6. Công tác hộ tịch, chứng thực và các nhiệm vụ khác thực hiện kịp thời, đáp ứng các nhu cầu của công dân.

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 của phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ./.

TẢI BÁO CÁO TẠI ĐÂY

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hường

Nơi nhận:

– Sở Tư pháp;

– UBND thành phố;

– Phòng  TC-KH;

– Lưu: TP.

Advertisements

Một phản hồi

  1. nhờ hướng dãn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: