BÁO CÁO SỐ 75/BC-TP NGÀY 31/5/2011 CỦA PHÒNG TƯ PHÁP VỀ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH TỪ NĂM 2005 ĐẾN 31/5/2011

I. Đặc điểm tình hình xây dựng, ban hành văn bản

Từ năm 2005 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011, HĐND và UBND thành phố ban hành 67 văn bản QPPL, trong đó HĐND thành phố ban hành 28 Nghị quyết, UBND thành phố ban hành: 32 Quyết định, 07 Chỉ thị

Việc ban hành văn bản QPPL của thành phố tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, chất lượng văn bản cao, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý của thành phố; tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn một số văn bản ban hành nhưng hiệu lực thi hành thấp hoặc chưa được tổ chức triển khai thực hiện tốt.

II. Kết quả rà soát

  Qua kiểm tra đối chiếu giữa văn bản quy phạm pháp luật do thành phố ban hành với các văn bản của nhà nước cấp trên và các văn bản hướng dẫn về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, về hiệu lực pháp luật…thì phát hiện có 30 văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành, trong đó 25 văn bản hết hiệu lực theo thời gian, 05 văn bản được các văn bản khác thay thế cho phù hợp với tình hình mới; các văn bản còn lại đều phù hợp với các văn bản của nhà nước cấp trên. Qua rà soát đã công bố 30 văn bản do HĐND và UBND thành phố ban hành hết hiệu lực pháp luật và đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 03 văn bản QPPL, vì các căn cứ ban hành 03 văn bản này đã hết hiệu lực pháp luật và đã được thay thế (Có danh mục kèm theo).

  III. Một số thuận lợi, khó khăn

  1. Thuận lợi

  – Được sự quan tâm hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn Sở Tư pháp.

  – UBND thành phố đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu văn bản QPPL khá đầy đủ nên rất thuận lợi trong quá trình rà soát văn bản.

  2. Khó khăn

– Về thể chế: Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL mặc dù đã có một cơ sở pháp lý cơ bản nhất để các cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đó là Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004, Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004, song các quy định này mới chỉ dừng lại ở việc quy định trách nhiệm chung thực hiện công tác này trong khi còn rất nhiều vấn đề đặt ra đòi hỏi phải quy định rõ ràng như các nguyên tắc của rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL; các điều kiện bảo đảm cho công tác này; trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác rà soát, hệ thống hoá; sự phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL… Sự chưa hoàn thiện về thể chế nêu trên đã làm ảnh hướng lớn đến công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL trong thời gian qua.

– Về kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác cho công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hiện nay chưa có văn bản pháp luật riêng quy định về kinh phí cho việc rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL, do vậy không có cơ sở dự trù kinh phí cho công tác này.

– Cán bộ, công chức làm công tác rà soát văn bản chưa được tập huấn về nghiệp vụ và còn phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nên chất lượng rà soát chưa cao.

   III. Một số đề xuất, kiến nghị

– Một là, hoàn thiện các quy định của pháp luật về rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL.

– Hai là, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL.

 – Ba là, bảo đảm kinh phí và các điều kiện khác cho công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL.

 Trên đây là kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thành phố Tam Kỳ ban hành từ năm 2005 đến hết 31/5/2011, kính đề nghị các cấp quan tâm chỉ đạo hướng dẫn kịp thời./.

TẢI BÁO CÁO VÀ DANH MỤC VĂN BẢN QPPL 2005-2011 TẠI ĐÂY

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn  Thị Hường

Nơi nhận:

– Sở  Tư pháp;

– UBND thành phố;

– TTHĐND thành phố;

– Chủ tịch, các  PCT;

– Lưu: TP.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: