Đề cương báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2012

Bối cảnh, điều kiện kinh tế – xã hội trong năm 2011 ảnh hưởng đến công tác tư pháp (những thuận lợi và khó khăn)

Báo cáo này tập trung đánh giá những kết quả đã hoàn thành, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2012.

 Phần thứ nhất:

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2011

 I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2011

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

1.1. Kết quả đạt được

- Những kết quả đã hoàn thành (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2011.

1.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém.

b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).

2. Quản lý nhà nước về xây dựng và thi hành pháp luật

2.1. Kết quả đạt được

- Những kết quả đã hoàn thành (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2011.

2.2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).

b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).

3. Công tác Thi hành án dân sự

3.1. Kết quả đạt được

- Những kết quả đã hoàn thành (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2011.

3.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).

b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).

3.3. Bài học kinh nghiệm cần trong triển khai công tác năm 2012: những kinh nghiệm hay hoặc cần rút kinh nghiệm khi triển khai thực hiện.

4. Quản lý nhà nước về hành chính tư pháp (HCTP)

Báo gồm các lĩnh vực: quốc tịch, hộ tịch, đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảm đảm, bồi thường nhà nước.

4.1. Kết quả đạt được

- Những kết quả đã hoàn thành (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2011.

4.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).

b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).

5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp (BTTP)

5.1. Kết quả đạt được

- Những kết quả đã hoàn thành (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2011.

5.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).

b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).

6. Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, báo chí, xuất bản

6.1. Kết quả đạt được

a) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)

b) Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL)

c) Công tác báo chí, xuất bản

Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2011.

6.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).

b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).

7. Công tác xây dựng Ngành, đào tạo và nghiên cứu khoa học

7.1. Kết quả đạt được

a) Công tác xây dựng Ngành

b) Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2011.

7.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).

b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).

8. Hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật

8.1. Kết quả đạt được

- Những kết quả đã hoàn thành (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2011.

8.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).

b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).

9. Công tác thống kê, kế hoạch, tài chính

9.1. Kết quả đạt được

- Những kết quả đã hoàn thành (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2011.

9.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).

b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).

10. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

10.1. Kết quả đạt được

- Những kết quả đã hoàn thành (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2011.

10.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).

b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).

11. Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

11.1. Kết quả đạt được

a) Cải cách hành chính

b) Ứng dụng công nghệ thông tin

Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2011.

11.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).

b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).

12. Công tác văn phòng

12.1. Kết quả đạt được

- Những kết quả đã hoàn thành (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

(Nêu rõ: Số lượng cán bộ làm công tác văn phòng, cơ cấu, trình độ, năng lực và các chức năng, nhiệm vụ đang đảm nhiệm để làm cơ sở tổng kết công tác văn phòng trong năm 2011; đánh giá toàn diện các lĩnh vực công tác văn phòng, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác trong thời gian tới ở các mục liên quan).

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2011.

12.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).

b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).

13. Công tác thi đua, khen thưởng

13.1. Kết quả đạt được

- Những kết quả đã hoàn thành (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2011.

13.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).

b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).

II . ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả nổi bật công tác tư pháp năm 2011, những ảnh hưởng tích đến ổn định, phát triển kinh tế – xã hội; những hạn chế, yếu kém.

2. Bài học kinh nghiệm khi triển khai công tác năm 2012.

 

Phần thứ hai:

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2012

 

Một số nét chủ yếu về phương hướng phát triển kinh tế- xã hội năm 2012.

I. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2012 (Các phương hướng thực hiện nhiệm vụ tư pháp trong năm 2011)

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2012 (Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu, đột phá trên từng lĩnh vực công tác tư pháp)

1. Công tác chỉ đạo, điều hành.

(Đề xuất Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo điểm công tác tư pháp và cử đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp giải quyết tại các những địa bàn có công tác tư pháp còn yếu kém, có “điểm nghẽn”).

2. Quản lý nhà nước về xây dựng và thi hành pháp luật.

3. Công tác Thi hành án dân sự.

4. Quản lý nhà nước về hành chính tư pháp.

5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp.

6. Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, báo chí, xuất bản.

7. Công tác xây dựng Ngành, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

8. Hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật.

9. Công tác thống kê, kế hoạch, tài chính.

10. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

11. Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

12. Công tác Văn phòng.

13. Công tác thi đua khen thưởng./.

 BỘ TƯ PHÁP

Nguồn: moj.gov.vn

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers

%d bloggers like this: