Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Quảng Nam về số lượng và mức phụ cấp đối với Công an viên thường trực cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (có hiệu lực 19/12/2011)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 03

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Công an xã và Nghị định 73/2009/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4263/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

 QUYẾT NGHỊ:

 Điều 1. Quy định số lượng và mức phụ cấp đối với Công an viên thường trực cấp xã trên địa bàn tỉnh với một số nội dung như sau:

1. Số lượng:

– Mỗi xã bố trí 01 Công an viên thường trực tại trụ sở cơ quan xã.

– Tùy tình hình thực tế và nguồn lực của địa phương, các xã loại 01, loại 02 và xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự được bố trí thêm từ 01 đến 02 Công an viên thường trực tại trụ sở cơ quan xã.

2. Mức phụ cấp:

Công an viên thường trực tại trụ sở cơ quan xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,2 lần mức lương tối thiểu chung.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

– Kinh phí chi trả phụ cấp cho 01 Công an viên thường trực tại trụ sở cơ quan xã do ngân sách tỉnh đảm bảo 100%.

– Kinh phí chi trả phụ cấp cho từ 01 đến 02 Công an viên thường trực bố trí thêm tại trụ sở cơ quan xã loại 01, xã loại 02, xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự do ngân sách địa phương tự cân đối.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 03 thông qua ngày 09 tháng 12  năm 2011./.

 

 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sỹ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: