Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài Chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (CÓ HIỆU LỰC 20/02/2012)

PhotobucketCăn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (sau đây viết tắt là Nghị định số 54/2011/NĐ-CP) như sau:

Điều 1. Hướng dẫn về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

1. Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

2. Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

 3. Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể:

a) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15);

b) Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo như quy định tại điểm a khoản này.

Điều 2. Hướng dẫn về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, mức hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

đ) Thời gian quy định tại các điểm a, b khoản này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.

2. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.

3. Mức phụ cấp thâm niên được tính như sau:

Nhà giáo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Khoản 1 Điều này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

 Ví dụ 1: Nhà giáo A đã giảng dạy, giáo dục ở trường mầm non bán công 15 năm, trong đó có 7 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau đó được ký hợp đồng làm việc để giảng dạy, giáo dục tại trường mầm non công lập đến nay được 8 năm. Như vậy, nhà giáo A có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 15 năm (gồm 7 năm giảng dạy, giáo dục ở trường mầm non bán công có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và 8 năm giảng dạy, giáo dục tại trường mầm non công lập), mức phụ cấp thâm niên tương ứng với thời gian 15 năm là 15%.

Ví dụ 2: Nhà giáo B đã giảng dạy, giáo dục ở trường đại học công lập, sau khi hết thời gian tập sự có 8 năm giảng dạy, giáo dục. Sau đó, nhà giáo B được điều động làm công tác thanh tra và được xếp ở ngạch thanh tra viên là 3 năm, tiếp theo nhà giáo B được điều động về làm công tác giảng dạy, giáo dục ở trường đại học công lập đến nay được 3 năm. Như vậy, nhà giáo B có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 14 năm (11 năm giảng dạy, giáo dục + 3 năm được xếp ở ngạch thanh tra viên), mức phụ cấp thâm niên tương ứng thời gian 14 năm là 14%.

Ví dụ 3. Nhà giáo C đã giảng dạy, giáo dục ở trường tiểu học công lập, sau khi hết thời gian tập sự đã giảng dạy, giáo dục được 6 năm thì đi nghĩa vụ quân sự với thời gian 02 năm (24 tháng), sau đó được xuất ngũ về tiếp tục công tác giảng dạy, giáo dục tại trường tiểu học công lập 4 năm. Như vậy, thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên của nhà giáo C là 12 năm (10 năm giảng dạy, giáo dục + 2 năm đi nghĩa vụ quân sự), mức phụ cấp thâm niên tương ứng thời gian 12 năm là 12%.

3. Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng

Mức tiền

phụ cấp

thâm niên

=

Hệ số lương theo ngạch,  bậc cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng

x

Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định từng

thời kỳ

x

Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng

Điều 3. Hướng dẫn về nguồn kinh phí thực hiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

1. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được thực hiện như sau:

a) Đối với các cơ sở giáo dục công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên do ngân sách nhà nước đảm bảo và giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành;

b) Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được đảm bảo từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và nguồn ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành;

c) Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo kinh phí hoạt động: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được đảm bảo từ nguồn thu tự đảm bảo kinh phí hoạt động của đơn vị.

Trong trường hợp Nhà nước thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung, các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, xét duyệt và tổng hợp báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo vào nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo các quy định hiện hành về việc xác định nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung hàng năm và gửi Bộ Tài chính xem xét, thẩm định theo quy định.

Riêng năm 2011 các cơ sở giáo dục công lập, các Bộ, ngành, địa phương sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương chưa sử dụng hết để chi trả chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này. Trường hợp nguồn kinh phí thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này nhỏ hơn so với nhu cầu kinh phí chi trả chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định, các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện về Bộ Tài chính để thẩm định và trình cấp có thẩm quyền bổ sung phần chênh lệch thiếu theo các Biểu 1, Biểu 2, Biểu 3 và Biểu 5a (đối với khối địa phương), hoặc Biểu 1, Biểu 4, Biểu 5b (đối với Bộ, ngành trung ương) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

2. Việc lập và phân bổ dự toán, quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 4. Hướng dẫn về hiệu lực và trách nhiệm thi hành quy định tại Điều 5 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2012.

2. Chế độ phụ cấp thâm niên quy định tại Thông tư liên tịch này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.

3. Trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập

a) Căn cứ quy định của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và Thông tư liên tịch này; căn cứ thời gian giảng dạy, giáo dục của nhà giáo, trên cơ sở hồ sơ, lý lịch, sổ bảo hiểm xã hội và các tài liệu có liên quan; đơn vị trực tiếp quản lý, trả lương cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có trách nhiệm xét duyệt mức phụ cấp và lập dự toán nhu cầu thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo của cơ sở giáo dục theo Biểu 1 quy định tại Thông tư liên tịch này gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo thẩm định và quyết định;

b) Giải quyết truy lĩnh và thực hiện chi trả tiền phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo thuộc đối tượng được hưởng theo quy định của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này sau khi được cấp có thẩm quyền quản lý nhà giáo phê duyệt, quyết định;

c) Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện trích nộp bổ sung phần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ phụ cấp thâm niên và điều chỉnh lại mức lương hưu đối với nhà giáo đã nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 cho đến ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành.

4. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo.

Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên tại các cơ sở giáo dục trực thuộc đảm bảo theo đúng quy định của Thông tư liên tịch này. Đồng thời có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên  theo các  Biểu 2, Biểu 3 và Biểu 4.

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết./.

KT.BỘ TRƯỞNG

BỘ NỘI VỤ

 

KT.BỘ TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Duy Thăng

 

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Vinh Hiển

                                                                                                 

KT.BỘ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THỨ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Ngọc Phi

 

KT.BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Minh

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Kiểm toán Nhà nước;

– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

– Website các Bộ: GDĐT, NV, TC, LĐTBXH;

– Lưu: Bộ GDĐT (VT, TCCB); Bộ NV (VT, VTL);

Bộ TC (VT, HCSN);  Bộ LĐTBXH (VT, PC).

Advertisements

19 phản hồi

 1. Các nhà giáo có phụ cấp ưu đãi nghề từ 30% –> 140%, nay lại có thêm phụ cấp thâm niên, còn công chức cấp xã trở lên có phụ cấp công vụ còn các viên chức cùng phục vụ trong ngành giáo dục, mặc dù họ không trực tiếp tham gia vào công tác giảng dạy nhưng họ đã dán tiếp làm việc để phục vụ cho công tác giảng dạy của các giáo viên thì quyền lợi của họ được quan tâm ở đâu nhỉ khi cùng tham gia làm việc với các giáo viên nhưng khi lương của họ lên đến 3-4 triệu đồng rồi thì lương của các nhân viên cùng trường chỉ vẻn vẹn chưa nỗi 2 triệu đồng vậy thử hỏi họ sẽ sống ra sao khi đồng lương của họ chỉ đủ mua sữa cho con. Trong khi họ cũng là viên chức cũng làm việc như giáo viên thậm chí giáo viên chỉ làm việc một buổi, buổi còn lại họ có thể dạy thêm, còn họ phải làm cả ngày vậy thử hỏi sự công bằng trong xã hội đặt ở đâu mà bộ phận thì quá quan tâm, còn bộ phận thì không có một sự quan tâm nhìn nhận nào từ cấp trên. vậy xã hội công bằng dân chủ là ở chỗ nào

  • vậy thì xin đi dạy thôi

  • Hướng dẫn gì mà trồng chéo nhau thế không biết, rõ ràng đối tượng quy định là Nhà giáo trong biên chế, mà ví dụ lại lấy thời gian đóng bảo hiểm xã hội THÌ HỢP ĐỒNG TRÊN 3 tháng ai mà chẳng đóng bảo hiểm chứ, nếu thế đừng quy định là Nhà giáo trong biên chế phải xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (có ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) nữa, ghi rõ là tất cả hợp đồng đóng BHXH đều được luôn đi.

 2. Ở trường em , có 1 GV dạy trường bán công được 6 năm sau đó chuyển sang làm bên hội phu nữ tỉnh Vĩnh Long (3 năm),năm 2010 chuyển qua dạy ở trường công lập được 2 năm .
  Vậy xin hỏi GV này được tính thâm niên bao nhiêu năm?

 3. Tôi giảng dạy ở trường công lập được 14 năm, vừa nghỉ 31/12/2011 chuyển sang giảng dạy hợp đồng ở 1 trường công lập khác. vậy tôi có được hưởng giai đoạn 5/2011 – 12/2011 hay không? giai đoạn 1/1/2012 đến nay có được hay không?

 4. Đã gọi là phụ cấp thâm niên thì nó còn mang cả ý nghìa ,đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người từng là thầy có công dạy dỗ mọi thế hệ nên người. Vậy chính những thầy giáo già , có nhiều năm dạy học dù đã nghỉ hưu vẫn đáng được tri ân và ưu tiện nhận phụ cấp thâm niên đúng nghĩa đó, nhất là thời các thầy khổ lắm. Cái gọi là phụ cấp thâm niên giáo viên trên đây chỉ nhằm động viên, cải thiện thêm đới sống cho các giáo viên hiện đang làm nhiệm vụ.Nó nên cộng vào phụ cấp đứng giảng hiện hành là hợp lý hơn. Nếu gọi là phụ cấp thâm niên sẽ có nhiều trái khoáy: thầy trẻ mới dạy 5 năm đã có thâm niên, thầy già với 30- 40 năm dạy học, gắn bó với trò đến cuối đời, nay chẳng có thâm niên nào. Xin hỏi các vị đã “làm nên” rằng : CHÍNH SÁCH GÌ MÀ KỲ DẬY ?

 5. Tại sao giáo viên dạy trên địa bàn khó khăn thì được hưởng chế độ thu hút, còn nhân viên cũng làm trên địa bàn đó thì không được hưởng một chế độ nào? tôi muốn hỏi tịa sao lại không công bằng như vậy?

 6. https://polldaddy.com/js/rating/rating.js1. Báo lao động thủ đô nói: Tháng Mười Hai 28, 2011 lúc 3:27 chiều Ngô Thuý Nga 21/09/2011 08:33 AM nga@yahoo.com Tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn Thưa các bạn, tôi cũng mới làm nghề giáo viên, nay được tính phụ cấp thâm niên nghề dạy học là 11%. Thứ nhưng theo các bạn giáo viên thì thầy cô dạy tôi cũng làm nghề dạy học liên tục trên 25 năm đã về hưu chưa được tính phụ cấp thâm niên nghề. Nay xin hỏi trong môi trường sư phạm như chúng ta liệu tôi nhận phụ cấp thâm niên như thế thì có bị mất danh dự không và có xứng đáng để làm người thầy giáo không? Trần Quang Hậu 13/10/2011 10:02 AM hau@yahoo.com Mức thâm niên và giáo viên có công với sự nghiệp giáo dục Chúng tôi đề nghị: 1) Không trừ thâm niên trong thời gian tập sự của giáo viên, vì: thứ nhất giáo viên đó được giao lớp và giảng dạy liên tục trong thời gian này, thứ hai mỗi cấp dạy học có thời gian tập sự khác nhau, thứ ba thời gian tập sự nhà nước đã có thay đổi trong từng giai đoạn, thứ tư lương giáo viên mới vào nghề rất thấp. 2) Các cán bộ quản lý chuyên môn hoặc chỉ đạo chuyên môn trong thời gian được hưởng phụ cấp trách nhiệm thì không được hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên 3) Để phù hợp với thời công tác nữ 25 năm về hưu hưởng 75%lương (mức tối đa đối với nữ) và tạo điều kiện cho những người tuổi cao, lương cao hoặc sức khỏe yếu nhường chỗ cho lớp trẻ , đề nghị ai công tác trên 25 năm thì được hưởng phụ cấp thâm niên tối đa.Đặc biệt là cần phải thực hiện phụ cấp thâm niên cho người có chức danh giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 trước ,vì họ chính là đối tượng có công và bị thiệt thòi nhất từ trước đến nay. Nguyễn Thị Thu Hương (giáo viên trẻ) 09/09/2011 07:43 AM huong@yahoo.com phụ cấp thâm niên của thầy tôi Gửi thầy tôi đã về hưu Nỗi niềm Nhà Thầy ở cạnh nhà tôi Chiều chiều tôi vẫn sang chơi thăm thầy Từ ngày “phụ cấp” đến nay Tôi buồn đâu dám sang thầy để chơi Gặp tôi thầy cứ cười cười Vẫn là ánh mắt yêu đời như xưa Lòng tôi sao cứ ngẩn ngơ Trời cao thấu hiểu mong chờ tôi không? *** Biết rằng thầy vẫn ung dung Buồn, vui âu cũng nỗi lòng mà thôi Thầy ơi! Thầy khổ nhiều rồi Làm nghề dạy học suốt đời vì ai Đứng trên bục giảng miệt mài Hưu chưa “phụ cấp” chẳng lời kêu than Lẽ nào chuyện ở thế gian “Phụ cấp” mà lại phũ phàng thế sao? *** Dạy em đạo lý ngày nào Thầy rằng, minh bạch trời cao thấu nhìn *** Mấy lời bằng cả con tim Xin thầy em gửi nỗi niềm vào đây. Học trò cũ (Chú thích: “phụ cấp” ý muốn nói tới phụ cấp thâm niên giáo viên đứng lớp) Trần Lê Phong Lan 08/10/2011 04:25 PM lan@yahoo.com Phải có chức danh giáo viên Tôi đang là giáo viên giỏi cấp tỉnh rất mơ ước được về sở giáo dục làm việc và mơ ước hơn nữa là được làm quản lý .Thực tế ai cũng biết không dễ dàng gì mà chạy được một suất làm hành chính hoặc quản lý như thế ,nhưng mơ thì cứ mơ đã sao ,thật vậy nếu có cơ hội và được ai đó nâng đỡ là tôi đi ngay.Bàn về cán bộ trong ngành giáo dục thì quá nhiều ai cũng đòi phụ cấp thâm niên chắc dân chịu không nổi đâu .Theo tôi ai có chức danh giáo viên đang giảng dạy hoặc đã về hưu thì mới hưởng phụ cấp thâm niên là đúng đắn nhất Đặng Đình Đậu 10/09/2011 06:56 AM dau@yahoo.com Luật Lao động với công việc và nghề nghiệp XIN HỎI: Theo luật lao động, người lao động làm công việc nào thì hưởng lương và các chế độ chính sách theo công việc đó .Vậy xin hỏi cùng làm công việc dạy học (trực tiếp bám trường, bám lớp, bám học sinh) như nhau cho đến ngày về hưu tại sao hưu trước 1994 và hưu sau 4/2011 lại được tính phụ cấp thâm niên, mà về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 lại chưa thấy tính phụ cấp thâm niên? (Câu hỏi này đã được LĐTĐ chuyển tới chuyên gia, bạn chờ đón đọc trong những ngày tới) Nguyễn Hoàng Minh Giám 14/10/2011 08:06 AM giam@yahoo.com Đối tượng và cách tính tỉ lệ phụ cấp thâm giáo viên Đối tượng hưởng thâm niên: – Nên giải quyết thâm niên giáo dục cho thầy cô giáo đã về hưu trước, đừng để việc này lâu hơn nữa các thầy cô đã tuổi già sức yếu có thể ra đi lúc nào không biết, thế hệ trẻ chúng tôi sẽ rất ân hận. – Giữ nguyên ưu đãi nghề cho giáo viên đang đứng lớp và thực hiện tính thâm niên khi giáo viên về hưu, nghỉ mất sức hoặc nghỉ việc có lý do. Tỉ lệ thâm niên: – Căn cứ vào số năm làm nghề trực tiếp giảng dạy để tính, các cán bộ quản lý ngành giáo dục cũng giống như các cán bộ quản lý các ngành khác chắc chắn không thắc mắc thâm niên đối với những người thầy tâm huyết với nghề giáo. – Để công bằng với cả giáo viên nam và giáo viên nữ, cũng như giáo viên do làm việc quá sức phải nghỉ hưu sớm, đồng thời tránh những đối tượng lương cao tuổi lớn sức khỏe yếu nhưng không muốn nhường chỗ cho giáo viên trẻ, thâm niên nên tính như sau: Ai đủ 25 năm giảng dạy trở lên tính thâm niên ở mức tối đa là 30%, còn ai dưới 25 năm làm nghề giáo viên thì cứ thiếu mỗi năm trừ 2% thâm niên. Vũ Thi Như Thục 20/09/2011 04:10 PM thuc@yahoo.com Lương hưu thấp có được tính phụ cấp thâm niên không? Tôi học sư phạm rồi ra làm nghề đi dạy cho đến khi về hưu lương thấp, sức khoẻ yếu do lao lực trong quá trình giảng dạy, xin hỏi liệu tôi có được tính phụ cấp thâm niên không Lưu Bảo Hà 01/12/2011 06:04 PM hatt@yahoo.com Giáo viên đang dạy và giáo viên đã về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 đều có số năm giảng dạy trước nghị định Phụ cấp thâm niên nghề dạy học là căn cứ vào số năm giảng dạy của giáo viên để xác định; cho nên từ khi ban hành nghị định thì giáo viên đang giảng dạy vẫn được tính tất cả thời gian trước nghị định để xác định hưởng phụ cấp thâm niên. Vậy xin hỏi giáo viên về hưu trước nghị định cũng có thời gian làm nghề giảng dạy như giáo viên đang tại chức, tại sao lại không tính phụ cấp thâm niên nghề cho họ, mặt khác họ là người thầy gian khổ hơn và có công với ngành giáo dục. Trên tinh thần tôn sư trọng đạo và công bằng đối với các thầy dạy giáo viên trẻ chúng tôi đã về hưu; đề nghị các cấp chính phủ hãy trả phụ cấp nghề giáo viên (dạy học) cho các thầy của chúng tôi, xin cảm ơn. Lưu Thành Danh Phước 22/10/2011 06:55 AM phuoc777@yahoo.com Mong ý đồ cá nhân không trở thành sự thật Những nhà giáo đang giảng dạy tính phụ cấp thâm niên được, giáo viên về hưu từ tháng 5/2011 về sau đều tính phụ cấp thâm niên được, thì mắc mớ gì giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 lại không tính phu cấp thâm niên được (tất cả khi tính phụ cấp thâm niên xong và truy lĩnh rồi trừ BHXH là như nhau)? Chẳng qua là do ý đồ ở trên quyết tâm đưa đối tượng không có chức danh giáo viên như cán bộ phòng ban và một số cán bộ quản lý hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên,cho nên việc khôi phục phụ cấp thâm niên giáo viên như bà Nguyễn Thị Bình làm trước đây mới không thành hiện thực. Được một số cá nhân trong ngành giáo dục bật đèn xanh, hiện nay cán bộ phòng ban không có chức danh giáo viên, nhưng lại chạy xô vài tiết dạy một tuần để “dây máu ăn phần” (mặc dù đã có phụ cấp công vụ, đã có phụ cấp trách nhiệm, đã có ngạch lương hành chính, đã có quyền quản lý và giám sát giáo viên…); hơn nữa với cách làm đó thì đối tượng này họ lại không cần phải chịu trách nhiệm và không cần tới chất lượng quản lý cũng như chất lượng dạy học đâu, thế mới thật là buồn cười và rất đáng lên án. Tội cho những người là giáo viên thật (có chức danh giáo viên hẳn hoi) đã về hưu từ 1994 đến 4/2011 lại trở thành nạn nhân của ý đồ này chăng? Nguyễn Thị Thanh Nhâm 03/12/2011 03:44 PM nham@yahoo.com có công hay có tội Em nghĩ rằng lỗi của các thầy cô về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 là đã nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (hay còn gọi là huy chương vì sự nghiệp giáo dục) ;cho nên phải chăng những năm làm nghề dạy học của các thầy cô mới không được phụ cấp thâm niên.Các thầy về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 có công hay có tội là giáo viên mới ra trường em không biết, nhưng có một điều chắc chắn là sau này phát kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục em sẽ kiên quyết không nhận. Phan Đăng Bạt 28/11/2011 04:41 PM bat@yahoo.com Phụ cấp thâm niên cho đối tượng trực làm công việc đặc thù Chúng tôi xin nói cách đào tạo đại học và trên đại học của chúng ta hiện nay quá loạn, dù chúng ta có muốn xã hội hóa bằng đại học và trên đại học trong cả nước cũng không ai làm như thế, không những không có chất lượng mà bằng cấp trở thành như cỏ rác, ai muốn có cũng được . Hiện nay chúng ta cũng biết đại đa số là học lấy bằng theo kiểu : học chà , học chạy ,học ghi danh,học hợp thức hóa, học quyền lực , học đại cho hết tháng hết năm lấy bằng ,học liên kết, học gửi ,học tại chức ,học từ xa, học liên thông ,học mượn trường ,học mượn thầy, học chắp vá giáo trình ,học thương mại hóa dưới nhiều hình thức .Ai đó cho rằng cách làm như thế là đi tắt đón đầu hay là lương biến thành chất thì quả là rất buồn cười . Chính thế cho nên thâm niên giáo dục cũng có thể dễ bị biến tướng, đối tượng đáng được hưởng thì bị lơ đi hoặc quên,đối tượng có chức có quyền có danh hưởng phụ cấp trách nhiệm rồi nhưng lại to nhỏ vận dụng mon men nhìn ngó tới phụ cấp thâm niên ;thật sự mà nói phụ cấp thâm niên đúng đắn chỉ có người giáo viên đứng lớp (người có chức danh giáo viên)trực tiếp làm công việc đặc thù mới là đối tượng được hưởng .Chúng tôi cũng xin cầu mong phụ cấp thâm niên sẽ làm cho các thầy cô đỡ khổ, đặc biệt là các thầy cô giáo đã về hưu giai đoạn từ 1994 đến 4/2011 còn lại ,đồng thời phụ cấp thâm niên phải là trở thành động lực thúc đẩy giáo dục đi lên, tạo được hình ảnh tốt cho thầy cô giáo hiện tại và tương lai phấn đấu. Hồ Thị Minh Hà 12/09/2011 02:06 PM ha@yahoo.com Phụ cấp thâm niên nghề giảng dạy phải đúng đối tượng Tuyệt đối không thể để cán bộ phòng ban làm lèm nhèm công việc chính; rồi chạy đây chạy đó đi dạy vài ba tiết 1 tuần theo kiểu chuồn chuồn thấp nước để hưởng phụ cấp thâm niên nghề dạy học được “theo kiểu dây máu ăn phần”. Chúng ta cần xác định thâm niên nghề dạy học thật rõ ràng “nghề nghiệp,chức danh, công việc chính lâu dài và cụ thể “; không nên tạo những lỗ hổng để biến tướng gây phản cảm cho cán bộ công chức, đồng thời làm cho chất lượng giáo dục cũng như chất quản lý sa sút và nguy hại. Vũ Thị Minh Thu 02/12/2011 03:37 PM thuk5@yahoo.com Có những năm tháng dạy học cùng với thầy tôi Kính thưa các cấp chính phủ là một giáo viên trẻ mới ra trường giảng dạy từ năm 1988 đến nay, tôi được phụ cấp thâm niên nghề dạy học kể từ mốc đó để xác định là không có gì phải bàn, nhưng nhiều thầy cô của tôi cũng có dạy cùng tôi trong giai đoạn này rồi về hưu năm 2005, 2006, 2007 tại sao số năm thâm niên của họ lại bị biến mất. Mặc dù số năm cùng dạy với các thầy cô của mình tôi được hưởng phụ cấp thâm niên, nhưng thầy cô của tôi lại bị mất, cho nên tôi cảm thấy mình bị xúc phạm; vì vậy xin cho tôi được hỏi: Thế nào tôn sư trọng đạo? Thế nào là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây? Thế nào nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý? Thế nào là đạo lý dân tộc? Thế nào là công bằng xã hội? Thế nào là tri ân các thầy cô giáo? Thế nào là đền ơn đáp nghĩa? Thế nào là đã có công với sự nghiệp giáo dục của đất nước ? Đặc biệt xin được cho biết những điều đang hỏi đó có trước hay có sau nghị định về thâm niên giáo viên? Hoàng Lê Diệu Thuỷ 21/09/2011 08:06 AM thuy@yahoo.com Các thầy dạy học cả đời đã về hưu là đối tượng cần quan tâm nhất Tôi dạy THPT đã hơn 10 năm được hội đồng nhà trường và tổ đạo diễn cho đi hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 2 lần, 2 lần đều được chứng nhận giáo viên dạy giỏi. Nhưng thực tâm mà nói nếu loay hoay được hoặc ai đó nâng đỡ tôi về sở làm việc thì vui sướng và biết ơn vô cùng, mặc dù tôi vẫn biết học sinh và phụ huynh cần mình hơn .Đến nay tôi mới thấm thía và cảm phục những người thầy của mình suốt đời cặm cụi trên bục giảng cho đến khi về hưu. Nay tôi rất mong ước các thầy đã về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 cần được phụ cấp thâm niên kịp thời để đỡ khổ, đó chính là tình cảm chân thật của tôi gửi tới thầy cô giáo cũ. Nguyễn Lê Trần Hồng 18/09/2011 11:29 AM hong@yahoo.com Xấu hổ vì thầy và bố cùng nghề chưa có phục cấp thâm niên Theo NĐ 54 và dự thảo thông tư liên tịch thì tôi được hưởng 15% phụ cấp thâm niên; nhưng thú thật tôi cảm thấy rất xấu hổ khi thầy cô dạy mình và bố tôi làm nghề dạy học cả đời đã về hưu chưa được hưởng phụ cấp này. Lý Thị Hồng Vân 22/09/2011 10:01 AM van@yahoo.com Lớp trẻ suy nghĩ về những người cha và người thầy Thà rằng không có phụ cấp thâm niên nghề dạy học thì thôi, đã có phụ cấp thâm niên nghề dạy học nếu mà lấy mất thâm niên nghề của các thầy giáo về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011,chắc các thầy đã về hưu giai đoạn này không chịu nổi đâu .Tuy rằng để họ càng buồn, chết càng sớm, càng đỡ tốn; nhưng con cái họ và học trò của họ sẽ suy nghĩ như thế nào?Theo tôi không những trả lại phụ cấp thâm niên cho họ , mà còn nên bù lỗ phần họ bị thiệt thòi do không đợi được đến 1/5/2011 để về hưu. Nguyễn Thị Thu Hà 05/09/2011 08:19 AM ha@yahoo.com Phụ cấp thâm niên nghề dạy học Tôi và nhiều người trăn trở về việc thực hiện khôi phục thâm niên cho giáo viên quá chậm,c ác thầy cô giáo của chúng tôi về hưu đã lâu không biết còn chờ được không? Các thầy cô của chúng tôi là những người đồng hành cùng đất nước từ những ngày bao cấp cực kỳ gian khổ, lương thấp không dạy thêm không phụ cấp, làm việc tất cả vì học sinh, phụ đạo cho chúng tôi học không lấy một đồng, yêu thương học sinh chúng tôi hết mực và cũng không có tiền phụ trội như ngày nay; Giáo viên mới ra trường sau này sướng thật, mới công tác 5, 7 năm mà kinh tế vượt xa các thầy cô của chúng tôi dạy học cả đời; đào tạo cũng sướng thật, trường mở từ đầu nước đến cuối nước; lực lượng giáo viên cũng đông thật, không bù cho các thầy cô chúng tôi trước đây đi đào tạo được thật là gian khổ, thật là hiếm hoi. Chúng tôi có một điều ước đó là mong sao các thầy cô đã về hưu được các cấp các ngành và chính phủ sớm có phụ cấp thâm niên cho các thầy cô đỡ khổ, đỡ thiệt thòi, đồng thời động viên các thầy cô khi đã tuổi già sức yếu; mặt khác cho chúng tôi cũng thể hiện tấm lòng “uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo”. Hoàng Thị Hồng Phấn 05/12/2011 09:52 AM phan@yahoo.com Phân biệt ưu đãi đứng lớp với phụ cấp thâm niên nghề dạy học Tôi là cán bộ bảo hiểm xã hội đã nhiều năm xin khẳng định sự phân biệt giữa ưu đãi và thâm niên như sau : 1)Phụ cấp ưu đãi đứng lớp mục đích là tăng thu nhập cho giáo viên đang trực tiếp giảng dạy. 2)Phụ cấp thâm niên nghề dạy học mục đích chính là tăng thu nhập cho người có chức danh giáo viên khi đã về hưu. Kính thưa các cấp chính phủ :trong dư luận nhân dân cũng như trong giới cán bộ công chức, rất đồng tình là chỉ những người có chức danh giáo viên đang giảng dạy và đặc biệt những người có chức danh giáo viên đã về hưu còn lại sau năm 1993 đến nay mới thực sự xứng đáng để hưởng phụ cấp thâm niên nghề dạy học. Vì vậy tôi đề nghị : Thực hiện kịp thời phụ cấp thâm niên nghề giảng dạy cho giáo viên về hưu giai 1994 đến 4/2011 trước, để có thể tiếp tục thực hiện thâm niên nghề dạy học cho giáo viên về hưu tiếp theo. Lưu Thị Thanh 16/10/2011 07:34 AM thanhtjk25@yahoo.com phải đúng bản chất và ý nghĩa về khôi phục phụ cấp thâm niên giáo viên Khôi phục phụ cấp thâm niên giáo viên rất cần thiết phải thực hiện đúng bản chất đó là : 1) những ai có chức danh giáo viên từ năm 1993 về trước đã hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên nay vẫn đang làm nghề dạy học (chức danh giáo viên ) thì khôi phục lại 2)Những ai có chức danh giáo viên sau 1993 đến nay vẫn đang làm nghề dạy học (chức danh giáo viên) thì tiếp tục thực hiện phụ cấp thâm niên giáo viên. 3)Giáo viên về hưu năm 1993 về trước đã được hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên trên 18 năm rồi,thì nay ai có chức danh giáo viên về hưu sau năm 1993 phải được khôi phục và tiếp tục hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên, đó là chuyện đương nhiên không cần phải bàn. 4)Tuyệt đối không lợi dụng khôi phục thâm niên giáo viên để biến tướng sang cán bộ phòng ban (tránh việc kiếm vài tiết dạy để hưởng thêm lộc) ,chức danh và công việc phải rõ ràng (giáo viên cũng như cán bộ phòng ban đã có phân định rõ ràng, tránh lập lờ giả mù ra mưa, tuy nhiên làm lòng vòng được lòng một số cán bộ nhưng sẽ làm trò cười cho thiên hạ). 5) Đối với cán bộ phòng ban hoặc cán bộ quản lý hiện tại nếu do điều chuyển ,bổ nhiệm từ giáo viên, thì hưởng phụ cấp công vụ hay phụ cấp trách nhiệm là hợp lý 6) Rất cần khống chế tỉ lệ phụ cấp thâm niên để phù hợp tuổi công tác của nam và nữ ,tránh chênh lệch lương quá lớn giữa giáo viên trẻ và giáo viên già (từ thang bảng lương rồi lại đế cả phụ cấp thâm niên), cần tạo điều kiện cho giáo viên lớn tuổi sức khoẻ yếu nghỉ hưu. Nguyễn Thanh Việt 08/09/2011 03:07 PM viet@yahoo.com Thâm niên nghề nghiệp dạy học của thầy về hưu Chúng tôi là những sinh viên sư phạm rất tâm đắc và cảm ơn các phản hồi đã phân tích rõ công bằng, đạo lý và tình người. Hiện tại trong khi chưa có phụ cấp thâm niên đến với các thầy cô giáo già đã về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011, trước mắt qua báo LĐTĐ xin các thầy cô hãy cho chúng em gửi tới lòng tôn kính và biết ơn vô hạn; đúng vậy các thầy cô là những người thầy đi trước chúng em, tận tuỵ không ngại gian khổ khó khăn đã trực tiếp bám trường bám lớp dạy dỗ chúng em nên người và các thầy cô cũng đã là người suốt đời cặm cụi trên bục giảng cho đến ngày về hưu không màng danh lợi; chúng em cầu mong các thầy luôn luôn khoẻ mạnh , chúng em biết và hiểu rằng chính sách đúng đắn sẽ không bao giờ có thể bỏ quên phụ cấp thâm niên nghề dạy học của các thầy cô về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 đâu. Kính chào và biết ơn các thầy cô đã về hưu Đỗ Thị Thanh Thanh 30/09/2011 02:36 PM thanh@yahoo.com bảo vệ người thu nhập thấp và thực hiện công bằng xã hội CHÚNG TA ĐANG CÓ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP VÀ THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI ĐÚNG VỚI BẢN CHẤT CỦA CHẾ ĐỘ .Vì vậy các thầy giáo dạy học đã về hưu chắc chắn sẽ được tính phụ cấp thâm niên và bù lỗ xứng đáng .Hơn nữa thế hệ trẻ và xã hội không thể vô ơn với các thầy đã dạy mình đâu.Chúc các thầy sống lâu và chờ đợi nhé. Hoàng Thanh Mỹ 10/09/2011 09:33 AM my@yahoo.com Cách tính thâm niên cho giáo viên hưu từ 1994 đến 4/2011 Tôi làm công tác Bảo hiểm xã hội đã nhiều năm, cũng xin thông báo để các thầy cô giáo về hưu giai đoạn về hưu 1994 đến 4/2011 được biết : Từ sau năm 1993 trong sổ bảo hiểm của người lao động ghi rất rõ đơn vị công tác, chức danh ,thang bảng lương. Như vậy việc xác định số năm dạy học của các thầy để định thâm niên là quá dễ dàng, quan trọng ở chỗ là bù lỗ cho những thầy về hưu trước năm 2007, 2008 như thế nào mà thôi. Vũ Thi Diệu Thuý 04/10/2011 02:54 PM thuyltt@yahoo.com Học trò chúng tôi thắc mắc và ngượng ngùng Tôi ra trường dạy học mới 9 năm 3 tháng nay theo NĐ 54/2011 và thông tư liên tịch hướng dẫn thì được tính phụ cấp thâm niên nghề dạy học, xin hỏi các cấp chính phủ thầy và cô giáo dạy chúng tôi cũng làm nghề này trên 25 năm rồi về hưu tại sao chưa thấy được tính phụ cấp thâm niên ?Nghe nói các thầy cô đã về hưu của chúng tôi đều có kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (nội dung đã ghi có công lao đối với sự nghiệp giáo của đất nước) ,xin hỏi các cấp chính phủ kỷ niệm chương này có giá trị gì đối với các thầy cô giáo nói chung và các thầy cô giáo dạy chúng tôi đã về hưu nói riêng không ?Mặc khác cũng xin hỏi chúng tôi chưa đến mức có công lao với sự nghiệp giáo của đất nước lại được tính phụ cấp thâm niên nghề giảng dạy ,trong khi đó các thầy cô chúng tôi được xác định là có công lao với sự nghiệp giáo dục của đất nước và cũng làm nghề như chúng tôi lại chưa được tính phụ cấp thâm niên nghề dạy học là lý do tại sao? Đặng Thanh Sơn 05/10/2011 09:59 AM sonktt2012@yahoo.com Tiêu chí phải rõ ràng Tôi công tác ở phòng bảo vệ, vợ tôi là nhân viên phòng y tế, bạn tôi làm trong ban quản lý ký túc xá, tất cả chúng tôi cùng làm việc cho một trường đại học công lập. Vừa qua nghe nhà trường nói chúng tôi chuẩn bị lâu lâu nhảy dù vài tiết nói về an ninh trật tự hay nói về sinh đẻ hoặc nói về nội quy trường học, để hưởng thêm phụ cấp thâm niên nghề dạy học; chúng tôi thấy chính sách gì mà lạ kỳ quá, nên xin hỏi các cấp chính phủ liệu việc này có đúng không? Chúng tôi được biết trước năm 1994 người được hưởng phụ cấp thâm niên nghề dạy học đã có tiêu chí rất rõ ràng, người đó phải là giáo viên họ gắn với nghề dạy học thì mới được hưởng; nay chúng tôi không có chức danh giáo viên nếu chơi trò nhảy dù như thế xã hội và các thầy giáo cười chết, đề nghị các cấp đừng gây phản cảm cho mọi người hãy nghĩ ra một chính sách nào đó hợp lý cho chúng tôi. Vũ Thị Tuyết Minh 27/09/2011 02:55 PM minh2011@yahoo.com Không thể bất công và vô ơn Chúng tôi đang là cán bộ đương thời ở ngoài ngành giáo dục; nhân thấy có những người trong ngành giáo dục chỉ nghĩ đến thân mình hiện tại, quên cả cha mẹ ông bà, quên cả những người thầy cũ đã về hưu của mình, rất phản giáo dục. Nay xin được gửi mấy dòng sau : TRÊN TRÁN THIẾU CHỮ TRÍ GIỮA NGỰC THIẾU CHỮ TÂM VÔ ƠN THẦY GIÁO CŨ KHÔNG THU PHỤC NGƯỜI TÀI CHẲNG HIỂU BIẾT TƯƠNG LAI NỊNH VÀI ÔNG QUẢN LÝ ĐAU LÒNG KẺ ĐOẢN TRÍ LÀM NHỤC CẢ CHÚNG TÔI NHỮNG NGƯỜI ĐANG ĐƯƠNG THỜI “TIẾNG” HỢM MÌNH CẢ LŨ Hoàng Thị Thu Minh 03/10/2011 08:53 AM minh@yahoo.com Hỏi sự công bằng trong nghề nghiệp XIN NHỜ BÁO LĐTĐ HỎI GIÙM: 1) Mẹ tôi làm nghề giáo viên về hưu nhận sổ trước 30/4/2011 nhưng lại nhận lương hưu từ 1/5/2011 trở đi, xin hỏi như thế mẹ tôi có được tính phụ cấp thâm niên hay không? Bạn của mẹ tôi cũng làm nghề giáo viên về hưu từ 1/4/2011 trở đi, xin hỏi có được tính phụ cấp thâm niên dạy học không ? 2)Thầy giáo dạy tôi về hưu vào ngày 1/5/2006 cũng nhằm vào ngày quốc tế lao động ,xin hỏi có được tính phụ cấp thâm niên hay không? 3)Tôi ra trường dạy học được 12 năm ở trường THPT nay tính cả ưu đãi đứng lớp và phụ cấp thâm niên nghề mà chưa tính các khoản khác, thì lương của tôi cao hơn so với thầy và mẹ mình đã về hưu tương đối xa; xin hỏi nước ta có chính sách bảo vệ người thu nhập thấp hay không? Chúng tôi đòi sự công bằng trong nghề nghiệp cho thầy và mẹ mình thì có được không? Trương Thị Ánh Hồng 07/09/2011 06:26 PM mai@yahoo.com Phụ cấp thâm niên nghề giảng dạy Tôi công tác ban tuyên giáo rất hiểu các thầy cô giáo đã về hưu: chính trị thất thế, kinh tế khó khăn, chân yếu tay mềm; không có khả năng lên tiếng đòi quyền lợi chính đáng của mình được. Tuy nhiên theo tôi thì báo LĐTĐ nên tập hợp ý kiến và đề đạt nguyện vọng với Đảng, Nhà nước và các cấp Chính phủ; để làm sao thực hiện kịp thời phụ cấp thâm niên của giáo viên đã về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 trên tinh thần của 8 chữ sau đây là đủ:” CÔNG BẰNG -VĂN MINH- NGHĨA TÌNH-TRỌN VẸN” Lý Thị Thanh Nhi 25/09/2011 02:39 PM nhik55@yahoo.com Không thể như thế Mập mờ và với việc bật đèn xi nhan của một số cá nhân có quyền trong ngành giáo dục, hiện nay một số cơ sở giáo dục tỉnh, thành, huyện, thị và các trường cao đẳng, đại học, kể cả một số đơn vị quản lý giáo dục cấp trên đang dự kiến triển khai cho cán bộ phòng ban (như bảo vệ, tổ chức, hành chính, tài vụ, y tế, kế hoạch…) đó là: với công việc mình phụ trách tạm thời thả nổi để dạy vài ba tiết một tuần nhằm ăn thêm phụ cấp thâm niên dạy học. Thực ra người lao động ai cũng có gắn chức danh, ai cũng có gắn nghề nghiệp với công việc chính rất cụ thể và cũng có thang bảng lương để xác định; thế nhưng ai đó đã cố tình mập mờ sử dụng từ giảng dạy một cách lấp lửng để cho bất kỳ một đối tượng nào mặc cho họ không có đủ trình độ cũng như không có năng lực gì và đặc biệt không cần phải là chức danh giáo viên, thì cũng đều có thể tham gia làm đại vài tiết cho vui để hưởng chế độ chính sách nhiều, mang ý đồ của kẻ trên người dưới thật là tham lam vô độ: phụ cấp trách nhiệm cũng muốn, phụ cấp công vụ cũng muốn, ưu đãi đứng lớp cũng muốn, phụ cấp thâm niên nghề day học của người khác cũng muốn…). Bản thân tôi là một cán bộ đang công tác; nhận thấy rất rõ cán bộ công chức mà công việc nào cũng nhúng một tí để dây máu ăn phần không những làm chất lượng quản lý và chất lượng giáo dục nguy hại ; mà còn làm hỏng cán bộ công chức, làm trò cười trong xã hội và làm loạn trong ngành giáo dục. Chính vì thế cho nên vừa qua cũng đã xẩy ra tình trạng đối tượng cần thiết phải được hưởng phụ cấp thâm niên, đó là nhà giáo có chức danh giáo viên làm nghề dạy học cả đời đã về hưu từ 1994 đến 4/2011 thì lại đang bị bị lờ đi. Trên đây là mấy lời góp ý chân thành và tâm huyết kính mong các cấp chính phủ hãy tham mưu cho thủ tướng đồng thời xem lại dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiên nghị định 54/2011 về thâm niên giáo viên. Nguyễn Trần Thị Diệu Trang 08/10/2011 04:35 PM trangltx Giáo viên đã về hưu là người có công với giáo dục Tôi tốt nghiệp đại học ra không xin được việc làm đành ở lại trường đại học giảng dạy , hiện tôi dạy học đã được 9 năm, nay nghe nhiều người nói tôi được hưởng phụ cấp thâm niên nghề dạy học là nhờ may mắn do ăn theo .Mới đây tôi có nghe dư luận nói giáo viên dạy học như tôi đã về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 chưa được hưởng phụ cấp thâm niên BỞI VÌ:con các cán bộ cao cấp mà làm giáo viên chưa có ai về hưu giai đoạn này cả (tất cả đều về hưu sau 4/2011) ,còn bố mẹ của các cán bộ cao cấp mà làm giáo viên cũng không ai về hưu giai đoạn này cả (tất cả đều về hưu trước 1994);Xin hỏi những điều dư luận đó có đúng sự thật không? Trần Thị Minh Hiếu 11/12/2011 10:32 AM hieu@yahoo.com Bàn về Phụ cấp ưu đãi đứng lớp và phụ cấp thâm niên giáo viên Là người làm công tác tuyên giáo nhiều năm , tôi xin bàn về phụ cấp ưu đãi đứng lớp và phụ cấp thâm niên giáo viên; theo chúng tôi để phù hợp tuổi công tác cũng như số năm công tác bắt buộc đối với cả giáo viên nam và giáo viên nữ, đồng thời đảm bảo thu nhập cho giáo viên trẻ không bị thấp, chúng tôi xin được đề nghị như sau: 1) Phụ cấp ưu đãi đứng lớp tất cả giáo viên đang trực tiếp giảng dạy được tính số tiền phụ cấp như nhau ,không tính tỉ lệ phần trăm theo bậc lương đang hưởng ( ví dụ : hàng tháng cộng thêm mỗi giáo viên đứng lớp 1,2 triệu đồng vào lương chính đang hưởng chẳng hạn) . 2)Phụ cấp thâm niên giáo viên căn cứ vào số năm công tác (không nên phải vượt quá 25 năm )để định mức tỉ lệ phụ cấp thâm niên. 3)Chỉ nên thực hiện phụ cấp thâm niên cho người làm công tác giáo dục có chức danh giáo viên (sống và làm việc bằng nghề chính là dạy học) , đó là đối tượng trực tiếp làm nghề đặc thù. 4)Từ năm 1993 về trước giáo viên về hưu đã hưởng phụ cấp thâm niên ít nhất là trên 19 năm ;nay cần kịp thời giải quyết phụ cấp thâm niên cho nhà giáo có chức danh giáo viên về hưu sau năm 1993, trên nguyên tắc không để đối tượng này bị thiệt thòi. 5)Đặc biệt cần quan tâm đến các nhà giáo làm việc quá sức bị lao lực phải nghỉ hưu sớm nên lương thấp. Lưu Bảo Hà 01/12/2011 07:08 PM hatt@yahoo.com Giáo viên đang dạy và giáo viên đã về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 đều có số năm giảng dạy trước nghị định Phụ cấp thâm niên nghề dạy học là căn cứ vào số năm giảng dạy của giáo viên để xác định ; cho nên từ khi ban hành nghị định thì giáo viên đang giảng dạy vẫn được tính tất cả thời gian trước nghị định để xác định hưởng phụ cấp thâm niên .Vậy xin hỏi giáo viên về hưu trước nghị định cũng có thời gian làm nghề giảng dạy như giáo viên đang tại chức, tại sao lại không tính phụ cấp thâm niên nghề cho họ ,mặt khác họ là người thầy gian khổ hơn và có công với ngành giáo dục, hơn nữa giáo viên về hưu trước 1993 và sau 4/2011 đã có phụ cấp thâm niên sao lại bỏ rơi giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 .Trên tinh thần tôn sư trọng đạo và công bằng đối với các thầy dạy giáo viên trẻ chúng tôi ,đã về hưu ; đề nghị các cấp chính phủ hãy trả phụ cấp nghề giáo viên (dạy học) cho các thầy đã về hưu trong giai đoạn 1994 đến 4/2011,xin cảm ơn. Lê Thị Thẩm 06/11/2011 09:24 AM thamtk@yahoo.com cần giải quyết kịp thời Công bằng mà nói cán bộ ngành nào cũng cần đủ sống chứ không chỉ riêng ai, vì nếu không thì họ chẳng lẽ cũng phải đi làm thêm hoặc tham nhũng hay sao? Cho nên ở đây ta chỉ đặt vấn đề giáo viên trực tiếp giảng dạy là người làm công việc mang tính chất đặc thù, chịu nhiều áp lực trực tiếp từ đối tượng người học là con người, chịu nhiều áp lực áp lực trước phụ huynh và xã hội, chịu nhiều áp lực từ các cấp quản lý. Ta cũng biết đó đây có những giáo viên ngoài việc thu nhập lương và phụ cấp đứng lớp còn có thu nhập từ dạy cua, thực ra đó chỉ là một vấn nạn cần phải dẹp Ngày xưa, nhà trường và giáo viên dạy chịu trách nhiệm phụ đạo cho học sinh mình dạy để đảm bảo chất lượng chứ làm gì có chuyện lấy tiền. Vì vậy ai tâm huyết với nghề trọn đời, có lý tưởng sống với thế hệ tương lai thì cần được trân trọng và tôn vinh họ. Đặc biệt ai có chức danh giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 cần phải quan tâm và giải quyết phụ cấp thâm niên nghề nghiệp kịp thời, vì đó là đối tượng đa phần tâm huyết với nghiệp dạy học, đời sống của họ trong quá trình dạy học cũng như khi về hưu là gian khổ khó khăn nhất Lâm Đình Hoàng 16/10/2011 08:09 AM hoang@yahoo.com Cần những ý kiến khách quan và tâm huyết Tôi công tác tại bộ giáo dục và đào tạo xin có ý kiến như sau: vừa qua chúng ta có lấy ý kiến từ các cơ sở giáo dục,về việc thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo .Tôi dám chắc chắn rằng các ý kiến chúng ta lấy là không khách quan ,vì các văn bản đóng góp ý kiến này thực chất là theo chủ ý và chủ quan của các nhà quản lý. Vì vậy việc thu nhận các ý kiến trên mạng và báo chí là rất bao quát, thực chất, khách quan ,hợp lý .Mong rằng khi nhà nước thực hiện phụ cấp thâm niên giáo dục không để cho các đối tượng phục vụ trong ngành giáo dục bức xúc bởi sự ưu ái không hợp lý đối với cán bộ có chức có quyền ;mặt khác không nên để nảy sinh bất cấp giữa các cấp các ngành với nhau (nói tới giáo dục thì động lực thúc đẩy để phát triển rất nhiều đối tượng tham gia và có trách nhiệm) . Nếu công tâm mà nói thì phụ cấp thâm niên nhà giáo phải căn cứ vào số năm đứng lớp để tính (dựa vào công việc cụ thể) ,như thế duy nhất đối tượng hưởng phụ cấp phải là người có chức danh giáo viên trong các cơ sở công lập, trong đó cần quan tâm kịp thời đến người có chức danh giáo viên đã về hưu còn lại từ năm 1994 đến 4/2011 ( đó là người thầy đi trước khó khăn nhất ,mất nhiều khoản một thời gian dài và thời gian sống không còn nhiều). Trần Thu Hà 07/09/2011 05:13 PM ha@yahoo.com Phụ cấp thâm niên nghề Tôi cũng là giáo viên nhiều năm, nay công tác ban tuyên giáo Tỉnh ủy, xin có một vài ý kiến như sau: Phụ cấp thâm niên nghề nghiệp là dựa trên công việc cụ thể người của lao động đang làm việc hoặc người đó đã về hưu; Ví dụ công nhân đang làm công việc độc hại hay nặng nhọc thì được hưởng phụ cấp, chứ làm gì có chuyện cán bộ quản lý (giám đốc, phó giám đốc) hay cán bộ phòng ban được hưởng phụ cấp độc hại hoặc nặng nhọc. Nói về lái con tàu giáo dục trước hết phải nói tới Đảng và Nhà nước, sau đó là Bộ Giáo dục- Đào tạo và các cấp chính quyền, rồi đến các bộ ngành và các tổ chức xã hội liên quan, còn chúng ta là người làm công hưởng lương đương nhiên là cũng có góp phần trong việc lái con tàu (người này không làm tất có người khác, đặc biệt cán bộ quản lý là nhiều người đang mơ ước được làm chức vụ đó). Chúng ta nên công tâm mà nói là làm quản lý giáo dục không thể khó khăn gian khổ hơn một số ngành khác được đâu. Những người trực tiếp làm nghề dạy học mới là trực tiếp làm công việc đặc thù; họ chịu rất nhiều áp lực đối với chuyên môn, đối với học sinh và phụ huynh, đối với các cấp quản lý… Thưa các bạn, chúng ta ở góc độ là cán bộ làm quản lý cần có tâm và tầm nhìn độ lượng; thực sự mà nói tôi chỉ rất đau buồn như thế này thôi, đó là những người thầy của mình có chức danh giáo viên suốt đời cặm cụi trên bục giảng họ đã về hưu lâu nay và sắp ra đi tìm ông bà rồi, cuộc đời của họ rất gian khổ khó khăn, thế nhưng đến nay họ vẫn chưa nhìn thấy phụ cấp thâm niên của mình. Phạm Thị Kim Thanh 20/09/2011 10:12 AM thanh@yahoo.com Xin chuyển phụ cấp thâm niên cho thầy tôi đã về hưu Tôi ra trường mới dạy học được 10 năm nay đã được hưởng phụ cấp thâm niên ;thầy tôi dạy học cả đời gần 30 năm rồi nghỉ hưu nay chưa thấy phụ cấp thâm niên nghề dạy học; vì vậy nay tôi xin chuyển phụ cấp thâm niên của mình cho thầy có được không? Nguyễn Thị lý 08/09/2011 11:14 AM ly@yahoo.com phụ cấp thâm niên cho giáo viên về hưu Là cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội, tôi xin có ý kiến như sau: Giáo viên dạy học về hưu từ 1993 về trước đã được hưởng phụ cấp thâm niên đến nay trên 18 năm rồi, giáo viên dạy học về hưu sau 4/2011 cũng sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên theo NĐ. Tại sao giáo viên dạy học về hưu giai đoạn 1994 đến 4/2011 lại chưa được đề cập hưởng phụ cấp thâm niên kịp thời? Theo tôi thì nên chia giai đoạn về hưu của giáo viên đứng lớp 1994 đến 2006 ngoài phụ cấp thâm niên chung như NĐ nên cộng thêm 5% vào lương hưu. Còn về hưu của giáo viên đứng lớp giai đoạn 2007 đến nay hưởng theo qui định chung của NĐ. trả lời 2. Thân Thi Thám nói: Tháng Một 15, 2012 lúc 12:03 chiều Ở đời mỗi người có một cần câu? Kẻ câu được Chép,người câu được Mè? Có kẻ câu được Diếc me? Người câu được một bè Rêu xanh? Xã hội ! Khổ nhất là: Đi nghe … Rồi hưởng vắt Chanh bỏ vỏ….He ha! trả lời 3. Trần Tiến Chủ nói: Tháng Một 15, 2012 lúc 8:59 chiều Tôi nguyên là cán bộ công tác lâu năm trong ngành giáo dục ,nay công tác tại sở nội vụ tỉnh ,xin được có một số đề nghị với các cấp chính phủ như sau: 1)Người hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo phải là những người đang công tác có chức danh giáo viên hoặc là những người có chức danh giáo viên nhưng đã về hưu; ví dụ: giáo viên giảng dạy ,giáo viên hướng dẫn thực tập, giáo viên xoá mù, giáo viên hướng dẫn các đề tài khoa học, giáo viên được phân công làm các nhiệm vụ giáo dục khác… 2)Tỉ lệ tính phụ cấp thâm niên nhà giáo là thời gian có chứ danh giáo viên đã nêu trên (kể cả thời gian tập sự của giáo viên có đóng BHXH) 3)Cần thiết phải khống chế tỉ lệ hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo (người có chức danh giáo viên) đã được nhiều người phân tích; cụ thể: người có chức danh giáo viên đủ thời gian 25 năm trở lên thì được hưởng tỉ lệ phụ cấp thâm niên tối đa 4)Đặc biệt cần quan tâm hơn đối với các nhà giáo do làm việc lao lực dẫn đến sức khoẻ yếu phải về hưu sớm nên lương thấp 5)Đã tính hưởng phụ cấp thâm niên theo năm công tác và theo bậc lương ;thì phụ cấp ưu đãi đứng lớp không tính tỉ lệ hưởng phần trăm theo bậc lương, mà nên tính bình quân phụ cấp ưu đãi cho đối tượng tham gia đứng lớp 6) Các đối tượng không có chức danh giáo viên trong ngành giáo dục chỉ nên hưởng các loại hình phụ cấp sau đây : phụ cấp trách nhiệm hoặc phụ cấp công vụ (nếu có tham gia đứng lớp thì hưởng thêm phụ cấp ưu đãi) trả lời 4. báo việt nam nét nói: Tháng Một 16, 2012 lúc 6:28 sáng lyhainam 18 tháng trước Phản hồi tôi và nhiều người trăn trở về việc thực hiện khôi phục thâm niên cho giáo viên quá chậm,các thầy cô giáo của chúng tôi về hưu đã lâu không biết còn chờ được không?.Các thầy cô của chúng tôi là những người đồng hành cùng đất nước từ những ngày bao cấp cực kỳ gian khổ,lương thấp không dạy thêm không phụ cấp ,làm việc tất cả vì học sinh, phụ đạo cho chúng tôi học không lấy một đồng yêu thương học sinh chúng tôi hết mực và cũng không có tiền phụ trội như ngày nay;giáo viên mới ra trường sau này sướng thật mới công tác 5,7 năm mà kinh tế vượt xa các thầy cô của chúng tôi dạy học cả đời;đạo tạo cũng sướng thật trường mở từ đầu nước đến cuối nước lực lượng giáo viên cũng đông thật, không bù cho các thầy cô chúng tôi trước đây đi đào tạo được thật là gian khổ, thật là hiếm hoi.Chúng tôi có một điều ước đó là mong sao các thầy cô đã về hưu được các cấp các ngành và chính phủ sớm có phụ cấp thâm niên cho các thầy cô đỡ khổ, đỡ thiệt thòi,đồng thời động viên các thầy cô khi đã tuổi già sức yếu;mặt khác cho chúng tôi cũng thể hiện tấm lòng “uống nước nhớ nguồn ,tôn sư trọng đạo” 0 bình chọn lyhainam 18 tháng trước Phản hồi theo dư luận của rất nhiều người thì không nên dùng từ thâm niên giáo dục ,bởi vì các cấp các ngành các doanh nghiệp cũng như mọi người dân đều tham gia vào công tác giáo dục ; nên đổi lại là thâm niên nghề nghiệp giảng dạy (hoặc thâm niên nghề giáo viên) thì hợp lí Như vậy người được hưởng phụ cấp thâm niên phải là người trực tiếp giảng dạy đủ số tiết theo qui định và phải làm nghề dạy học cho đến lúc về hưu tránh đứng núi này trông núi nọ hoặc chạy theo danh đi làm quản lý bỏ nghề nghiêp chuyên môn trực tiếp của mình Còn những người tham gia giảng dạy ít hơn một nửa số tiết qui định của một giáo viên ,mang tính chất thâm nhập để làm công tác quản lý thì chỉ hưởng phụ cấp trách nhiệm như làm công tác quản lý ở các ngành khác Nếu chúng ta cứ chiều theo một số ý kiến của một số cán quản lí thì dần dần có khả năng biến tướng toàn ngành giáo cùng hưởng phụ cấp thâm niên,thế thì các ngành khác sẽ như thế nào? Chúng tôi cho rằng cán bộ ở bất kỳ ngành nào cũng cần đủ sống chứ không phải riêng ngành giáo dục,chỉ có lực lượng giáo viên là làm công việc đặc thù đó là trực tiếp giảng dạy tiếp cận chăm lo hằng ngày cho người học, cho nên đối tượng này cần tôn vinh và giữ chân họ Những người làm công tác chuyên môn khoa học cụ thể là đối tượng đường đường chính chính dám đối đầu với thực tế đặc biệt là người thầy dạy học ;chính thế xã hội mới tôn vinh họ “không có thầy đố mày làm nên” Vì vậy cần đối xử tốt với những người thầy đã về hưu trước cho xã hội và cho lớp thầy tiếp bước đi sau thấy được tính ưu việt của chế độ 0 bình chọn phamviethung 18 tháng trước Phản hồi khi tính thâm niên cho giáo viên có rất nhiều yếu tố cần quan tâm ;tuổi về hưu của nữ là 55,tuổi về hưu của nam là 60 và những người về hưu trước đây lại là đối tượng khó khăn hơn cả,rồi có những đối tượng tuổi lớn lương cao lại không muốn về hưu.Cho nên đề phù hợp với tuổi cũng như số năm công tác bắt buộc của nam nữ ,mặt khác khuyến khích những người lớn tuổi hoặc sức khỏe yếu về hưu nhường chỗ cho lớp trẻ.Chúng tôi đề nghị ai đã giảng dạy trên 25 năm thì cho hưởng mức thâm niên tối đa ;đặc biệt cũng giống như ý kiến của bạn NAM ở trên nhiều người đều thấy rằng cán bộ quản lý giáo dục không thể hưởng hai mang mà chỉ hưởng phụ cấp trách nhiệm như các ngành khác là hợp lý (cần thể hiện vai trò và bản chất của cán bộ quản lý ở mọi cấp mọi ngành) 0 bình chọn tovanngo 18 tháng trước Phản hồi Bàn về thâm niên tôi có một số ý kiến như sau :1)Ngành giáo dục và chính phủ muốn chăm lo cho thầy cô giáo hiện tại thì hãy chăm lo cho thầy cô giáo của họ đã về hưu kịp thời trước đã (đừng để họ biến mất khỏi thế gian), đó là đạo lý ngàn đời nay ,đó là uống nước nhớ nguồn ,đó là tôn sư trọng đạo ,đó là ăn quả nhớ kẻ trồng cây .2)giáo viên làm việc trực tiếp cụ thể với chuyên môn khoa học bám sát từng đối tượng học sinh chắc chắn áp hơn nhiều làm công tác quản lý. 3)cán bộ quản lý chắc chắn quan hệ với các cấp các ngành rộng hơn được danh và lộc nhiều hơn .4)chắc chắn đại đa số cán bộ giáo viên rất thích làm quản lý (phải hiểu rằng ở đây ta bàn cái chung chứ không bàn cái cá biệt).5)chắc chắn cán bộ quản lý giáo dục không cần giữ chân vẫn là vị trí hấp dẫn của giáo viên và các đối tượng khác.6) giáo viên là đối tượng trực tiếp trồng người trong mọi thời đại( làm công việc đặc biệt ).Vì vậy đề nghị ai dám đương đầu với nghiệp dạy học đến lúc về hưu thì mới hưởng thâm niên,còn đang dạy học nên để nguyên phụ đứng lớp ; cán bộ quản lý chỉ hưởng phụ cấp trách nhiệm như các ngành khác “không nên hưởng nhiều mâm và không nên đẻ thêm ngày quản lý giáo dục” .Riêng cán bộ ,giáo viên ở vùng sâu vùng xa hoặc nơi đặc biệt khó khăn ,ngoài chế độ chung thì cần có các ưu đãi đặc biệt là việc đương nhiên phải làm 0 bình chọn leminhdat 18 tháng trước Phản hồi đúng như bình luận của các bạn :Giáo dục là quốc sách hàng đầu cho nên chính phủ, các cấp ,các ngành và mọi người dân đều có trách nhiệm quản lý và chăm lo để thực hiện tốt nhiệm vụ này .Như Ai cũng thấy rất rõ trong những năm gần đây số lượng thầy cô giáo và học sinh tuy nhiên có tăng lên đáng kể ,song trường lớp và các dạng hình đào tạo thì tràn ngập quá mức nhất là đại học và trên đại học ;nhưng chất lượng thì lại giảm sút hẳn kể cả đức và trí ” thực hiện lượng biến thành chất chưa phù hợp hay nói là đi tắt đón đầu cũng không phải”.Tôi cho rằng cái gốc phải là người trực tiếp giảng dạy và uốn nắn học sinh ,cho nên chúng ta cần coi trọng đối tượng này đừng để ý thức của họ không tập trung tới nghề của mình , giữ chân họ toàn tâm với nghề suốt đời cho đến khi về hưu ,tránh việc chỉ lo bon chen chạy chọt đấu đá để làm quản lý cho oai .Vi vậy Tôi cũng đề nghị như các bạn ở trên: giáo viên thì hưởng thâm niên nghề nghiệp để gắn trách nhiệm của họ vào chuyên môn trực tiếp suốt đời của họ ,ai chạy đi làm quản lý thì hưởng phụ cấp trách nhiệm như các ngành khác ,không ai hưởng hai mang cả ; mặt khác trước lúc nghĩ đến chế độ chính sách cho mình hiện tại thì hãy chăm lo chính sách cho những người thầy của mình đã về hưu trước ;thì xã hội mới thấy tấm lòng ,đạo đức và trách nhiệm của chúng ta hiện tại 0 bình chọn luuductri 18 tháng trước Phản hồi không phải cứ chi cho anh nhiều tiền thì anh sẽ tốt lên , trước đây thầy cô giáo có gian khổ khó khăn không sao họ lại tốt vậy ,trước đây anh bộ đội cụ hồ có khó khăn gian khổ không sao họ đẹp vậy ; muốn tốt lên là bản thân người đó phải có lý tưởng ,xã hội phải có sự công bằng nhất định nào đó ; cách đánh giá con người phải thận trọng nhìn nhận sự việc phải khách quan; tôi lấy ví dụ : hiện nay đang phổ biến có một lớp người năng lực công việc cụ thể yếu kém, đạo đức hạn chế thì loay hoay chạy chọt làm quản lý, làm chỉ đạo chung chung, tránh áp lực chuyên môn trực tiếp ; những con người như thế một là thả nổi ù xè quản lý hai là thể hiện quyền lực vô lối và buồn cười; mặt khác đối tượng này lại được đề cao và hưởng nhiều quyền lợi .Chúng ta cũng hiểu rất rõ rằng ngành giáo có đi lên vững chắc hay không thì nền móng phải vững , nền móng đó chính là đội ngũ thầy cô giáo kể cả các nhà khoa học chân chính, cần phải được coi trọng, đừng để họ phải lạc lõng với những người như ví dụ ở trên 0 bình chọn nguyenhaitrieu 18 tháng trước Phản hồi chúng em là những học sinh từ những năm 1998 về trước gồm nhiều thành phần :thầy cô giáo có, công nhân có,cán bộ quản lý lãnh đạo có ,trong lực lượng vũ trang có thường họp lớp gặp mặt nhau và cũng có trao đổi về nhân tình thế thái .Chúng em biết nhiều thầy cô dạy chúng em đã về hưu trước đây rất khổ, hiện nay các thầy cô cũng khổ ;chúng em cũng biết các thầy ngoài việc sinh hoạt ,rèn luyện sức khỏe ,còn phải chăm lo gia đình giúp đỡ con cháu học tập ,cũng cần internet như chúng em ,cũng cần đồng lương thay đổi để sống và sinh hoạt gia đình ;kính thưa các thầy cũ của các em ,thực sự mà nói là chúng em không có quyền ,chứ không phải là vô ơn hay bất nghĩa đâu .Chúng em năm nào gặp nhau cũng có một ” điều ước” đó là cầu mong các thầy đã về hưu lâu rồi, cũng được sử dụng internet ưu đãi như chúng em ,sinh hoạt vui chơi như chúng em và đặc biệt sớm có thâm niên nghề nghiệp cho các thầy đỡ khổ ,đỡ tủi 0 bình chọn luuhanhthien 18 tháng trước Phản hồi chúng tôi đang là cán bộ đương thời, nhân thấy có những người chỉ nghĩ đến thân mình hiện tại ,quyên cả cha mẹ ông bà,quyên cả những người thầy cũ của mình, rất phản giáo dục.Nay xin được gửi mấy dòng sau : TRÊN TRÁN THIẾU CHỮ TRÍ– GIỮA NGỰC THIẾU CHỮ TÂM– VÔ ƠN THẦY GIÁO CŨ– KHÔNG THU PHỤC NGƯỜI TÀI– CHẲNG HIỂU BIẾT TƯƠNG LAI– NỊNH VÀI ÔNG QUẢN LÝ ********************* ĐAU LÒNG KẺ ĐOẢN TRÍ– LÀM NHỤC CẢ CHÚNG TÔI– NHỮNG NGƯỜI ĐANG ĐƯƠNG THỜI– “TIẾNG” HỢM MÌNH CẢ LŨ 0 bình chọn nguyenthinhatanh 18 tháng trước Phản hồi muốn tuyển chọn và giữ chân được giáo viên phục vụ lâu dài ,có hiệu quả cao cho ngành giáo dục .Theo tôi chúng ta cần tôn vinh và có chính sách ưu đãi đặc biệt cho những giáo viên đã và sẽ về hưu trong ngành giáo dục đó là : 1) chính sách về bảo vệ sức khỏe 2)chính sách về sinh hoạt,vui chơi giải trí 3)chính sách về thực hiện các ngày lễ lớn 4)chính sách về tiền lương hưu trí 5)chính sách về tổ chức tang lễ .Như thế chắc chắn sẽ tuyển chọn được những người có năng lực lao vào ngành giáo dục và đương nhiên họ sẽ tâm huyết với nghề cho đến lúc về hưu; vì vậy ngành giáo dục của chúng ta sẽ đi lên một cách lành mạnh và vững chắc .Dân tộc ta cũng thể một cách rõ ràng tấm lòng “tôn sư trọng đạo,uống nước nhớ nguồn” không phải mang tiếng nói suông cho vui 0 bình chọn nguyenthiviethoa 18 tháng trước Phản hồi chúng ta phải khẳng định rằng : cán bộ, giáo viên làm việc cần phải được chuyên môn hóa,tận tụy suốt đời với nghề của mình thì mới có nhiều kinh nghiệm và nhiều sáng tạo ;chính vì thế để tránh việc chạy theo danh và lợi mà nhiều người công việc nào cũng nhúng một tí theo kiểu “chuồn chuồn thấp nước ” ,mặt khác còn nhằm mục đích tìm cách hưởng chế độ nhiều mâm “dây máu ăn phần”,dứt khoát sẽ tạo ra sự lộn xộn, công việc không chất lượng, tha hóa biến chất và rất buồn cười trong xã hội.Vì vậy theo chúng tôi thì giáo viên hưởng thâm niên nghề nghiệp là đúng nhưng phải để đến khi về hưu mới tính (giữ chân họ);còn cán bộ quản lý giáo dục (tuy có hai chữ giáo dục)thì chỉ hưởng phụ cấp trách nhiệm như mọi ngành mọi cấp (ai cũng có trách nhiệm với giáo dục cả).Nếu chúng ta làm quản lý mà ngụy biện cho quản lý để hưởng chế độ không đúng ,thi chúng ta cũng xấu hổ và những người hưởng chế độ đó cũng xấu hổ (nếu còn có ý thức trách nhiệm ).Trước mắt chúng ta cần phải giải quyết thâm niên nghề nghiệp cho giáo viên đã về hưu trước (đó là những người thầy của thầy) ,chứng mình rõ rằng chúng ta không xem thường và bỏ rơi thầy cô giáo 0 bình chọn phandangbat 18 tháng trước Phản hồi Chúng tôi xin nói cách đào tạo đại học và trên dại học của chúng ta hiện nay quá loạn ,dù chúng ta có muốn xã hội hóa bằng đại học và trên đại học trong cả nước cũng không ai làm như thế, không những không có chất lượng mà bằng cấp trở thành như cỏ rác ,ai muốn có cũng được .Hiện nay chúng ta cũng biết đại đa số là học lấy bằng theo kiểu : học chà , học chạy ,học ghi danh,học hợp thức hóa, học quyền lực , học đại cho hết tháng hết năm lấy bằng ,học liên kết, học gửi ,học tại chức ,học từ xa, học liên thông ,học mượn trường ,học mượn thầy, học chắp vá giáo trình ,học thương mại hóa dưới nhiều hình thức .Chính thế cho nên thâm niên giáo dục cũng có thể dễ bị biến tướng, đối tượng đáng được hưởng thì bị lơ đi hoặc quên,đối tượng có chức có quyền có danh hưởng phụ cấp trách nhiệm rồi nhưng lại to nhỏ vận dụng mon men nhìn ngó tới phụ cấp thâm niên .Chúng tôi cũng xin cầu mong phụ cấp thâm niên sẽ làm cho các thầy cô đỡ khổ, đặc biệt là các thầy cô giáo đã về hưu trước đây ,đồng thời phụ cấp thâm niên trở thành động lực thúc đẩy giáo dục đi lên, tạo được hình ảnh tốt cho thầy cô giáo hiện tại và tương lai phấn đấu 0 bình chọn nguyenhoangquan 18 tháng trước Phản hồi chúng tôi đề nghị :1)không trừ thâm niên trong thời gian tập sự của giáo viên, vì: thứ nhất giáo viên đó được giao lớp và giảng dạy liên tục trong thời gian này, thứ hai mỗi cấp dạy học có thời gian tập sự khác nhau ,thứ ba thời gian tập sự nhà nước đã có thay đổi trong từng giai đoạn, thứ tư lương giáo viên mới vào nghề rất thấp.2)các cán bộ quản lý chuyên môn hoặc chỉ đạo chuyên môn trong thời gian được hưởng phụ cấp trách nhiệm thì không được hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên 3)để phù hợp với thời công tác nữ 25 năm về hưu hưởng 75%lương (mức tối đa đối với nữ) và tạo điều kiện cho những người tuổi cao, lương cao hoặc sức khỏe yếu nhường chỗ cho lớp trẻ , đề nghị ai công tác trên 25 năm thì được hưởng phụ cấp thâm niên tối đa 0 bình chọn nguyenhoangquan 18 tháng trước Phản hồi chúng tôi đề nghị :1)không trừ thâm niên trong thời gian tập sự của giáo viên, vì: thứ nhất giáo viên đó được giao lớp và giảng dạy liên tục trong thời gian này, thứ hai mỗi cấp dạy học có thời gian tập sự khác nhau ,thứ ba thời gian tập sự nhà nước đã có thay đổi trong từng giai đoạn, thứ tư lương giáo viên mới vào nghề rất thấp.2)các cán bộ quản lý chuyên môn hoặc chỉ đạo chuyên môn trong thời gian được hưởng phụ cấp trách nhiệm thì không được hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên 3)để phù hợp với thời công tác nữ 25 năm về hưu hưởng 75%lương (mức tối đa đối với nữ) và tạo điều kiện cho những người tuổi cao, lương cao hoặc sức khỏe yếu nhường chỗ cho lớp trẻ , đề nghị ai công tác trên 25 năm thì được hưởng phụ cấp thâm niên tối đa 0 bình chọn leducbinh 18 tháng trước Phản hồi Theo nhiều người nhận thấy :1) cách tính phụ cấp thâm niên cho giáo viên về hưu chưa thực sự là động lực và chưa là hình ảnh đẹp để giáo viên tâm huyết với nghề 2)giáo viên đã chuyển ngành thì không cần tính (vì không tâm huyết với nghề) 3)cán bộ quản lý chuyên môn hay chỉ đạo chuyên môn nếu đã hưởng phụ cấp trách nhiệm thì không hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo (tránh hưởng hai mang)4)giáo viên tập sự có giảng dạy như một giáo viên bình thường nên tính thời gian thâm niên ( chỉ trừ thử việc hoặc hợp đồng)5)chỉ nên khống chế tỉ lệ phần trăm thâm niên tối đa được hưởng và về hưu (vi dụ 25% chẳng hạn),không nên sử dụng mốc 31/3/1993 để tính hưu rất rắc rối về sau 0 bình chọn honamlong 18 tháng trước Phản hồi theo ý kiến nhiều người nên tính phụ cấp thâm niên cho những giáo viên đã về hưu trước ,thứ nhất đó là những người gian khổ hơn lớp sau nhiều ,thứ hai họ là người chờ đợi quá lâu ,thứ ba hiện họ là đối tượng khó khăn hơn cả ,thứ bốn họ sắp đi tìm ông bà ,thứ năm họ là tấm gương cho thế hệ sau nhìn vào ,thứ sáu ta có mốc chuẩn để thực hiện phụ cấp thâm niên cho lớp giáo viên đi sau 0 bình chọn tadinhbang 18 tháng trước Phản hồi thực chất mà nói quản lý chuyên môn và chỉ đạo chuyên môn là làm việc hành chính ,mang tính chung chung, không trực tiếp làm nghề,cũng giống như quản lý và chỉ đạo sản xuất hay chỉ đạo thực hiện các nhiêm vụ khác ở các ngành ,cho nên không thể hưởng độc hại n
 7. tôi giang dạy 30 năm nhưng thoi gian tập sư 1 năm và sau đó được công nhận vào biên chế do cô hiệu trưởng àm hồ sơ hết tập sự và chỉ thông báo vào đung 1năm , nhưng khong nhận QĐ , khi mới ra trường chưa hiểu giấy tờ có liên quan quan trọng rồi cho qua uôn , Đến giờ này khi xét phụ cấptham niên thì dòi QĐ vào biên chê , tôi không có thì chỉ xét cho tôi hưởng 10 năm . như vậy có đúng không ,

 8. Tôi nguyên là hiệu trưởng trường PTTH nay cán bộ quản lý Sở Giáo Dục –Đào Tạo xin đề nghị Bộ Giáo Dục- Đào Tạo và Thủ Tướng Chính phủ về Cách tính phụ cấp cho người có chức danh giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 như sau:
  1) Cơ quan BHXH tỉnh thu hồi bản khai tính phụ cấp thâm niên THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH của năm 1993 về trước
  2) Cơ quan BHXH tỉnh tính tiếp thời gian có chức danh giáo viên theo sổ BHXH sau năm 1993 cho đến ngày về hưu
  3) Cơ quan BHXH tỉnh cộng dồn thời gian phụ cấp thâm niên trong bản kê khai tính phụ cấp thâm niên của năm 1993 và thời gian có chức danh giáo viên cho đến ngày về hưu, làm căn cứ tính phụ cấp cho người có chức danh giáo viên khi về hưu trong giai đoạn 1994 đến 30/4/2011

 9. Đề nghị hủy bỏ nghị định 54 và thông tư 68 về thâm niên giáo dục ngay .Thay thế nghị định khác theo hướng đơn giản rõ ràng ai có chức danh giáo viên đang tại chức hoặc đã về hưu có chức danh giáo viên thì mới được hưởng phụ cấp thâm niên .Không nên lằng nhằng phết phẩy đối tượng này hay đối tượng kia đồng thời tránh được nhập nhằng sinh trò ma giáo , trung thực chính đáng thì chỉ duy nhất đối tượng có chức danh giáo là xứng đáng hưởng phụ cấp thâm niên mà thôi

 10. Đề nghị hủy bỏ nghị định 54 và thông tư 68 về thâm niên giáo dục ngay .Thay thế nghị định khác theo hướng đơn giản rõ ràng ai có chức danh giáo viên đang tại chức hoặc đã về hưu có chức danh giáo viên thì mới được hưởng phụ cấp thâm niên .Không nên lằng nhằng phết phẩy đối tượng này hay đối tượng kia đồng thời tránh được nhập nhằng sinh trò ma giáo ,nói thật trung thực chính đáng thì chỉ duy nhất đối tượng có chức danh giáo viên là xứng đáng hưởng phụ cấp thâm niên mà thôi

 11. Những người hiểu biết về giáo dục chắc thấy rất rõ các điều sau đây:
  1) Ưu đãi đứng lớp là giành cho những đối tượng đang trực tiếp giảng dạy.
  2) Phụ cấp thâm niên giáo viên là giành cho những đối tượng có chức danh giáo viên đang tại vị hoặc họ đã về hưu
  Thế nhưng nghị định 54 và thông tư 68 về thâm niên giáo dục chưa đơn giản ,chưa rõ ràng ,chưa dễ hiểu ,còn lạng lách ;cho nên có những đối tượng không có chức danh giáo viên chạy xô dạy vài ba tiết 1 tuần để hưởng thâm niên giáo viên là không chính đáng .Đề nghị chính phủ cần có nghị định mới thay thế nghị định 54 và thông tư 68 về thâm niên giáo viên ,theo hướng đơn giản rõ ràng; đó là : những ai đang tại vị có chức danh giáo viên và những ai đã về hưu mà có chức danh là giáo viên thì đươc mới hưởng phụ cấp thâm niên

 12. Các căn cứ tính phụ cấp thâm niên gồm có:
  1)Đang tại vị có chức danh giáo viên hoặc đã về hưu có chức danh giáo viên
  2)Căn cứ vào số thời gian có chức danh giáo viên (ở các trường công lập) và số thời gian đóng BHXH để tính phụ cấp thâm niên
  3) Cần tách bạch phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên không nhập nhằng đối tượng

 13. Đề nghị chính phủ và các bộ ngành về cách tính phụ cấp cho những người có chức danh giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 như sau
  PHƯƠNG ÁN1:
  1)Căn cứ số năm có chức danh giáo viên ở trường công lập tham gia đóng BHXH (đã có trong sổ BHXH) ,mỗi năm được tính 1%
  2)Căn cứ từ thời gian giáo viên đó nghỉ hưu tính đến 30/4/2011 ,mỗi năm tính thêm 1%
  3) Tổng % phụ cấp của mỗi giáo viên được hưởng không vượt quá 32%
  4)Giáo viên về hưu giai đoạn này cũng được truy lĩnh từ 1/5/2011 (sau khi đã trừ BHXH)
  Chẳng hạn :bà A tổng thời gian có chức danh giáo viên các trường công lập là 25 năm (đã có trong sổ BHXH),thì được tính 25%;bà A về hưu từ 30/4/1997 tính đến 30/4/2011 là 15 năm ,thì được tính thêm 15% ;tổng cộng là 40% ,nhưng bà A chỉ được hưởng mức tối đa là 32%,bà A được truy lĩnh mức lương hưu này tính từ 1/5/2011 ( sau khi trừ tiền đóng BHXH) PHƯƠNG ÁN 2:
  1) Căn cứ số năm có chức danh giáo viên ở trường công lập tham gia đóng BHXH (đã có trong sổ BHXH) ,mỗi năm được tính 1%
  2) Giáo viên về hưu giai đoạn này được truy lĩnh kể từ khi nghỉ hưu hưởng BHXH( sau khi đã trừ tiền đóng BHXH)

 14. 1. Đặng Vũ Thị Ninh nói:
  Tháng Hai 21, 2012 lúc 12:21 chiều
  ANH NGÁO
  “ Bàn về việc thầy giáo đã nghỉ hưu trong giai đoạn 1994 đến 30/4/2011”
  Nghị Định 54
  Thông Tư 68
  Anh ngáo tham mưu
  Cựu chức chết tươi
  ***
  Học sinh chúng tôi
  Đang dạy khắp nơi
  Thấy chuyện nực cười
  Ngẫm mình Vô đạo
  ***
  Trời đất chao đảo
  Khôn sống, chết thiêng
  Thầy ơi đừng phiền
  Hưu là sắp chết
  ***
  Hưu sau, hưu trước
  Dù chỉ một ngày
  Sống chết mặc bay
  Ngáo không cần biết
  ***
  Thao thao bất tuyệt
  Nào là tri ân
  Tôn sư trọng đạo
  Uống nước nhớ nguồn
  Ngáo nói luôn mồm
  Ngáo là vẫn ngáo
  trả lời
  2. dang tai nói:
  Tháng Hai 24, 2012 lúc 10:51 chiều
  tai sao mot viec to lon tam co quoc gia cung nhu quoc te manguoi tham muu voi thu la nhu vay nen nghi dinh 54 ra doi thi lam sao day?
  trả lời
  3. Lê Thị Hồng Nhiên nói:
  Tháng Hai 26, 2012 lúc 9:17 sáng
  Kính Thưa các thầy đã về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 ,chúng em xin gửi các thầy bài thơ sau đây để làm kỷ niệm:
  Thế gian biến cải vũng nên đồi,
  Mặn nhạt, chua cay, lẫn ngọt bùi.
  Còn bạc còn tiền, còn đệ tử,
  Hết cơm hết rượu, hết ông tôi.
  Xưa nay đều trọng người chân thực,
  Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi.
  Ở thế mới hay người bạc ác,
  Giàu thì tìm đến, khó tìm lui.
  trả lời
  4. Nguyễn Thị Kim Chi nói:
  Tháng Hai 27, 2012 lúc 8:11 sáng
  Tôi là Nguyễn Thị Kim Chi hiện đang dạy PTTH có mẹ là giáo viên về hưu tháng 5/2006, xin được hỏi các cấp chính phủ như sau:
  *Giáo viên hưu từ năm 1993 về trước ,thì được hưởng phụ cấp thâm niên tính đến ngày 1/5/2011 là đã hưởng được trên 18 năm
  *Giáo viên hưu từ ngày 1/5/2011 về sau, thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên kể từ tháng 5/2011
  Vây Giáo viên về hưu trong giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 liệu rằng có được tính hưởng phụ cấp thâm niên không? Nếu cũng được tính công bằng như hai giai đoạn về hưu trên thì sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên kể từ năm nào?
  trả lời
  Nguyễn Anh Tuấn nói:
  Tháng Ba 12, 2012 lúc 5:28 chiều
  Tôi đang công tác trong ngành giáo dục tuy không thuộc đối tượng được hưởng phu cấp thâm niên ,nhưng xin được hỏi sự công bằng cho giáo viên như sau:
  Cùng làm nghề đặc thù “giáo viên” như nhau ,cùng lại là giáo viên rồi về hưu như nhau , thế mà giáo viên về hưu trong giai đoạn 1994 đến 4/2011 lại chưa có phụ cấp thâm niên giảng dạy . Hơn thế nữa giáo viên về hưu trong giai đoạn 1994 đến 4/2011 đại đa số là thầy học của giáo viên về hưu từ 1/5/2011 về sau ,ấy mà học trò thì có phụ cấp thâm niên còn thầy chưa thấy có phụ cấp thâm niên giảng dạy là cớ làm sao?
  trả lời
  5. Nguyễn Tuấn Anh nói:
  Tháng Ba 14, 2012 lúc 9:37 sáng
  Tôi đang công tác trong ngành giáo dục tuy không thuộc đối tượng được hưởng phu cấp thâm niên ,nhưng xin được hỏi sự công bằng cho giáo viên đã về hưu trong giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 như sau:
  Cùng làm nghề đặc thù “giáo viên” như nhau ,cùng lại là giáo viên rồi về hưu như nhau , thế mà giáo viên về hưu trong giai đoạn 1994 đến 4/2011 lại chưa có phụ cấp thâm niên giảng dạy . Hơn thế nữa giáo viên về hưu trong giai đoạn 1994 đến 4/2011 đại đa số là thầy học của giáo viên về hưu từ 1/5/2011 về sau ,ấy mà học trò thì có phụ cấp thâm niên còn thầy chưa thấy có phụ cấp thâm niên giảng dạy là cớ làm sao?
  Trả lời
  trả lời
  6. Nguyễn Anh Tuấn nói:
  Tháng Ba 17, 2012 lúc 5:12 chiều
  Tôi đang công tác trong ngành giáo dục tuy không thuộc đối tượng được hưởng phu cấp thâm niên ,nhưng xin được hỏi sự công bằng cho giáo viên như sau:
  Cùng làm nghề đặc thù “giáo viên” như nhau ,cùng lại là giáo viên rồi về hưu như nhau , thế mà giáo viên về hưu trong giai đoạn 1994 đến 4/2011 lại chưa có phụ cấp thâm niên giảng dạy . Hơn thế nữa giáo viên về hưu trong giai đoạn 1994 đến 4/2011 đại đa số là thầy học của giáo viên về hưu từ 1/5/2011 về sau ,ấy mà học trò thì có phụ cấp thâm niên còn thầy chưa thấy có phụ cấp thâm niên giảng dạy là cớ làm sao?
  trả lời
  7. Lê Thị Thuỳ Linh nói:
  Tháng Tư 1, 2012 lúc 8:42 chiều
  XIN HỎI CÁC CẤP CHÍNH PHỦ:
  Tôi và một số giáo viên đang giảng dạy nay đã có phụ cấp thâm niên xin tình nguyện trả lại phụ cấp ưu đãi , để nhà nước trả phụ cấp thâm niên kịp thời cho các giáo viên về hưu giai đoạn từ 1994 đến 30/4/2011 có được không?
  trả lời
  8. Lê Thị Kim Uẩn nói:
  Tháng Tư 11, 2012 lúc 5:24 chiều
  LÀ CÁN BỘ ĐANG CÔNG TÁC TÔI THẤY TẠI SAO LẠI CÓ SỰ NGHỊCH LÝ VÀ KHÓ HIỂU SAU ĐÂY:
  * Giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 giáo viên về hưu từ 1993 về trước có phụ cấp thâm niên, còn giáo viên đang giảng dạy không có phụ cấp thâm niên ;liệu đó có phải là sự ưu ái giáo viên khi về hưu không?
  * Giai đoạn 1/5/2011 về sau này giáo viên đang giảng dạy có phụ cấp thâm niên, còn giáo viên về hưu trong thời gian 1994 đến 30/4/2011 không có phụ cấp thâm niên ;liệu đó có phải là do giáo viên về hưu trong giai đoạn này có vấn đề gì đó không ?
  * Vấn đề nghịch lý và khó hiểu là, giáo viên về hưu trước 1994 thì ưu ái , giáo viên về hưu sau 30/4/2011 thì ưu đãi , giáo viên về hưu trong giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 thì đang tê tái….
  trả lời
  9. Lê Thị Kim Uẩn nói:
  Tháng Tư 13, 2012 lúc 9:02 sáng
  LÀ CÁN BỘ ĐANG CÔNG TÁC TÔI THẤY TẠI SAO LẠI CÓ SỰ NGHỊCH LÝ VÀ KHÓ HIỂU SAU ĐÂY:
  * Giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 giáo viên về hưu từ 1993 về trước có phụ cấp thâm niên, còn giáo viên đang giảng dạy không có phụ cấp thâm niên ;liệu đó có phải là sự ưu ái giáo viên khi về hưu không?
  * Giai đoạn 1/5/2011 về sau này giáo viên đang giảng dạy có phụ cấp thâm niên, còn giáo viên về hưu trong thời gian 1994 đến 30/4/2011 không có phụ cấp thâm niên ;liệu đó có phải là do giáo viên về hưu trong giai đoạn này có vấn đề gì đó không ?
  * Vấn đề nghịch lý và khó hiểu là, giáo viên về hưu trước 1994 thì ưu ái , giáo viên về hưu sau 30/4/2011 thì ưu đãi , giáo viên về hưu trong giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 thì đang tê tái….
  trả lời
  10. Lê Uẩn nói:
  Tháng Tư 14, 2012 lúc 4:52 chiều
  LÀ CÁN BỘ ĐANG CÔNG TÁC TÔI THẤY TẠI SAO LẠI CÓ SỰ NGHỊCH LÝ VÀ KHÓ HIỂU SAU ĐÂY:
  * Giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 giáo viên về hưu từ 1993 về trước có phụ cấp thâm niên, còn giáo viên đang giảng dạy không có phụ cấp thâm niên ;liệu đó có phải là sự ưu ái giáo viên khi về hưu không?
  * Giai đoạn 1/5/2011 về sau này giáo viên đang giảng dạy có phụ cấp thâm niên, còn giáo viên về hưu trong thời gian 1994 đến 30/4/2011 không có phụ cấp thâm niên ;liệu đó có phải là do giáo viên về hưu trong giai đoạn này có vấn đề gì đó không ?
  * Vấn đề nghịch lý và khó hiểu là, giáo viên về hưu trước 1994 thì ưu ái (hưởng gần 20 năm rồi), giáo viên về hưu sau 30/4/2011 trở đi thì ưu đãi (hậu bối), giáo viên về hưu trong giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 thì đang chậm trễ và tê tái….(nguyên rất gian khổ và là hình ảnh đẹp cho lớp sau noi theo)
  trả lời

  11. long Xuyên nói:
  Tháng Tư 18, 2012 lúc 4:53 chiều
  Chúng ta phải hiểu rằng những giáo viên hưu từ 1993 về trước hầu hết là đào tạo chắp vá ,những giáo viên hưu từ 1/5/2011 về sau hầu hết là đào tạo loạn xạ ,còn các giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 hầu hết là đào tạo đoàng hoàng và chuẩn mực hơn .Từ những nguyên nhân trên tôi cho rằng giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 họ rất sẵn sàng chịu thiệt thòi nhường cho các giáo viên về hưu trước năm 1994 và sau 30/4/2011 được hưởng phụ cấp thâm niên trước
  trả lời
  12. Lê Xuyên nói:
  Tháng Tư 18, 2012 lúc 5:04 chiều
  Chúng ta phải hiểu rằng những giáo viên hưu từ 1993 về trước hầu hết là đào tạo chắp vá ,những giáo viên hưu từ 1/5/2011 về sau hầu hết là đào tạo loạn xạ ,còn các giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 hầu hết là đào tạo đoàng hoàng và chuẩn mực hơn .Từ những nguyên nhân trên tôi cho rằng giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 họ rất sẵn sàng chịu thiệt thòi nhường cho các giáo viên về hưu trước năm 1994 và sau 30/4/2011 được hưởng phụ cấp thâm niên trước
  trả lời
  13. Kim Tiến nói:
  Tháng Tư 19, 2012 lúc 7:34 chiều
  Chúng ta phải hiểu rằng những giáo viên hưu từ 1993 về trước hầu hết là đào tạo chắp vá ,những giáo viên hưu từ 1/5/2011 về sau hầu hết là đào tạo loạn xạ ,còn các giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 hầu hết là đào tạo đoàng hoàng và chuẩn mực hơn .Từ những nguyên nhân trên tôi cho rằng giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 họ rất sẵn sàng chịu thiệt thòi nhường cho các giáo viên về hưu trước năm 1994 và sau 30/4/2011 được hưởng phụ cấp thâm niên trước
  trả lời
  14. Lý Long Xuyên nói:
  Tháng Tư 23, 2012 lúc 9:31 sáng
  Chúng ta phải hiểu rằng những giáo viên hưu từ 1993 về trước hầu hết là đào tạo chắp vá ,những giáo viên hưu từ 1/5/2011 về sau hầu hết là đào tạo loạn xạ ,còn các giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 hầu hết là đào tạo đoàng hoàng và chuẩn mực hơn .Từ những nguyên nhân trên tôi cho rằng giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 họ rất sẵn sàng chịu thiệt thòi nhường cho các giáo viên về hưu trước năm 1994 và sau 30/4/2011 được hưởng phụ cấp thâm niên trước
  trả lời
  Lê Thị Liên nói:
  Tháng Tư 27, 2012 lúc 8:48 sáng
  ĐANG CÔNG TÁC KHOA GIÁO TÔI THƯỜNG NGHE TRONG DÂN GIAN KHI NHIỀU NGƯỜI XÉT VỀ TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ CÓ NHẬN ĐỊNH NHƯ SAU : TỪ NĂM 1979 VỀ TRƯỚC AI ĐÓ PHẢI CÓ ĐẦU VÀO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THÌ ĐƯỢC GỌI TRÍ THỨC LÀ HOÀN TOÀN CHÍNH XÁC; TỪ 1980 ĐẾN 1993 AI ĐÓ NẾU CÓ ĐẦU VÀO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRONG GIAI ĐOẠN NÀY THÌ SAU ĐÓ TRONG GIAI ĐOẠN NÀY PHẢI CÓ THÊM BẰNG TIẾN SĨ( PHÓ TIẾN SĨ CŨ)THÌ CÓ THỂ ĐƯỢC GỌI LÀ TRÍ THỨC ;TỪ 1994 ĐẾN NAY AI ĐÓ KHÔNG NHỮNG PHẢI CÓ ĐẦU VÀO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CỘNG VỚI BẰNG TIẾN SĨ TRONG GIAI ĐOẠN NÀY MÀ CÒN PHẢI KIẾM CHỨNG LẠI BẰNG CẤP VÀ NĂNG LỰC MỚI CÓ THỂ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CÓ PHẢI LÀ TRÍ THỨC HAY KHÔNG.Nhận định trên của dân gian là hoàn toàn khách quan và đúng đắn ,thật vậy năng lực tiến sĩ ngày nay may lắm chỉ ngang bằng năng lực tốt nghiệp cao đẳng từ năm 1979 về trước mà thôi.VÌ THẾ VIỆC THỰC HIỆN PHỤ CẤP THÂM NIÊN CHO LỰC LƯỢNG ĐANG CÔNG TÁC HIỆN NAY MỚI CẤP THIẾT NHƯ VẬY MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM . CHO NÊN ĐÁNG LẼ GIÁO VIÊN VỀ HƯU GIAI ĐOẠN TỪ 30/4/2011 VỀ TRƯỚC MỚI THỰC SỰ LÀ NHỮNG NGƯỜI CẦN ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN ,THÌ NAY CHU TRÌNH LẠI BỊ ĐI NGƯỢC THẾ MỚI HAY Ô HÔ…(giáo viên đang giảng dạy được ,giáo viên về hưu sau 1/5/2011 được , giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 không được có lạ không?)
  trả lời
  15. Lê Thị Hồng Việt nói:
  Tháng Năm 5, 2012 lúc 7:35 sáng
  ĐỀ XUẤT
  Phụ cấp cho giáo viên đã về hưu chưa được tính phụ cấp thâm niên như sau:
  1)Thời gian được hưởng phụ cấp tính từ ngày 1/5/2011
  2)Cách tính phụ cấp là tổng số năm có chức danh giáo viên (từ khi đi dạy cho đến ngày giáo viên đó về hưu ) cộng với số năm từ ngày giáo viên đó về hưu cho đến ngày 1/5/2011, nhưng không vượt quá 40%phụ cấp được hưởng (hàng tháng).
  Ví dụ: Ông giáo viên A có chức danh giáo viên về hưu ngày 1/5/2006 ,thời gian công tác ông A có chức danh giáo viên là 25 năm được hưởng 25% phụ cấp thâm niên, thời gian ông A nghỉ hưu cho đến ngày 1/5/2011là 5 năm được tính thêm 5%;vì vậy ông A được tính hưởng phụ cấp là 25%+5%=30%
  trả lời
  16. Lê Thị Hồng Văn nói:
  Tháng Năm 5, 2012 lúc 7:36 sáng
  ĐỀ XUẤT
  Phụ cấp cho giáo viên đã về hưu chưa được tính phụ cấp thâm niên như sau:
  1)Thời gian được hưởng phụ cấp tính từ ngày 1/5/2011
  2)Cách tính phụ cấp là tổng số năm có chức danh giáo viên (từ khi đi dạy cho đến ngày giáo viên đó về hưu ) cộng với số năm từ ngày giáo viên đó về hưu cho đến ngày 1/5/2011, nhưng không vượt quá 40%phụ cấp được hưởng (hàng tháng).
  Ví dụ: Ông giáo viên A có chức danh giáo viên về hưu ngày 1/5/2006 ,thời gian công tác ông A có chức danh giáo viên là 25 năm được hưởng 25% phụ cấp thâm niên, thời gian ông A nghỉ hưu cho đến ngày 1/5/2011là 5 năm được tính thêm 5%;vì vậy ông A được tính hưởng phụ cấp là 25%+5%=30%
  trả lời
  17. Lê Thị Huệ Nhi nói:
  Tháng Năm 6, 2012 lúc 11:16 sáng
  PHÚNG THẦY VỀ HƯU “ Gửi các thầy của em về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011”
  Buồn thay em quá ăn tham
  Thâm niên , ưu đãi nhồm nhoàm cả hai
  ***
  Thầy em gian khổ miệt mài
  Từ thời bao cấp đến thời Thiện Nhân
  Về hưu ngày tháng lỡ lầm
  Trước bầy con cháu nên không được gì
  ***
  Thầy ơi! Thầy ngủ ngon đi
  Ngày mai thầy mất em đi phúng thầy
  Phụ cấp, ưu đãi cầm tay
  Ít nhiều em để mộ thầy ,thầy ơi!
  trả lời
  18. Lê Thị Huệ Nhi nói:
  Tháng Năm 6, 2012 lúc 11:16 sáng
  PHÚNG THẦY VỀ HƯU “ Gửi các thầy của em về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011”
  Buồn thay em quá ăn tham
  Thâm niên , ưu đãi nhồm nhoàm cả hai
  ***
  Thầy em gian khổ miệt mài
  Từ thời bao cấp đến thời Thiện Nhân
  Về hưu ngày tháng lỡ lầm
  Trước bầy con cháu nên không được gì
  ***
  Thầy ơi! Thầy ngủ ngon đi
  Ngày mai thầy mất em đi phúng thầy
  Phụ cấp, ưu đãi cầm tay
  Ít nhiều em để mộ thầy ,thầy ơi!
  trả lời
  19. Nguyễn Thị Tâm Thanh nói:
  Tháng Năm 8, 2012 lúc 3:55 chiều
  ĐỨNG NHÌN
  “ gửi thầy về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011”
  Thầy cùng em đều làm nghề dạy học
  Về hưu sau em được hưởng thâm niên
  Em không vui mà cảm thấy buồn phiền
  Thầy còn đó sao chẳng thấy thâm niên
  *****
  Lời thầy dạy em còn nhớ như in
  Công bằng, văn minh ai cũng phải tìm
  Đạo đức trước sau phải có trong tim
  Bất lực thầy ơi ! em chỉ đứng nhìn
  trả lời
  20. Võ Thị Kim Hạnh nói:
  Tháng Năm 9, 2012 lúc 4:01 chiều
  TÔI CÔNG TÁC Ở BAN TUYÊN GIÁO KHÔNG NẰM TRONG NGÀNH GIÁO DỤC NHƯNG KHI ĐỌC NĐ 54,TT 68 CŨNG BUỒN VÀ BỨC XÚC.THẬT VẬY ĐÃ LÀ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀ DẠY HỌC THÌ CẦN PHẢI CÓ TRƯỚC CÓ SAU ,CÓ THẦY RỒI MỚI CÓ TRÒ “SINH ÔNG RỒI MỚI SINH CHA”.MONG RẰNG CHÍNH PHỦ HÃY CÓ NHỮNG BIỆN PHÁP CÔNG BẰNG, HỢP TÌNH, HỢP LÝ, TÔN SƯ TRONG ĐẠO; ĐÓ LÀ TRẢ PHỤ CẤP THÂM NIÊN CHO GIÁO VIÊN VỀ HƯU TRONG GIAI ĐOẠN 1994 ĐẾN 30/4/2011 KỊP THỜI VÀ THỎA ĐÁNG
  Lê Hoài Minh Long nói:
  Tháng Sáu 20, 2012 lúc 8:59 sáng
  Tôi nguyên là hiệu trưởng trường PTTH nay cán bộ quản lý Sở Giáo Dục –Đào Tạo xin đề nghị Bộ Giáo Dục-Đào Tạo và Thủ Tướng chính phủ về Cách tính phụ cấp cho người có chức danh giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 như sau:
  1) Cơ quan BHXH tỉnh thu hồi bản khai tính phụ cấp thâm niên THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH của năm 1993 về trước
  2) Cơ quan BHXH tỉnh tính tiếp thời gian có chức danh giáo viên theo sổ BHXH sau năm 1993 cho đến ngày về hưu
  3) Cơ quan BHXH tỉnh cộng dồn thời gian phụ cấp thâm niên trong bản kê khai tính phụ cấp thâm niên của năm 1993 và thời gian có chức danh giáo viên cho đến ngày về hưu, làm căn cứ tính phụ cấp cho người có chức danh giáo viên khi về hưu trong giai đoạn 1994 đến 30/4/2011
  trả lời

 15. mình rất bức xúc giáo viên hiện nay toàn bằng thạc sĩ trung quốc có 3 tháng à,riêng 1 chuyện nữa giáo viên mua hộ khẩu vào biên chế,các anh chị này chỉ muốn lợi dụng kẻ hở mà dối trá,hiệu trưởng nhận giáo viên về kho6ngco1 tiết dạy luôn,có nhiều giáo viên o qua thi tuyển hay đậu biên chế như thầy lâm đông vượng 1 giáo viên trường thpt hùng vương dạy thể dục,dạy không ra gì chỉ chửi học trò là hay,nay em ra trường em gửi lên để làm rõ người thầy vô đạo đức ,đá vào mặt em chửi lớp em , em cảm thấy thầy vượng không xứng đáng dạy trường hùng vương quan 5

  • tôi hợp đồng trong biên chế từ ngày 15/2/2006 đến tháng 12/2011 thì vào biên chế nhưng không được hưởng phụ cấp thâm niên

 16. Những giáo viên về hưu trong khoảng 1994 đến 2011 phần đông vào nghề trong khoảng1956 đến 1973. Hồi ấy là giai đoạn chiến tranh chống Mỹ và chống Trung quốc, rồi đất nước bị cấm vận nên thầy giáo vừa dạy vừa đánh giặc hay vừa dạy vừa sản xuất tự túc lương thực, nên bây giờ biết tính thời gian giảng dạy thế nào mà đòi tính thâm niên ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: