QUYẾT ĐỊNH 447/QĐ-UBDT NGÀY 19/9/2013 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC CÔNG NHẬN THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ KHU VỰC I, II, III THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2012-2015 (CÓ HIỆU LỰC 19/9/2013)

 

Căn cứ Nghị định s 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng tư vấn xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 áp dụng thống nhất trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi làm căn cứ để xây dựng, thực hiện các chính sách đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển của từng vùng, từng khu vực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định: số 301/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006; số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 6/9/2007; số 274/QĐ-UBDT ngày 16/9/2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; số 126/QĐ-UBDT ngày 07/6/2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công nhận bổ sung xã khu vực I, II, III thuộc 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng Chính phủ;
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Công báo; Website Chính phủ;
– Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc;
– Website UBDT;
– Lưu: VT, VP135 (30b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Giàng Seo Phử

 

TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định s 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

S thôn đặc biệt khó khăn

    Xã KV I

76

0

    Xã KV II

59

155

    Xã KV III

91

683

   

TOÀN TỈNH

226

838

I

THÀNH PH LẠNG SƠN    

1

  Phường Chi Lăng

I

0

2

  Phường Đông Kinh

I

0

3

  Phường Tam Thanh

I

0

4

  Phường Vĩnh Trại

I

0

5

  Phường Hoàng Văn Thụ

I

0

6

  Xã Hoàng Đồng

I

0

7

  Xã Mai Pha

I

0

8

  Xã Quảng Lạc

I

0

II

HUYỆN BC SƠN  

1

  Thị trấn Bắc Sơn

I

0

2

  Xã Bắc Sơn

I

0

3

  Xã Chiến Thắng

I

0

4

  Xã Hưng Vũ

I

0

5

  Xã Hữu Vĩnh

I

0

6

  Xã Quỳnh Sơn

I

0

7

  Xã Tân Hương

I

0

8

  Xã Vũ Lăng

II

1

9

  Xã Vũ Sơn

I

0

10

  Xã Chiêu Vũ

II

1

11

  Xã Đồng Ý

II

2

12

  Xã Long Đống

II

4

13

  Xã Nhất Hoà

II

5

14

  Xã Tân Lập

II

1

15

  Xã Tân Thành

II

1

16

  Xã Tân Tri

II

6

17

  Xã Vũ Lễ

II

1

18

  Xã Nhất Tiến

III

10

19

  Xã Trấn Yên

III

12

20

  Xã Vạn Thủy

III

5

III

HUYỆN ĐÌNH LẬP  

1

  Thị trấn nông trường Thái Bình

I

0

2

  Thị trấn Đình Lập

I

0

3

  Xã Bắc Lãng

III

9

4

  Xã Bắc Xa

III

6

5

  Xã Bính Xá

III

7

6

  Xã Cường Lợi

III

6

7

  Xã Châu Sơn

III

5

8

  Xã Đình Lập

III

11

9

  Xã Đồng Thắng

III

6

10

  Xã Kiên Mộc

III

10

11

  Xã Lâm Ca

III

18

12

  Xã Thái Bình

III

6

IV

HUYỆN LỘC BÌNH  

1

  Thị trấn Lộc Bình

I

0

2

  Thị trấn Na Dương

I

0

3

  Xã Bằng Khánh

I

0

4

  Xã Đồng Bục

I

0

5

  Xã Hiệp Hạ

I

0

6

  Xã Hữu Khánh

I

0

7

  Xã Lục Thôn

I

0

8

  Xã Như Khuê

I

0

9

  Xã Quan Bản

I

0

10

  Xã Tú Mịch

I

0

11

  Xã Xuân Lễ

I

0

12

  Xã Xuân Mãn

I

0

13

  Xã Yên Khoái

I

0

14

  Xã Đông Quan

II

2

15

  Xã Khuất Xá

II

4

16

  Xã Tú Đoạn

II

3

17

  Xã Vân Mộng

II

1

18

  Xã Xuân Tình

II

1

19

  Xã Ái Quốc

III

13

20

  Xã Hữu Lân

III

5

21

  Xã Lợi Bác

III

9

22

  Xã Mẫu Sơn

III

6

23

  Xã Minh Phát

III

10

24

  Xã Nam Quan

III

8

25

  Xã Nhượng Bạn

III

5

26

  Xã Sàn Viên

III

6

27

  Xã Tam Gia

III

10

28

  Xã Tĩnh Bắc

III

6

29

  Xã Xuân Dương

III

12

V

HUYỆN HỮU LŨNG  

1

  Thị trấn Hữu Lũng

I

0

2

  Xã Cai Kinh

I

0

3

  Xã Đồng Tân

I

0

4

  Xã Hòa Bình

I

0

5

  Xã Hòa Lạc

I

0

6

  Xã Hòa Thắng

I

0

7

  Xã Hồ Sơn

I

0

8

  Xã Minh Hòa

I

0

9

  Xã Minh Sơn

I

0

10

  Xã Minh Tiến

I

0

11

  Xã Nhật Tiến

I

0

12

  Xã Sơn Hà

I

0

13

  Xã Vân Nham

I

0

14

  Xã Yên Vượng

I

0

15

  Xã Đô Lương

II

2

16

  Xã Đồng Tiến

II

2

17

  Xã Hòa Sơn

II

1

18

  Xã Tân Thành

II

2

19

  Xã Thanh Sơn

II

2

20

  Xã Yên Sơn

II

3

21

  Xã Yên Thịnh

II

4

22

  Xã Hữu Liên

III

6

23

  Xã Quyết Thắng

III

3

24

  Xã Tân Lập

III

7

25

  Xã Thiện Kỵ

III

6

26

  Xã Yên Bình

III

8

VI

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH  

1

  Thị trấn Thất Khê

I

0

2

  Xã Chi Lăng

I

0

3

  Xã Đại Đồng

I

0

4

  Xã Đội Cấn

I

0

5

  Xã Đào Viên

II

4

6

  Xã Đề Thám

II

3

7

  Xã Hùng Sơn

II

2

8

  Xã Hùng Việt

II

1

9

  Xã Kim Đồng

II

2

10

  Xã Kháng Chiến

II

1

11

  Xã Quốc Khánh

II

5

12

  Xã Quốc Việt

II

9

13

  Xã Tân Minh

II

2

14

  Xã Tân Tiến

II

1

15

  Xã Tri Phương

II

2

16

  Xã Trung Thành

II

2

17

  Xã Bắc Ái

III

8

18

  Xã Cao Minh

III

8

19

  Xã Chí Minh

III

4

20

  Xã Đoàn Kết

III

6

21

  Xã Khánh Long

III

8

22

  Xã Tân Yên

III

8

23

  Xã Vĩnh Tiến

III

5

VII

HUYỆN BÌNH GIA  

1

  Thị trấn Bình Gia

I

0

2

  Xã Hoàng Văn Thụ

I

0

3

  Xã Tô Hiệu

I

0

4

  Xã Bình La

III

5

5

  Xã Hoà Bình

III

6

6

  Xã Hoa Thám

III

13

7

  Xã Hồng Phong

III

12

8

  Xã Hồng Thái

III

9

9

  Xã Hưng Đạo

III

10

10

  Xã Minh Khai

III

13

11

  Xã Mông Ân

III

7

12

  Xã Quang Trung

III

12

13

  Xã Quý Hoà

III

5

14

  Xã Tân Hoà

III

7

15

  Xã Tân Văn

III

8

16

  Xã Thiện Hoà

III

10

17

  Xã Thiện Long

III

5

18

  Xã Thiện Thuật

III

13

19

  Xã Vĩnh Yên

III

5

20

  Xã Yên Lỗ

III

9

VIII

HUYỆN VĂN QUAN  

1

  Thị trấn Văn Quan

I

0

2

  Xã Bình Phúc

II

6

3

  Xã Tràng Phái

II

3

4

  Xã Văn An

II

1

5

  Xã Vĩnh Lại

II

2

6

  Xã Xuân Mai

II

3

7

  Xã Yên Phúc

II

2

8

  Xã Chu Túc

III

9

9

  Xã Đại An

III

7

10

  Xã Đồng Giáp

III

9

11

  Xã Hòa Bình

III

4

12

  Xã Hữu Lễ

III

6

13

  Xã Khánh Khê

III

8

14

  Xã Lương Năng

III

4

15

  Xã Phú Mỹ

III

3

16

  Xã Song Giang

III

7

17

  Xã Tân Đoàn

III

10

18

  Xã Trấn Ninh

III

7

19

  Xã Tràng Các

III

9

20

  Xã Tràng Sơn

III

8

21

  Xã Tri Lễ

III

7

22

  Xã Tú Xuyên

III

5

23

  Xã Vân Mộng

III

4

24

  Xã Việt Yên

III

5

IX

HUYỆN CAO LỘC  

1

  Thị trấn Cao Lộc

I

0

2

  Thị trấn Đồng Đăng

I

0

3

  Xã Gia Cát

I

0

4

  Xã Hải Yến

I

0

5

  Xã Hoà Cư

I

0

6

  Xã Hợp Thành

I

0

7

  Xã Tân Thành

I

0

8

  Xã Bảo Lâm

II

1

9

  Xã Bình Trung

II

2

10

  Xã Cao Lâu

II

1

11

  Xã Hồng Phong

II

1

12

  Xã Song Giáp

II

2

13

  Xã Tân Liên

II

3

14

  Xã Thụy Hùng

II

3

15

  Xã Xuất Lễ

II

5

16

  Xã Yên Trạch

II

2

17

  Xã Công Sơn

III

8

18

  Xã Lộc Yên

III

7

19

  Xã Mẫu Sơn

III

5

20

  Xã Phú Xá

III

5

21

  Xã Thạch Đạn

III

5

22

  Xã Thanh Loà

III

5

23

  Xã Xuân Long

III

7

X

HUYỆN CHI LĂNG  

1

  Xã Bằng Mạc

I

0

2

  Xã Hoà Bình

I

0

3

  Xã Lâm Sơn

I

0

4

  Xã Mai Sao

I

0

5

  Xã Quang Lang

I

0

6

  Thị trấn Chi Lăng

I

0

7

  Thị trấn Đồng Mỏ

I

0

8

  Xã Thượng Cường

I

0

9

  Xã Vạn Linh

I

0

10

  Xã Vân Thủy

I

0

11

  Xã Chi Lăng

I

0

12

  Xã Bắc Thủy

II

2

13

  Xã Bằng Hữu

II

3

14

  Xã Gia Lộc

II

1

15

  Xã Nhân Lý

II

2

16

  Xã Quan Sơn

II

1

17

  Xã Y Tịch

II

1

18

  Xã Chiến Thắng

III

6

19

  Xã Hữu Kiên

III

6

20

  Xã Liên Sơn

III

2

21

  Xã Vân An

III

14

XI

HUYỆN VĂN LÃNG  

1

  Thị trấn Na Sầm

I

0

2

  Xã Tân Lang

I

0

3

  Xã Tân Mỹ

I

0

4

  Xã Tân Thanh

I

0

5

  Xã Tân Việt

I

0

6

  Xã An Hùng

II

3

7

  Xã Hoàng Việt

II

5

8

  Xã Thành Hòa

II

3

9

  Xã Thụy Hùng

II

10

10

  Xã Trùng Quán

II

4

11

  Xã Bắc La

III

9

12

  Xã Gia Miễn

III

12

13

  Xã Hoàng Văn Thụ

III

7

14

  Xã Hội Hoan

III

9

15

  Xã Hồng Thái

III

9

16

  Xã Nam La

III

6

17

  Xã Nhạc Kỳ

III

5

18

  Xã Thanh Long

III

9

19

  Xã Trùng Khánh

III

4

20

  Xã Tân Tác

III

4

 

TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định s 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Tên huyện

Tên xã

Khu vực

Tên thôn

I

HUYỆN BẮC SƠN      
    Vũ Lăng

II

 
     

1 Suối Luông
    Chiêu Vũ

II

 
     

1 Nà Nọt
    Đồng Ý

II

 
     

1 Khuôn Ngần
     

2 Nà Cuôn
    Long Đống

II

 
     

1 Tân Rã
     

2 Thủy Hội
     

3 Bản Đăng
     

4 Bản Thí
    Nhất Hoà

II

 
     

1 Địa Phận
     

2 Bản Đắc
     

3 Dộc Máy
     

4 Làng Tiến
     

5 Nà Gá
    Tân Lập

II

 
     

1 Mỏ Khuyn
    Tân Thành

II

 
     

1 Bình An I
    Tân Tri

II

 
     

1 Bản Hoàng
     

2 Thâm Phè
     

3 Thâm Si
     

4 Bình An
     

5 Suối Tín
     

6 Suối Tát
    Vũ Lễ

II

 
     

1 Lân Kẽm
    Nhất Tiến

III

 
     

1 Làng Mới
     

2 Làng Chu
     

3 Làng Đấy
     

4 Pá Lét
     

5 Làng Đồng
     

6 Đồng Tiến
     

7 Tiến Sơn
        8 Làng Lầu
        9 Nà Niệc
        10 Tiến Hậu
    Trấn Yên

III

 
     

1 Đon Ngàng
     

2 Khưa Cả
     

3 Làng Gà 2
     

4 Co Rào
     

5 Thâm Vớt
     

6 Rồng Viền
     

7 Lân Cà 1
     

8 Lân Cà 2
     

9 Lân Hoèn
     

10 Noóc Mò
     

11 Pá Ó
     

12 Nà Kéo
    Vạn Thủy

III

 
     

1 Bản Cầm
     

2 Bản Soong
     

3 Khuổi Cay
     

4 Bản Khuông
     

5 Rọ Riềng

II

HUYỆN ĐÌNH LẬP  

 
    Bắc Lãng

III

 
     

1 Khe Váp
     

2 Khe Phạ
     

3 Khe Chòi
     

4 Khe Cảy
     

5 Nà Pẻo
     

6 Khe Mò
     

7 Khe Pạc
     

8 Bản Hả
     

9 Khe Hả
    Bắc Xa

III

 
     

1 Nà Pè
     

2 Bản Văn
     

3 Khuổi Sâu
     

4 Khuổi Tà
     

5 Bắc Xa
     

6 Tắp Tính
    Bính Xá

III

 
     

1 Tiên Phi
     

2 Bản Mọi
     

3 Còn Phiêng
     

4 Ngàn Chả
     

5 Nà Lòng
        6 Bản Xả
        7 Nà Vang
    Cường Lợi

III

 
        1 Quang Hòa
        2 Khe Bó
        3 Đồng Khoang
        4 Bản Chuộn
        5 Bản Pia
        6 Bản Xum
    Châu Sơn

III

 
        1 Khe Mùn
        2 Đông Áng
        3 Khe Luồng
        4 Khe Pặn Giữa
        5 Khe Pặn Ngọn
    Đình Lập

III

 
        1 Pò Khoang
        2 Còn Quan
        3 Khe Pùng
        4 Còn Áng
        5 Bình Chương II
        6 Còn Mò
        7 Còn Sung
        8 Nà Pá
        9 Bản Chuông
        10 Còn Đuống
        11 Khe Mạ
    Đồng Thắng

III

 
        1 Nà Ngòa
        2 Nà Xoong
        3 Nà Quan
        4 Pắc Dầu
        5 Pắc Cóoc
        6 Khe Lạn
    Kiên Mộc III  
        1 Bản Pìa
        2 Bản Chạo
        3 Bản Mục
        4 Bản Táng

      5 Bản Lự
        6 Bắc Thút
        7 Khe Luồng
        8 Hin Đăm
        9 Khe Bủng
        10 Bản Tùm
    Lâm Ca

III

 
        1 Bản Lạn
        2 Nà Khu
        3 Khe Buông
        4 Khe Dăm
        5 Đông Luông
        6 Nà Mười
        7 Khe Xiếc
        8 Khe Lòong
        9 Bình Lâm
        10 Pá Phấy
        11 Pá Duốc
        12 Khe Chim
        13 Khe Ca
        14 Khe Đin
        15 Bình Thắng
        16 Khe Lầm
        17 Khe Sen
        18 Pắc Vằn
    Thái Bình

III

 
        1 Bản Piềng
        2 Bản Chu
        3 Khe Cháy
        4 Vằng Chộc
        5 Khe Đa 2
        6 Khe Sân

III

HUYỆN LỘC BÌNH      
    Đông Quan

II

 
        1 Nà Lâu
        2 Song Sài
    Khuất Xá

II

 
        1 Phiêng Bưa
        2 Pò Loỏng
        3 Bản Lải
        4 Pò Ngoà
    Tú Đoạn

II

 
        1 Pọong Cáu
        2 Pò Mới
        3 Khòn Chang
    Vân Mộng

II

 
        1 Tằm Thoang
    Xuân Tình

II

 
        1 Bản Bẻ
    Ái Quốc

III

 
        1 Quang Khao
        2 Khau Kheo
        3 Nặm Đảng
        4 Phạ Thác
        5 Khuổi Han
        6 Khuổi Danh
        7 Khuổi Pu
        8 Co Hồng
        9 Khuổi Thướn
        10 Đông Lọi
        11 Khuổi Lợi
        12 Co Piao
        13 Pia Lài
    Hữu Lân

III

 
        1 Nà Kéo
        2 Pác Bang
        3 Suối Lông
        4 Suối Mỉ
        5 Suối Vằm
    Lợi Bác

III

 
        1 Già Nàng
        2 Nà Nhe
        3 Phai Vài
        4 Nà Xỏm
        5 Khau Khảo
        6 Nà Mu
        7 Khuổi Tà
        8 Cụng Khoai
        9 Bản Chành
    Mẫu Sơn

III

 
        1 Lặp Pịa
        2 Noóc Mò
        3 Bó Pằm
        4 Khuổi Cấp
        5 Khuổi Tẳng
        6 Khuổi Lầy
    Minh Phát

III

 
        1 Bó Tảng
        2 Nà Đắng
        3 Khuôn Săm
        4 Nà Nong
        5 Nà Tàng
        6 Nà Hao
        7 Khuổi Luồng
        8 Khau Vài
        9 Tắc Uổn
        10 Cốc Lại
    Nam Quan

III

 
        1 Nà Sả
        2 Nà To
        3 Nà Bẻ
        4 Nà Thay
        5 Khòn Mùm
        6 Phai Mạt
        7 Cốc Sâu
        8 Pác Cáp
    Nhượng Bạn

III

 
        1 Nà Pán
        2 Hán Sài
        3 Pò Mạ
        4 Nà Mò
        5 Khau Phầy
    Sàn Viên

III

 
        1 Bản Mới B
        2 Pò Nhàng
        3 Tà Lạn
        4 Nà Làng
        5 Nà Phầy
        6 Bản Miàng
    Tam Gia

III

 
        1 Nà Căng
        2 Pò Bó

      3 Khuổi O

      4 Khòn Tồng

      5 Còn Cảm
        6 Còn Chào
        7 Pò Nâm
        8 Còn Cuồng
        9 Nà Ỏ
        10 Co Lượt
    Tĩnh Bắc

III

 
        1 Khuổi Lỷ
        2 Nà Dừa
        3 Nà Lài
        4 Tằm Hán
        5 Bản Quyêng
        6 Pò Chong
    Xuân Dương

III

 
        1 Bản Lạu
        2 Hang Ủ
        3 Pác Sàn
        4 Pác Đông
        5 Tài Nhì
        6 Pò Chang
        7 Suối Lùng
        8 Cốc nhãn
        9 Bản Dìa
        10 Pò Đồn
        11 Bản Pét
        12 Suối Mành

IV

HUYỆN HỮU LŨNG      
    Đô Lương

II

 
     

1 Lương
     

2 Nà Luông
    Đồng Tiến

II

 
     

1 Đèo cáo – Lân Tràm
     

2 Mỏ Ám
    Hòa Sơn

II

 
     

1 Hố Mười
    Tân Thành

II

 
     

1 Đồng Cẩy
     

2 Cốt Cối
    Thanh Sơn

II

 
     

1 Điển Trên
     

2 Điển Dưới
    Yên Sơn

II

 
     

1 Lân Thuổng
     

2 Đằng
     

3 Nong Thâm
    Yên Thịnh

II

 
     

1 Làng
     

2 Gạo Trong
     

3 Đồng Áng
     

4 Gạo Ngoài
    Hữu Liên

III

 
     

1 Làng Bên
     

2 Là Ba
     

3 Lân Châu
     

4 Lân Đặt
     

5 Làng Que
     

6 Nà Nọoc
    Quyết Thắng

III

 
     

1 Bầm
     

2 Trãng
     

3 Kép III
    Tân Lập

III

 
     

1 Đá Mài
     

2 Đồng Sinh
     

3 Đồng Mạ
     

4 Lân Mơ
     

5 Hợp Thành
        6 Tân Châu
        7 Lân Vầu
    Thiện Kỵ

III

 
     

1 Dân Tiến
     

2 Gốc Sau
     

3 Làng Trang
     

4 Mỏ Vàng
     

5 Quyết Thắng
     

6 Minh Tiến
    Yên Bình

III

 
     

1 Đồng Bưa
     

2 Đồng Bé
     

3 Làng Trang
     

4 Làng Lỷ
     

5 Hồng Gạo
     

6 Quý Xã
     

7 Đồng La I
     

8 Đồng La II

V

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH  

 
    Đào Viên

II

 
     

1 Pò Túng
     

2 Khuổi Cọ
     

3 Coỏng Luông
     

4 Bản Tao

  Đề Thám

II

 

   

1 Khuổi Tó
     

2 Khau Cà
     

3 Cốc Lùng
    Hùng Sơn

II

 
     

1 Cốc Càng
     

2 Bản Pioòng
    Hùng Việt

II

 
     

1 Pác Cáp
    Kháng Chiến

II

 
     

1 Khuổi Bjoóc
    Kim Đồng

II

 
     

1 Kéo Vèng
     

2 Khuổi Kệt
    Quốc Khánh

II

 
     

1 Nà Nưa
     

2 Bản Dỉ
     

3 Lũng Toòng
     

4 Bá Phia
     

5 Lùng Xá
    Quốc Việt

II

 
     

1 Pò Chả
        2 Nà Mừ
        3 Bản Xỏm
        4 Nà Ca
        5 Pò Lạn
        6 Háng Cáu
        7 Nà Lình
        8 Phiêng Mân
        9 Nà Dài
    Tân Minh

II

 
     

1 Nà Pò
     

2 Bản Cọ
    Tân Tiến

II

 
     

1 Khuổi Slỳ
    Tri Phương

II

 
     

1 Lũng Slàng
     

2 Bản Bó
    Trung Thành

II

 
     

1 Khuổi Kìn
     

2 Bản Sliền
    Bắc Ái

III

 
     

1 Hang Dường
     

2 Khau Luông
     

3 Kéo Sách
     

4 Cốc Slầy
     

5 Pò Muồng
     

6 Pò Đoỏng
     

7 Khuổi Chiếp
     

8 Khuổi Âu
    Cao Minh

III

 

   

1 Khuổi Nặp

   

2 Khuổi Làm

   

3 Khuổi Vai

   

4 Nà Bấc

   

5 Khuổi Tó

   

6 Kéo Danh

   

7 Vàng Can

   

8 Khuổi Lài

  Chí Minh

III

 

   

1 Khuổi Nà

   

2 Khuổi Đăng

   

3 Khuổi Khuông

   

4 Khuổi Dạ

  Đoàn Kết

III

 
     

1 Bản Niềng
     

2 Nà Bắc
     

3 Nà Slản
        4 Nặm Chẳng
        5 Bản Ẳng
        6 Nà Coóc
    Khánh Long

III

 
        1 Khuổi Phụ A
        2 Khuổi Phụ B
        3 Khuổi Háo
        4 Khuổi Sả
        5 Khuổi Bây A
        6 Khuổi Bây B
        7 Khuổi Sấy
        8 Khuổi Khín
    Tân Yên

III

 
        1 Khau Mò
        2 Phja khao
        3 Khuổi Chửn
        4 Kéo Cà
        5 Nà Luông
        6 Pác Đeng
        7 Pác Mười
        8 Cốc Tàn
    Vĩnh Tiến

III

 
        1 Đông Sào
        2 Khuổi Suồn
        3 Khuổi Hai
        4 Pò Lầu
        5 Khuổi Chang

VI

HUYỆN BÌNH GIA      
    Bình La

III

 
        1 Bản Piòa
        2 Bản Khoang
        3 Bản Pát
        4 Khuổi Luông
        5 Cốc Phường
    Hoà Bình

III

 
        1 Bản Duộc
        2 Tà Chu
        3 Nà Mèo
        4 Khuổi Khinh
        5 Khuổi Nhuần
        6 Mạy Đẩy
    Hoa Thám

III

 
        1 Tân Lập
        2 Vĩnh Quang
        3 Bản Cù
        4 Bằng Giang I
        5 Bằng Giang II
        6 Nà Pàn
        7 Đội Cấn I
        8 Đội Cấn II
        9 Bản Thẳm
        10 Khuổi Pàn
        11 Bản Pìn
        12 Nà Lò
        13 Cảo Chòm
    Hồng Phong

III

 
        1 Nặm Slin
        2 Nà Bổn
        3 Văn Can
        4 Nà Cạp
        5 Kim Đồng
        6 Nà Nát
        7 Nà Kít
        8 Nà Ven
        9 Nà Háng
        10 Khuổi Khuy
        11 Vằng Phjia
        12 Nà Sla
    Hồng Thái

III

 
        1 Bản Hoay
        2 Nam Tiến
        3 Nà Bản
        4 Nà Ngùa
        5 Bản Huấn

      6 Bản Nghiệc

      7 Còn Quan

      8 Nà Khoang

      9 Nà Dẳn

  Hưng Đạo

III

 

      1 Nà Dạ

      2 Pác Khiếc

      3 Nà Làn

      4 Nà Bưa

      5 Khuổi Buông

      6 Bản Chu I

      7 Bản Chu II

      8 Bản Nghĩu

      9 Pàn Deng

      10 Pàn Slèo

  Minh Khai

III

 

      1 Minh Khai

      2 Pàn Pẻn I
        3 Pàn Pẻn II
        4 Khuổi Con
        5 Nà Mạ
        6 Nà Mười
        7 Bản Hỏi
        8 Nà Khuông
        9 Bản Tiến
        10 Bản Tăn
        11 Khuổi Ỏ
        12 Nà Nèn
        13 Phiêng Nưa
    Mông Ân

III

 
        1 Viên Minh
        2 Cốc Mặn
        3 Nà Vường
        4 Bản Muống
        5 Nà Vò
        6 Nà Cướm
        7 Đồng Hương
    Quang Trung

III

 
        1 Bản Quần
        2 Bản Trang
        3 Nà Tèo
        4 Nà Cao
        5 Nà Ngần
        6 Đình Cam
        7 Mò Mè
        8 Tân Lập
        9 Kéo Giểng
        10 Pắc Giắm
        11 Nà Tồng
        12 Nà Trang
    Quý Hoà

III

 
        1 Khuổi Ngành
        2 Khuổi Lùng
        3 Khuổi Cáp
        4 Nà Lùng
        5 Nà Kéo
    Tân Hoà

III

 
        1 Khuổi Bổng
        2 Khuổi Nà
        3 Làng Khẻ
        4 Khuổi Phung

      5 Khuổi Cắt

      6 Nà Mang

      7 Mạy Khoang

  Tân Văn

III

 
        1 Trà Lẩu
        2 Lân Khinh
        3 Bản Đao
        4 Bản Đáp
        5 Suối Cáp
        6 Bản Nâng
        7 Nà Dài
        8 Nà Quân
    Thiện Hoà

III

 
        1 Lân Luông
        2 Thạch Lùng
        3 Nà Tàn
        4 Thâm Khôn

      5 Ba Biển

      6 Yên Hùng

      7 Nà Đảng

      8 Nà Lẹng
        9 Cạm Tắm
        10 Khuổi Nà
    Thiện Long

III

 
        1 Ca Siều
        2 Bản Thàng
        3 Bắc Hoá
        4 Khuổi Kiếc
        5 Khuổi Hẩu
    Thiện Thuật

III

 
        1 Cốc Phường
        2 Bản Chúc
        3 Khuổi Y
        4 Khuổi Lù
        5 Nà Lốc
        6 Pò Sè
        7 Khuổi Thoong

      8 Khuổi Cưởm

      9 Khuổi Khuy

      10 Pác Là

      11 Vằng Sâu
        12 Khuổi Hắp

      13 Pác Luống

  Vĩnh Yên

III

 

      1 Vằng Ún

      2 Vằng Mần
        3 Khuổi Dụi
        4 Khuổi Luông
        5 Khuổi Màn
    Yên Lỗ

III

 
        1 Khuổi Sắp
        2 Bản Pe
        3 Nà Tồng
        4 Nà Quãng
        5 Pò Mầm
        6 Bản Mè
        7 Khuổi Mè
        8 Khuổi Chặng
        9 Khuổi Cọ

VII

HUYỆN VĂN QUAN      
    Bình Phúc

II

 
        1 Pác Cắp
        2 Nà Dài
        3 Khòn Mới
        4 Khòn Nhừ
        5 Lũng Thước
        6 Nà Hấy
    Tràng Phái

II

 
        1 Tùng Tày
        2 Phai làng
        3 Túng Nọi
    Văn An

II

 
        1 Nà Hin
    Vĩnh Lại

II

 
        1 Nà Pò
        2 Nà Tềnh
    Xuân Mai

II

 
        1 Khòn Đon
        2 Cưởm Dưới
        3 Cưởm Trên
    Yên Phúc

II

 
        1 Thôn Đông B
        2 Thôn Tây A
    Chu Túc

III

 
        1 Cốc Phường
        2 Bản Noóc
        3 Nà Pài
        4 Phai Xả
        5 Nà Thòa
        6 Nà Mìn
        7 Đỏng Đeng
        8 Nà Chỏn
        9 Nà Tèn
    Đại An

III

 
        1 Còn Mìn
        2 Bình Đãng A
        3 Xuân Quang
        4 Khun Lầu
        5 Pá Tuồng
        6 Ích Hữu
        7 Bình Đãng B
    Đồng Giáp

III

 
        1 Nà Bản
        2 Cốc Sáng
        3 Lùng Cúng
        4 Khuổi Nọi
        5 Bắc Nam
        6 Nà Dảo
        7 Bản Chạp
        8 Pá Tuồng
        9 Phai Lừa
    Hòa Bình

III

 
        1 Hà Quảng
        2 Lũng Rằng
        3 Nà Văng
        4 Kòn Hẩu
    Hữu Lễ

III

 

      1 Đon Chợ

      2 Bản Rượi

      3 Bản Chặng

      4 Nà Ne

      5 Bản Xó

      6 Nà Lùng

  Khánh Khê

III

 

      1 Khau Moòng

      2 Khuổi Rượi

      3 Cốc Ca

      4 Khuổi Dường

      5 Nà Khau

      6 Còn Khiển

      7 Bản Khính

      8 Đồng Chuông
    Lương Năng

III

 
        1 Nà Lượt
        2 Bản Kình
        3 Pá Hà
        4 Bản Chầu
    Phú Mỹ

III

 
        1 Bản Nhang
        2 Bản Thượng
        3 Bản Hạ
    Song Giang

III

 
        1 Bản Đin
        2 An Mạ
        3 Pác Làng
        4 Khun Pàu
        5 Nà Lược
        6 Nà Lọ
        7 Bản Thẳm
    Tân Đoàn

III

 
        1 Nặm Rạt
        2 Khòn Sày
        3 Lùng Mán
        4 Khòn Pá
        5 Lùng Pá
        6 Bản Nầng
        7 Đông Doàng
        8 Phai Rọ
        9 Pò Xè
        10 Khòn Cải
    Tràng Sơn

III

 
        1 Kéo Còi
        2 Bản Pảng
        3 Nà Mu-Nà Lả
        4 Còn Nà-Còn Thon
        5 Lùng Tàu-Lùng Pha
        6 Khau Thán
        7 Khòn Làng-Tàng Tắm
        8 Khòn Cát
    Trấn Ninh

III

 
        1 Khun Thẳm

      2 Nà Lắc

      3 Phiêng Lầy

      4 Vằng Hang

      5 Bản Hẻo
        6 Kòn Pù
        7 Nà Chả
    Tràng Các

III

 
        1 Nà Rẹ
        2 Nà Phắt
        3 Nà Khàn
        4 Khòn Luộc
        5 Nà Tao
        6 Khau Ràng
        7 Nà Thườm
        8 Nà Ái
        9 Khau Đắng
    Tri Lễ

III

 
        1 Đèo Luông
        2 Khòn Vả
        3 Thồng Duống
        4 Bản Bang
        5 Nà Bó
        6 Nà Chầu
        7 Lũng Phúc
    Tú Xuyên

III

 
        1 Thanh Lạng
        2 Nà Đông
        3 Nà Lốc
        4 Bản Mù
        5 Lũng Cải
    Vân Mộng

III

 
        1 Khòn Duông
        2 Phiêng Phúc
        3 Khòn Tẩư
        4 Khòn Lạn
    Việt Yên

III

 
        1 Nà Me
        2 Khòn Cọong
        3 Nà Rằng
        4 Nà Lùng
        5 Khòn Bó

VIII

HUYỆN CAO LỘC      
    Bảo Lâm

II

 
        1 Kéo Có
    Bình Trung

II

 
        1 Còn Coóc
        2 Xuân Lũng
    Cao Lâu

II

 
        1 Bản Rằn
    Hồng Phong

II

 
        1 Nà Luộc
    Song Giáp

II

 
        1 Khuổi Mạ
        2 Nà Tậu
    Tân Liên

II

 
        1 An Rinh II
        2 Tam Độ + Bản Mới
        3 Tằm Nguyên + Trong Là
    Thuỵ Hùng

II

 
        1 Còn Pheo
        2 Nà Lại
        3 Nà Pàn
    Xuất Lễ

II

 
        1 Bản Lày
        2 Bản Ranh
        3 Nà Rầm
        4 Nà Xia
        5 Xả Thướn
    Yên Trạch

II

 
        1 Pò Cháu
        2 Yên Thủy II
    Công Sơn

III

 
        1 Đông Chắn
        2 Khuổi Tao
        3 Lục Bó
        4 Ngàn Pặc
        5 Nhọt Nặm
        6 Pắc Đây
        7 Phiêng Luông
        8 Thán Dìu
    Lộc Yên

III

 
        1 Bản Giếng
        2 Bản Héc
        3 Lục Luông
        4 Lục Ngoãng

      5 Lục Tát

      6 Nà Mò

      7 Nặm Tà

  Mẫu Sơn

III

 

      1 Bản Piàng

      2 Co Loi

      3 Khau Vàng

      4 Khuổi Phiêng

      5 Mu Nầu

  Phú Xá

III

 

      1 Còn Chủ + Còn Chang

      2 Còn Kẹn + Nà Hốc

      3 Lộc Hồ

      4 Nà Slìm + Nà Pậy
        5 Pác Lùng + Còn Bó
    Thạch Đạn

III

 
        1 Bản Cưởm
        2 Còn Quyền
        3 Khuôn Cuổng
        4 Nà Mon
        5 Nà Sla
    Thanh Loà

III

 
        1 Bản Loà
        2 Bản Rọi
        3 Co Khuất
        4 Còn Phạc
        5 Nà Làng
    Xuân Long

III

 
        1 Bản Tàn
        2 Báo Slao
        3 Khôn Bó

      4 Khôn Chủ

      5 Lục Niểng
        6 Nà Kiêng
        7 Nưa Muồn

IX

HUYỆN CHI LĂNG      
    Bắc Thủy

II

 
        1 Bắc Khánh
        2 Khâm Phường
    Bằng Hữu

II

 
        1 Thồng Noọc
        2 Kéo Nọi
        3 Pá Tào
    Gia Lộc

II

 
        1 Lũng Nưa

  Nhân Lý

II

 

      1 Nà Khòn

      2 Khun Khuông

  Quan Sơn

II

 

      1 Làng Hạ

  Y Tịch

II

 

      1 Na Cà II

  Chiến Thắng

III

 

      1 Nà Cải

      2 Nà Lầm

      3 Nà Pất

      4 Pác Ma
        5 Làng Thành
        6 Nà Tình
    Hữu Kiên

III

 
        1 Suối Mỏ
        2 Thằm Nà
        3 Mè Thình
        4 Suối Mạ B
        5 Suối Phầy
        6 Co Hương

  Liên Sơn

III

 
        1 Hợp Đường
        2 Thiên Cần
    Vân An

III

 
        1 Nà Pàng
        2 Cô Hồng
        3 Tân Long
        4 Làng Vàng
        5 Tân Minh
        6 Khòn Nạo
        7 Khau Thung
        8 Nà Thưa
        9 Hang Vải
        10 Phai Mò
        11 Làng Giông
        12 Tá Riềng
        13 Túng Mẩn
        14 Tà Sản

X

HUYỆN VĂN LÃNG      
    An Hùng

II

 
        1 Nà Chèn
        2 Bản Dùa
        3 Bản Gia
    Hoàng Việt

II

 
        1 Nà Quan
        2 Nà Quynh
        3 Bản Ỏ
        4 Bản Lè
        5 Tà Pjạc
    Thành Hòa

II

 
        1 Cúc Pàu
        2 Tà Phảng
        3 Pò Củi
    Thụy Hùng

II

 
        1 Thâm Pằng
        2 Khuổi Thâm
        3 Pò Pheo
        4 Nà Mới
        5 Khuổi Slầm
        6 Pác Cáy
        7 Bản Tả
        8 Nà Xo
        9 Còn Ngòa
        10 Nà Luông
    Trùng Quán

II

 
        1 Pàn Khinh
        2 Pá Danh
        3 Khun Gioong
        4 Nà Lừa
    Bắc La

III

 
        1 Nà Đâư
        2 Cốc Pục
        3 Và Quang
        4 Phiêng Luông
        5 Co Liền
        6 Nặm Slù
        7 Khuổi Hoi
        8 Nà Sòm
        9 Hát Lốc
    Gia Miễn

III

 
        1 Bản Cáp
        2 Phai Nà
        3 Cương Quyết
        4 Kòn Pheng
        5 Quảng Lộng
        6 Cốc Nhảng
        7 Quảng Sơn
        8 Bản Pục
        9 Pò Mánh
        10 Bình Lập
        11 Mạy Sao
        12 Nặm Bao
    Hoàng Văn Thụ

III

 
        1 Quyết Thắng
        2 Bó Chầu
        3 Nà Phiêng
        4 Nà Pàn

      5 Nà Lùng

      6 Cốc Mặn

      7 Khau Phạ

  Hội Hoan

III

 
        1 Bản Kìa
        2 Bản Mjằng
        3 Bản Bẻng
        4 Đông Chang

      5 Phiêng Liệt
        6 Co Tào
        7 Khuổi Toọc
        8 Khuổi Rào
        9 Cốc Mặn
    Hồng Thái

III

 
        1 Nà Danh
        2 Lậu Cáy
        3 Lũng Mười
        4 Bản Nhùng
        5 Lùng Đúc
        6 Pác Sàng
        7 Nà Giáp
        8 Pác Bó
        9 Nà Tao

  Nam La

III

 
        1 Bản Van
        2 Đồng Tâm
        3 Nặm Hép
        4 Hòa Lạc
        5 Bình Độ
        6 Tác Chiến
    Nhạc Kỳ

III

 
        1 Còn Luông
        2 Còn Tẩư
        3 Bản Chúc
        4 Khun Phung
        5 Pá Đa
    Thanh Long

III

 
        1 Bó Bửn
        2 Còn Phja
        3 Pàn Phước
        4 Nà Phân
        5 Nà Vạc
        6 Còn Slung
        7 Nà Liền
        8 Tằng Cạo
        9 Nà Han
    Trùng Khánh

III

 
        1 Nà Tồng
        2 Bản Pẻn
        3 Khuổi Chang
        4 Bản Cháu
    Tân Tác

III

 
        1 Nà Luông
        2 Bản Tăm
        3 Nà Slảng
        4 Bản Đang

 

TỈNH BẮC GIANG

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định s 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc)

TT

Tên huyện, thị xã, thành ph trực thuộc tỉnh

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Số thôn đặc biệt khó khăn

  Xã KV I

126

1

  Xã KV II

26

93

  Xã KV III

36

275

 

TOÀN TỈNH

188

369

I

HUYỆN SƠN ĐỘNG  

1

  Thị trấn An Châu

I

0

2

  Xã Tuấn Đạo

I

1

3

  Thị trấn Thanh Sơn

II

4

4

  Xã An Châu

II

4

5

  Xã An Lập

II

4

6

  Xã Bồng Am

II

2

7

  Xã Long Sơn

II

5

8

  Xã Yên Định

II

3

9

  Xã An Bá

III

6

10

  Xã An Lạc

III

12

11

  Xã Cẩm Đàn

III

5

12

  Xã Chiên Sơn

III

5

13

  Xã Dương Hưu

III

9

14

  Xã Giáo Liêm

III

7

15

  Xã Hữu Sản

III

6

16

  Xã Lệ Viễn

III

9

17

  Xã Phúc Thắng

III

7

18

  Xã Quế Sơn

III

8

19

  Xã Tuấn Mậu

III

7

20

  Xã Thạch Sơn

III

3

21

  Xã Thanh Luận

III

5

22

  Xã Vân Sơn

III

8

23

  Xã Vĩnh Khương

III

7

II

HUYỆN LỤC NGẠN  

1

  Thị trấn Chũ

I

0

2

  Xã Hồng Giang

I

0

3

  Xã Mỹ An

I

0

4

  Xã Nam Dương

I

0

5

  Xã Nghĩa Hồ

I

0

6

  Xã Phượng Sơn

I

0

7

  Xã Quý Sơn

I

0

8

  Xã Tân Quang

I

0

9

  Xã Trù Hựu

I

0

10

  Xã Biển Động

II

4

11

  Xã Biên Sơn

II

5

12

  Xã Đồng Cốc

II

3

13

  Xã Giáp Sơn

II

4

14

  Xã Kiên Thành

II

7

15

  Xã Phì Điền

II

1

16

  Xã Tân Hoa

II

4

17

  Xã Tân Mộc

II

8

18

  Xã Thanh Hải

II

4

19

  Xã Cẩm Sơn

III

7

20

  Xã Đèo Gia

III

5

21

  Xã Hộ Đáp

III

10

22

  Xã Kiên Lao

III

6

23

  Xã Kim Sơn

III

6

24

  Xã Phong Minh

III

4

25

  Xã Phong Vân

III

9

26

  Xã Phú Nhuận

III

17

27

  Xã Sa Lý

III

8

28

  Xã Sơn Hải

III

5

29

  Xã Tân Lập

III

11

30

  Xã Tân Sơn

III

13

III

HUYỆN LỤC NAM  

1

  Thị trấn Đồi Ngô

I

0

2

  Thị trấn Lục Nam

I

0

3

  Xã Bảo Đài

I

0

4

  Xã Bắc Lũng

I

0

5

  Xã Cẩm Lý

I

0

6

  Xã Cương Sơn

I

0

7

  Xã Chu Điện

I

0

8

  Xã Đan Hội

I

0

9

  Xã Đông Hưng

I

0

ỈO

  Xã Huyền Sơn

I

0

11

  Xã Khám Lạng

I

0

12

  Xã Lan Mẫu

I

0

13

  Xã Phương Sơn

I

0

14

  Xã Tiên Hưng

I

0

15

  Xã Tiên Nha

I

0

16

  Xã Thanh Lâm

I

0

17

  Xã Vũ Xá

I

0

18

  Xã Yên Sơn

I

0

19

  Xã Bảo Sơn

II

4

20

  Xã Đông Phú

II

3

21

  Xã Nghĩa Phương

II

3

22

  Xã Tam Dị

II

4

23

  Xã Bình Sơn

III

13

24

  Xã Lục Sơn

III

14

25

  Xã Trường Giang

III

3

26

  Xã Trường Sơn

III

10

27

  Xã Vô Tranh

III

9

IV

HUYỆN YÊN THẾ  

1

  Thị trấn Bố Hạ

I

0

2

  Thị trấn Cầu Gồ

I

0

3

  Xã An Thượng

I

0

4

  Xã Bố Hạ

I

0

5

  Xã Đồng Kỳ

I

0

6

  Xã Đồng Lạc

I

0

7

  Xã Đồng Tâm

I

0

8

  Xã Hương Vĩ

I

0

9

  Xã Phồn Xương

I

0

10

  Xã Tân Hiệp

I

0

11

  Xã Tân Sỏi

I

0

12

  Xã Đông Sơn

II

2

13

  Xã Đồng Vương

II

4

14

  Xã Hồng Kỳ

II

2

15

  Xã Tam Hiệp

II

2

16

  Xã Tam Tiến

II

1

17

  Xã Xuân Lương

II

3

18

  Xã Canh Nậu

III

6

19

  Xã Đồng Hưu

III

7

20

  Xã Đồng Tiến

III

4

21

  Xã Tiến Thắng

III

4

V

HUYỆN LẠNG GIANG  

1

  Xã An Hà

I

0

2

  Xã Dương Đức

I

0

3

  Xã Đại Lâm

I

0

4

  Xã Đào Mỹ

I

0

5

  Xã Hương Lạc

I

0

6

  Xã Mỹ Hà

I

0

7

  Xã Mỹ Thái

I

0

8

  Xã Nghĩa Hòa

I

0

9

  Xã Nghĩa Hưng

I

0

10

  Xã Phi Mô

I

0

11

  Xã Quang Thịnh

I

0

12

  Xã Tân Dĩnh

I

0

13

  Xã Tân Hưng

I

0

14

  Xã Tân Thanh

I

0

15

  Xã Tân Thịnh

I

0

16

  Xã Tiên Lục

I

0

17

  Xã Thái Đào

I

0

18

  Xã Xuân Hương

I

0

19

  Xã Xương Lâm

I

0

20

  Xã Yên Mỹ

I

0

21

  Xã Hương Sơn

II

3

VI

HUYỆN TÂN YÊN  

1

  Thị trấn Cao Thượng

I

0

2

  Thị trấn Nhã Nam

I

0

3

  Xã An Dương

I

0

4

  Xã Cao Thượng

I

0

5

  Xã Cao Xá

I

0

6

  Xã Đại Hóa

I

0

7

  Xã Hợp Đức

I

0

8

  Xã Lam Cốt

I

0

9

  Xã Lan Giới

I

0

10

  Xã Liên Chung

I

0

11

  Xã Liên Sơn

I

0

12

  Xã Ngọc Châu

I

0

13

  Xã Ngọc Lý

I

0

14

  Xã Ngọc Thiện

I

0

15

  Xã Ngọc Vân

I

0

16

  Xã Nhã Nam

I

0

17

  Xã Phúc Hòa

I

0

18

  Xã Phúc Sơn

I

0

19

  Xã Quang Tiến

I

0

20

  Xã Quế Nham

I

0

21

  Xã Song Vân

I

0

22

  Xã Tân Trung

I

0

23

  Xã Việt Lập

I

0

24

  Xã Việt Ngọc

I

0

VII

HUYỆN YÊN DŨNG  

1

  Thị trấn Neo

I

0

2

  Thị trấn Tân Dân

I

0

3

  Xã Cảnh Thụy

I

0

4

  Xã Đồng Phúc

I

0

5

  Xã Đồng Việt

I

0

6

  Xã Đức Giang

I

0

7

  Xã Hương Gián

I

0

8

  Xã Lãng Sơn

I

0

9

  Xã Lão Hộ

I

0

10

  Xã Nội Hoàng

I

0

11

  Xã Nham Sơn

I

0

12

  Xã Quỳnh Sơn

I

0

13

  Xã Tân An

I

0

14

  Xã Tân Liễu

I

0

15

  Xã Tiến Dũng

I

0

16

  Xã Tiền Phong

I

0

17

  Xã Tư Mại

I

0

18

  Xã Thắng Cương

I

0

19

  Xã Trí Yên

I

0

20

  Xã Xuân Phú

I

0

21

  Xã Yên Lư

I

0

VIII

HUYỆN HIỆP HÒA  

1

  Xã Danh Thắng

I

0

2

  Xã Đồng Tân

I

0

3

  Xã Đức Thắng

I

0

4

  Xã Hòa Sơn

I

0

5

  Xã Hoàng An

I

0

6

  Xã Hoàng Thanh

I

0

7

  Xã Hoàng Vân

I

0

8

  Xã Hùng Sơn

I

0

9

  Xã Lương Phong

I

0

10

  Xã Ngọc Sơn

I

0

11

  Xã Thái Sơn

I

0

12

  Xã Thanh Vân

I

0

13

  Xã Thường Thắng

I

0

IX

HUYỆN VIỆT YÊN  

1

  Xã Minh Đức

I

0

2

  Xã Nghĩa Trung

I

0

3

  Xã Tiên Sơn

I

0

4

  Xã Thượng Lan

I

0

5

  Xã Trung Sơn

I

0

6

  Xã Vân Trung

I

0

X

THÀNH PHỐ BẮC GIANG  

1

  Xã Dĩnh Trì

I

0

2

  Xã Đồng Sơn

I

0

 

TỈNH BẮC GIANG

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Tên huyện

Tên xã

Khu vực

Tên thôn

I

HUYỆN SƠN ĐỘNG    
    Tuấn Đạo

I

 
     

1 Tuấn Sơn
    Thị trấn Thanh Sơn

II

 
     

1 Néo
     

2 Đồng Giang
     

3 Đồng Thanh
     

4 Nòn
    An Châu

II

 
     

1 Lừa
     

2 Phe
     

3 Ké
     

4 Mỏ
    An Lập

II

 
     

1 Han I
     

2 Chào
     

3 Chao
     

4 Hiệp
    Bồng Am

II

 
     

1 Nam Bồng
     

2 Mùng
    Long Sơn

II

 
     

1 Tảu
     

2 Thượng
     

3 Điệu
     

4 Bản Bầu
     

5 Đẫng
    Yên Định

II

 
     

1 Khe Táu
     

2 Đồng Hả
     

3 Tiên Lý
    An Bá

III

 
     

1 An Bá
     

2 Lái
     

3 Vá
     

4 Hai
     

5 Đồng Tàn
     

6 Đồng Dầu
    An Lạc

III

 
        1 Nà Trắng
        2 Cò Nọoc
        3 Mới
        4 Biểng
        5 Nà Ó
        6 Đồng Bây
        7 Thác
        8 Đồng Bài
        9 Đồng Khao
        10 Đồng Dương
        11 Rõng
        12 Đường Lội
    Cẩm Đàn

III

 
        1 Gốc Gạo
        2 Đồng Bưa
        3 Răng
        4 Ao Giang
        5 Rộc Nẩy
    Chiên Sơn

III

 
        1 Chiên
        2 Đồng Chanh
        3 Đồng Bang
        4 Khuân Ngoát
        5 Tân Quang
    Dương Hưu

III

 
        1 Mục
        2 Mùng
        3 Đại Dương
        4 Rạng Đông
        5 Bán
        6 Khe Khuôi
        7 Đồng Làng
        8 Thán
        9 Đồng Riễu
    Giáo Liêm

III

 
        1 Đá Cối
        2 Rèm
        3 Gốc Sau
        4 Đồng Cún
        5 Đồng Đõng
        6 Việt Ngoài
        7 Việt Trong
    Hữu Sản

III

 
        1 Sản 1
        2 Sản 2
        3 Sản 3
        4 Dần 1
        5 Dần 2
        6 Dần 3
    Lệ Viễn

III

 
        1 Thanh Trà
        2 Thia
        3 Tu Nim
        4 Nà Phai
        5 Nà Cái
        6 Lọ
        7 Lạnh
        8 Cướm
        9 Mo Luông
    Phúc Thắng

III

 
        1 Hấu 1
        2 Hấu 2
        3 Đồng Mương
        4 Thước 1
        5 Thước 2
        6 Mới
        7 Bình Minh
    Quế Sơn

III

 
        1 Ghè
        2 Nà Làng
        3 Khang
        4 Khuân Hoàng
        5 Sỏi
        6 Gốc Lâm
        7 Đồng Cảy
        8 Mìn
    Tuấn Mậu

III

 
        1 Bài
        2 Thanh Chung
        3 Tân Lập
        4 Tân Thanh
        5 Thanh An
        6 Đồng Thông
        7 Mậu
    Thạch Sơn

III

 
        1 Đồng Cao
        2 Đồng Băm
        3 Non Tá
    Thanh Luận

III

 
        1 Rỏn
        2 Náng
        3 Thanh Bình
        4 Đông Hà
        5 Gà
    Vân Sơn

III

 
        1 Nà Hin
        2 Gà
        3 Khe Ang
        4 Khe Dín
        5 Khả
        6 Nà Vàng
        7 Phe
        8 Nà Tèng
    Vĩnh Khương

III

 
        1 Luông
        2 Doan
        3 Đặng
        4 Ao Bồng
        5 Đồng Mặn
        6 Hắng
        7 Đồng Tang

II

HUYỆN LỤC NGẠN      
    Biển Động

II

 
        1 Thùng Thình
        2 Ba Lều
        3 Khuyên
        4 Quéo
    Biên Sơn

II

 
        1 Quán Cà
        2 Bấu
        3 Na Đằm
        4 Xé Ngoài
        5 Dọc Song
    Đồng Cốc

II

 
        1 Du
        2 Thượng B
        3 Tư Thâm
    Giáp Sơn

II

 
        1 Thái Hòa
        2 Dọc Mùng
        3 Vành Dây
        4 Trại Muối
    Kiên Thành

II

 
        1 Đèo Cạn
        2 Cai Lé
        3 Cầu
        4 Khanh Mùng
        5 Mùi Đông
        6 Mùi Tây
        7 Nguộn
    Phì Điền

II

 
        1 Chay
    Tân Hoa

II

 
        1 Khuân Lương
        2 Xóm Cũ
        3 Xóm Đá
        4 Vặt Ngoài
    Tân Mộc

II

 
        1 Tân Giáo
        2 Tân Mộc
        3 Tân Thành
        4 Hoa Quảng
        5 Đồng Ía
        6 Tân Trung
        7 Đồng Bóng
        8 Đồng Còng
    Thanh Hải

II

 
        1 Lòng Hồ
        2 Khuân Rẽo
        3 Khuân Yên
        4 Vàng 2
    Cấm Sơn

III

 
        1 Bến
        2 Họa
        3 Cấm
        4 Mới
        5 Bả
        6 Ao Vường
        7 Chằm Khon
    Đèo Gia

III

 
        1 Cống Luộc
        2 Đèo Gia
        3 Đồng Bụt
        4 Xạ Nhỏ
        5 Thung
    Hộ Đáp

III

 
     

1 Đồng Chùa
        2 Đồng Phai
        3 Khuân Trắng
        4 Héo B
        5 Khuân Nghiều
        6 Cái Cặn 1
        7 Đèo Trang
        8 Héo A
        9 Khuân Lang
        10 Na Hem
    Kiên Lao

III

 
        1 Hố Bông
        2 Nóng
        3 Giữa
        4 Hà
        5 An Toàn
        6 Khuôn Thần
    Kim Sơn

III

 
        1 Tân Lập
        2 Tân Thành
        3 Đồng Phúc
        4 Đồng Đèo
        5 Đồng Láy
        6 Đồng Rãng
    Phong Minh

III

 
        1 Na Lang
        2 Nũn
        3 Cả
        4 Giàng
    Phong Vân

III

 
        1 Rì
        2 Chả
        3 Suối Chạc
        4 Vựa Ngoài
        5 Vựa Trong
        6 Cầu Nhạc
        7 Niêng
        8 Cống Lầu
        9 Đèo Chũ
    Phú Nhuận

III

 
        1 Cầu Vồng
        2 Hồ
        3 Suối Than
        4 Quéo
        5 Ván A
        6 Ván B
        7 Thuận A
        8 Thuận B
        9 Phú Thành
        10 Vách
        11 Gạo
        12 Thích
        13 Thác Dèo
        14 Đèo Cỏ
        15 Bãi Nơi
        16 Khuôm A
        17 Khuôm B
    Sa Lý

III

 
        1 Cây Lâm
        2 Đồn
        3 Mòng
        4 Xé
        5 Rãng Trong
        6 Rãng Ngoài
        7 Đảng
        8 Trạm
    Sơn Hải

III

 
        1 Cầu Sắt
        2 Tam Chẽ
        3 Cổ Vài
        4 Đồng Mậm
        5 Đấp
    Tân Lập

III

 
        1 Tân Hồng
        2 Đồng Con 1
        3 Đồng Con 2
        4 Đồng Láy
        5 Khuôn Vố
        6 Hòa Trong
        7 Tân Thịnh
        8 Hòa Ngoài
        9 Tân Bình
        10 Cà Phê
        11 Lại Tân
    Tân Sơn

III

 
        1 Bắc Hoa
        2 Hóa
        3 Khuôn Kén
        4 Nà Duông
        5 Khuôn Phải
        6 Thác Lười
        7 Khuôn So
        8 Hả
        9 Đồng Dau
        10 Mòng A
        11 Mòng B
        12 Mấn
        13 Khuôn Tỏ

III

HUYỆN LỤC NAM      
    Bảo Sơn

II

 
        1 Hồ Sơn 1
        2 Quất Sơn
        3 Đồng Cống
        4 Đoái
    Đông Phú

II

 
        1 Hố Nứa
        2 Cây Đa
        3 Trại Va
    Nghĩa Phương

II

 
        1 Cổng Xanh
        2 Hố Sâu
        3 Bãi Ô
    Tam Dị

II

 
        1 Hòn Ngọc
        2 Trại Trầm
        3 Bãi Lời
        4 Hố Giẻ
    Bình Sơn

III

 
        1 Đồng Hiệu
        2 Bãi Dạn
        3 Cống Thuận
        4 Xóm Làng
        5 Cầu Bình
        6 Đồng Bản
        7 Bình Giang
        8 Đồng Đỉnh
        9 Tân Mộc
        10 Tân Bình
        11 Suối Mản
        12 Nghè Mản
        13 Đá Húc
    Lục Sơn

III

 
        1 Bãi Đá
        2 Thôn Hồng
        3 Khe Nghè
        4 Rừng Long
        5 Gốc Dẻ
        6 Đám Trì
        7 Văn Non
        8 Trại Cao
        9 Hổ Lao 4
        10 Hổ Lao 3
        11 Đồng Vành 2
        12 Đồng Vành 1
        13 Đèo Quạt
        14 Chồi 2
    Trường Giang

III

 
        1 Tòng Lệnh 1
        2 Tòng Lệnh 3
        3 Đồng Chè
    Trường Sơn

III

 
        1 Khe Sâu
        2 Nhân Lý
        3 Chẽ
        4 Điếm Rén
        5 Đồng
        6 Múc
        7 Khuân Liêng
        8 Trại Ổi
        9 Cầu Gỗ
        10 Vua Bà
    Vô Tranh

III

 
        1 Đồng Mạ
        2 Mỏ Sẻ
        3 Đồng Mận
        4 Trại Lán
        5 Quảng Hái – Hồ
        6 Đồng Quần
        7 Ao Sen
        8 Găng
        9 Bắc Máng

IV

HUYỆN YÊN THẾ      
    Đông Sơn

II

 
        1 Hố Dích
        2 Ao Cạn
    Đồng Vương

II

 
        1 Trại Tre
        2 La Lanh
        3 Bình Minh
        4 Trại Mía
    Hồng Kỳ

II

 
        1 Trại Hồng Nam
        2 Trại Sáu
    Tam Hiệp

II

 
        1 Bản Hom
        2 Bản Thép
    Tam Tiến

II

 
        1 Núi Bà
    Xuân Lương

II

 
        1 Xoan
        2 Thượng Đồng
        3 Ven
  Canh Nậu

III

 
      1 Gốc Dồi
        2 Trại Sông
        3 Còn Trang
        4 Khuôn Đống
        5 Đống Cao
        6 Nà Táng
    Đồng Hưu

III

 
        1 Trại Mới
        2 Đèo Sặt
        3 Trại Tre
        4 Ao Gáo
        5 Trại Vanh
        6 Suối Dọc
        7 Mỏ Hương
    Đồng Tiến

III

 
        1 Gốc Bòng
        2 Cây Vối
        3 Đồng An
        4 Cây Thị
    Tiến Thắng

III

 
        1 Hố Luồng
        2 Rừng Chiềng
        3 Song Sơn
        4 Tiến Bộ

V

HUYỆN LẠNG GIANG    
    Hương Sơn

II

 
        1 Cần Cốc
        2 Đồng Khuôn
        3 Hèo B

 

TỈNH ĐẮK NÔNG

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Tên huyện, thị xã, thành ph trực thuộc tỉnh

Tên xã, phường, thtrấn

Thuộc khu vực

Số thôn đặc bit khó khăn

  Xã KV I

17

1

  Xã KV II

29

69

  Xã KV III

25

159

 

TOÀN TỈNH

71

229

I

HUYỆN ĐẮK R’LẤP  

1

  Thị trấn Kiến Đức

I

0

2

  Xã Kiến Thành

I

0

3

  Xã Đăk Sin

II

1

4

  Xã Đăk Wer

II

4

5

  Xã Đạo Nghĩa

II

2

6

  Xã Nghĩa Thắng

II

3

7

  Xã Nhân Cơ

II

1

8

  Xã Nhân Đạo

II

1

9

  Xã Quảng Tín

II

5

10

  Xã Đăk Ru

III

5

11

  Xã Hưng Bình

III

5

II

HUYN KRÔNG NÔ  

1

  Thị trấn Đăk Mâm

II

5

2

  Xã Đăk Đrô

II

3

3

  Xã Đăk Sôr

II

2

4

  Xã Đức Xuyên

II

1

5

  Xã Nam Đà

II

1

6

  Xã Nâm N’Đir

II

2

7

  Xã Quảng Phú

III

3

8

  Xã Buôn Choăh

III

4

9

  Xã Đăk Nang

III

3

10

  Xã Nâm Nung

III

3

11

  Xã Nam Xuân

III

5

12

  Xã Tân Thành

III

3

III

HUYỆN ĐẮK GLONG  

1

  Xã Quảng Khê

II

4

2

  Xã Đăk Ha

III

5

3

  Xã Đăk Plao

III

5

4

  Xã Đăk R’măng

III

5

5

  Xã Đăk Som

III

9

6

  Xã Quảng Hòa

III

6

7

  Xã Quảng Sơn

III

6

IV

HUYN TUY ĐỨC  

1

  Xã Đăk Buk So

II

3

2

  Xã Quảng Tân

II

5

3

  Xã Đăk Ngo

III

10

4

  Xã Đăk R’tih

III

10

5

  Xã Quảng Tâm

III

6

6

  Xã Quảng Trực

III

11

V

HUYN CƯ JÚT  

1

  Thị trấn Ea Tling

I

0

2

  Xã Nam Dong

I

0

3

  Xã Tâm Thắng

I

0

4

  Xã Cư Knia

II

2

5

  Xã Đắk Đrông

II

3

6

  Xã Đắk Wil

II

4

7

  Xã Trúc Sơn

II

1

8

  Xã EaPô

III

9

VI

THỊ XÃ GIA NGHĨA  

1

  Phường Nghĩa Đức

I

0

2

  Phường Nghĩa Phú

I

0

3

  Phường Nghĩa Tân

I

1

4

  Phường Nghĩa Thành

I

0

5

  Phường Nghĩa Trung

I

0

6

  Xã Quảng Thành

I

0

7

  Xã Đăk Nia

II

2

8

  Xã Đăk RMoan

II

1

VII

HUYN ĐẮK MIL  

1

  Thị trấn Đăk Mil

I

0

2

  Xã Đăk Lao

I

0

3

  Xã Đức Mạnh

I

0

4

  Xã Đăk N’drót

II

2

5

  Xã Đăk R’la

II

1

6

  Xã Đăk Săk

II

2

7

  Xã Đức Minh

II

1

8

  Xã Thuận An

II

2

9

  Xã Đăk Gằn

III

8

10

  Xã Long Sơn

III

3

VIII

HUYN ĐẮK SONG  

1

  Thị trấn Đức An

I

0

2

  Xã Nam Bình

I

0

3

  Xã Nâm N’jang

I

0

4

  Xã Thuận Hà

II

3

5

  Xã Thuận Hạnh

II

2

6

  Xã Đăk Hoà

III

7

7

  Xã Đăk Môl

III

5

8

  Xã Đăk N’Drung

III

13

9

  Xã Trường Xuân

III

10

 

TỈNH ĐẮK NÔNG

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Tên huyện

Tên xã

Khu vực

Tên thôn

I

HUYỆN ĐẮK R’LẤP    
    Đạo Nghĩa

II

 
     

1 Thôn Quảng Thọ
     

2 Thôn Quảng Thành
    Đắk Sin

II

 
     

1 Thôn 10
    Đăk Wer

II

 

   

1 Thôn 10
     

2 Thôn 14
     

3 Thôn 16
     

4 Bon Bu Nđoh
    Nghĩa Thắng

II

 
     

1 Bon Bu Za Ráh
     

2 Thôn Quảng Lợi
     

3 Thôn Quảng Tiến
    Nhân Cơ

II

 
     

1 Bon Bu Dấp
    Nhân Đạo

II

 
     

1 Bon Pi Nao
    Quảng Tín

II

 
     

1 Bon Ol Bù Tung
     

2 Bon Bù Bia
     

3 Bon Bù Đách
     

4 Bon Đăng Kliêng
     

5 Thôn 8
    Đăk Ru

III

 
        1 Thôn Tân Phú
        2 Thôn Tân Bình
        3 Thôn Tân Tiến
        4 Bon SRê l
        5 Bon SRê II
    Hưng Bình

III

 
        1 Thôn 3
        2 Thôn 4
        3 Thôn 5
        4 Thôn 6
        5 Bon Châu Mạ

II

HUYỆN TUY ĐỨC      
    ĐăkBuk So

II

 
        1 Thôn Tuy Đức

      2 Bon Bu N’Drung

      3 Bon Bu Boong

  Quảng Tân

II

 

      1 Bon Phung

      2 Bon Bu Ndrong A

      3 Bon Ja Lú A
        4 Thôn Đăk Mrang
        5 Bon Mê Ra
    Đăk Ngo

III

 
        1 Thôn 7
        2 Thôn Tân Bình
        3 Bon Phi Lơ Te 1
        4 Bon Phi Lơ Te
        5 Bản Đoàn kết
        6 Bản Ninh Hòa

      7 Bản Tân Lập
        8 Bản Sín Chải
        9 Bản Giang Châu
        10 Bản Si Át
    Đăk R’Tih

III

 
        1 Bon Diêng Ngaih
        2 Bon Rơ Muôn
        3 Bon Ja lú
        4 Bon Bu N’đơr A
        5 Bon Bu Mlanh A
        6 Bon Bu Mlanh B
        7 Bon Bu Dơng
        8 Bon Me Ra
        9 Bon Bu Đách
        10 Bon Bu Koh
    Quảng Tâm

III

 
        1 Thôn 1
        2 Thôn 2
        3 Thôn 3
        4 Thôn 4
        5 Thôn 5
        6 Bon Bu N’Đơr B
    Quảng Trực

III

 
        1 Bon Bu Prăng I
        2 Bon Bu Prăng II
        3 Bon Bu Lum
        4 Bon Bu Sóp
        5 Bon Bu Nung

      6 Bon Bu KRăk
        7 Bon Bu Gia
        8 Bon Bu Dăr
        9 Bon Đăk Huýt
        10 Bon Bu Prăng I A
        11 Bon Bu Prăng II A

III

HUYỆN ĐẮK GLONG      
    Quảng Khê

II

 
        1 Bon Sa Ú-Dru
        2 Thôn Quảng Long
        3 Bon B’Dơng
        4 Thôn Đăk Lang
    Đăk Ha

III

 
        1 Bon Ting Wel Đăng
        2 Bon Kon Hao
        3 Thôn 3
        4 Thôn 4
        5 Thôn 5
    Đăk P’lao

III

 
        1 Bon B’Nơm Păng Răh
        2 Bon B’Plao
        3 Bon B’Tông
        4 Thôn 4
        5 Thôn 5
    Đăk R’Măng

III

 
        1 Bon R’Sông
        2 Bon Păng Xuôi
        3 Bon Sa Ú
        4 Thôn 5
        5 Thôn 6
    Đăk Som

III

 
        1 Bon B’S rê A
        2 Bon B’Dơng
        3 Bon B’S Rê B
        4 Bon Păng So
        5 Bon B’Nơr
        6 Thôn 1
        7 Thôn 2
        8 Thôn 3
        9 Thôn 4
    Quảng Hòa

III

 
        1 Thôn 6
        2 Thôn 7
        3 Thôn 8
        4 Thôn 9
        5 Thôn 11
        6 Thôn 12
    Quảng Sơn

III

 
        1 Bon Rlong Phe
        2 Bon Bu Sir
        3 Thôn 4
        4 Thôn 5
        5 Thôn Đăk Snao
        6 Thôn Đăk Snao 2

IV

HUYỆN KRÔNG NÔ      
    Thị trấn Đắk Mâm

II

 
        1 Thôn Đăk Hưng
        2 Thôn Đăk Tân
        3 Bon Dru
        4 Bon B’Róih
        5 Bon Yok Linh
    Đắk Đrô

II

 
        1 Buôn 9
        2 Buôn K62 (Jang Trum)
        3 Buôn OI
    Đăk Sô

II

 
        1 Thôn Nam Cao
        2 Thôn Đăk Cao
    Đức Xuyên

II

 
        1 Bon Choih
    Nam Đà

II

 
        1 Thôn Nam Tân
    Mâm N’Đir

II

 
        1 Thôn Nam Dao
        2 Bon Đắk Prí
    Quảng Phú

III

 
        1 Thôn Phú Lợi
        2 Thôn Phú Sơn
        3 Thôn Phú Xuân
    Buôn Choăh

III

 
        1 Thôn Buôn Choáh
        2 Thôn Thanh Sơn
        3 Thôn Nam Tiến
        4 Thôn Bình Giang
    Đăk Nang

III

 
        1 Thôn Phú Tân
        2 Buôn Krúe
        3 Thôn Phú Thịnh
    Nâm Nung

III

 
        1 Bon Ja Ráh
        2 Bon R’Cập
        3 Thôn Thanh Thái
    Nam Xuân

III

 
        1 Thôn Nam Hợp
        2 Thôn Đắk Hợp

      3 Thôn Nam Sơn
        4 Thôn Lương Sơn
        5 Thôn Đăk Sơn
    Tân Thành

III

 
        1 Thôn Đăk Rô
        2 Thôn Đăk Na
        3 Thôn Đăk Ri

V

THỊ XÃ GIA NGHĨA      
    Phường Nghĩa Tân

I

 
        1 Bon Phăng Kol (Bu Kol)
    Đăk Nia

II

 
        1 Thôn Đăk Tân
        2 Bon Bu Sóp
    Đăk RMoan

II

 
        1 Bon Đăk RMoan

VI

HUYỆN ĐẮK MIL      
    Đăk N’drót

II

 
        1 Bon Đăk R’la
        2 Bon Đăk Me
    Đăk R’la

II

 
        1 Thôn Năm Tầng
    Đăk Săk

II

 
        1 Bon Đăk Mâm
        2 Bon Đăk Săk
    Đức Minh

II

 
        1 Bon Jun Juh
    Thuận An

II

 
        1 Bon SarPa
        2 Bon Bu Đăk
    Đăk Gằn

III

 
        1 Thôn Tân Lợi
        2 Thôn Nam Định
        3 Thôn Thắng Lợi
        4 Bản Cao Lạng
        5 Bon Đăk Găn
        6 Bon Đăk Krai
        7 Bon Đăk S’Ra
        8 Bon Đăk Lap
    Long Sơn

III

 
        1 Thôn Tân Sơn
        2 Thôn Đông Sơn
        3 Thôn Nam Sơn

VI

HUYỆN ĐẮK SONG      
    Thuận Hà

II

 
        1 Bản Đầm Giỏ
        2 Bản Đăk Thốt
        3 Thôn 8
    Thuận Hạnh

II

 
        1 Thôn Thuận Bắc
        2 Thôn Thuận Đồng
    Đắk Hoà

III

 
        1 Thôn Đăk Hoà 1
        2 Thôn Đăk Hoà 2
        3 Thôn Tân Bình 1
        4 Thôn Tân Bình 2
        5 Thôn Đăk Sơn 2
        6 Thôn Đăk Sơn 3
        7 Thôn Rừng Lạnh
    Đắk Môl

III

 
        1 Thôn E29.1
        2 Bon B’Lân
        3 Bon R’Lông
        4 Bon Ja Ry
        5 Bon M’Pôl
    Đăk N’Drung

III

 
        1 Bon Bu Dốp
        2 Bon Bu N’drung
        3 Bon Tu Suay
        4 Bon Bu R’Wăh
        5 Bon Bu N’drung Lu
        6 Bon Bu Prâng
        7 Bon Bu N’Jăr
        8 Bon Bu Boong
        9 Thôn 7
        10 Thôn Đăk Kuăl 4
        11 Thôn Đăk Kuăl 5
        12 Thôn Đăk R’mo
        13 Thôn Đăk R’mo 1
    Trường Xuân

III

 
        1 Bon Ta Mung
        2 Bon Păng Sim
        3 Bon Jâng Play II
        4 Bon Bu Păh
        5 Bon Bu N’jang
        6 Bon Bu Bơ
        7 Bon Jâng Play I
        8 Bon Boong Ding
        9 Bon Jâng Play III
        10 Thôn 8

VI

HUYỆN CƯ JÚT      
    Cư K’Nia

II

 
        1 Thôn 10
        2 Thôn 11
    Đắk D’rông

II

 
        1 Thôn 19
        2 Thôn 20

      3 Bon Usroong
    Đắk Wil

II

 
        1 Thôn 3
        2 Thôn 4
        3 Thôn 8
        4 Thôn 9
    Trúc Sơn

II

 
        1 Thôn 5
    Eapô

III

 
        1 Thôn Bình Minh

      2 Thôn Cao Lạng
        3 Thôn 1
        4 Thôn Nam Thanh
        5 Thôn Nam Tiến
        6 Thôn Tân Thành
        7 Thôn Tân Tiến
        8 Thôn Thanh Nam
        9 Thôn Thanh Xuân

 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Tên huyện, thị xã, thành phố trc thuộc tỉnh

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Số thôn đặc biệt khó khăn

  Xã KV I

22

0

  Xã KV II

16

25

  Xã KV III

10

43

 

TOÀN TỈNH

48

68

I

HUYỆN A LƯỚI  

1

  Thị trấn A Lưới

I

0

2

  Xã A Ngo

I

0

3

  Xã Hương Lâm

I

0

4

  Xã Hương Phong

I

0

5

  Xã Phú Vinh

I

0

6

  Xã Sơn Thủy

I

0

7

  Xã Bắc Sơn

II

1

8

  Xã Hồng Kim

II

2

9

  Xã Hồng Thượng

II

2

10

  Xã Hồng Trung

II

1

11

  Xã Hồng Vân

II

3

12

  Xã A Đớt

III

6

13

  Xã A Roàng

III

7

14

  Xã Đông Sơn

III

5

15

  Xã Hồng Bắc

III

3

16

  Xã Hồng Hạ

III

2

17

  Xã Hồng Quảng

III

4

18

  Xã Hồng Thái

III

3

19

  Xã Hồng Thùy

III

5

20

  Xã Hương Nguyên

III

3

21

  Xã Nhâm

III

5

II

HUYỆN NAM ĐÔNG  

1

  Thị trấn Khe Tre

I

0

2

  Xã Hương Giang

I

0

3

  Xã Hương Hòa

I

0

4

  Xã Hương Lộc

I

0

5

  Xã Hương Phú

I

0

6

  Xã Hương Sơn

I

0

7

  Xã Thượng Quảng

I

0

8

  Xã Hương Hữu

II

1

9

  Xã Thượng Long

II

3

10

  Xã Thượng Lộ

II

1

11

  Xã Thượng Nhật

II

2

III

HUYỆN PHONG ĐIỀN  

1

  Xã Phong Sơn

I

0

2

  Xã Phong Xuân

I

0

3

  Xã Phong Mỹ

II

1

IV

HUYỆN PHÚ LỘC  

1

  Thị trấn Lăng Cô

I

0

2

  Xã Lộc Bình

II

2

3

  Xã Lộc Bổn

II

1

4

  Xã Lộc Hòa

II

2

5

  Xã Lộc Trì

II

1

6

  Xã Xuân Lộc

II

1

V

HUYN HƯƠNG THỦY  

1

  Xã Dương Hòa

I

0

2

  Xã Phú Sơn

I

0

VI

HUYN HƯƠNG TRÀ  

1

  Xã Bình Điền

I

0

2

  Xã Bình Thành

I

0

3

  Xã Hương Bình

I

0

4

  Xã Hương Thọ

I

0

5

  Xã Hồng Tiến

II

1

 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Tên huyện

Tên xã

Khu vực

Tên thôn

I

HUYỆN A LƯỚI      
    Bắc Sơn

II

 
     

Thôn 1
    Hồng Kim

II

 
     

1 Thôn 5
     

2 Thôn 2
    Hồng Thượng

II

 
     

1 Thôn Cân Sâm
     

2 Thôn Cân Tôm 2
    Hồng Trung

II

 
     

1 Thôn Đụt
    Hồng Vân

II

 
     

1 Thôn Ka Cú 1
     

2 Thôn Ka Cú 2
     

3 Thôn Ta Lo
    A Đớt

III

 
     

1 Thôn A Đớt
     

2 Thôn A Ro
     

3 Thôn Ba Rít
     

4 Thôn Chi Hòa
     

5 Thôn Chi Lanh
     

6 La Tưng
    A Roàng

III

 
     

1 Thôn A Ka 2
     

2 Thôn A Roàng 1
     

3 Thôn A Roàng 2
     

4 Thôn A Ho
     

5 Thôn Min 1
     

6 Thôn A Roàng 3
     

7 Thôn A Min 2
    Đông Sơn

III

 
     

1 Thôn Chai
     

2 Thôn Loa
     

3 Thôn Rơ Môn
     

4 Thôn Ta Vai
     

5 Thôn Tru
    Hồng Bắc

III

 
     

1 Thôn Lê Lộc 2
     

2 Thôn Lê Ninh
     

3 Thôn Tân Hối
    Hồng Hạ

III

 
     

1 Thôn Cân Sâm
     

2 Thôn Pa Hy
    Hồng Quảng

III

 
     

1 Thôn A Lưới
     

2 Thôn Pa Đuh
     

3 Thôn Y Ri
     

4 Thôn Priêng
    Hồng Thái

III

 
     

1 Thôn A Đâng
     

2 Thôn A La
     

3 Thôn Tu Vay
    Hồng Thủy

III

 
     

1 Thôn Pi
     

2 Thôn Kê 1
     

3 Thôn La Ngà
     

4 Thôn Pire 1
     

5 Phôn Pire 2
    Hương Nguyên

III

 
     

1 Thôn Mu Nú
     

2 Thôn Nghĩa
     

3 Thôn Ta Rá
    Nhâm

III

 
     

1 Thôn A Bung
     

2 Thôn A Bã
     

3 Thôn Nhâm 1
     

4 Thôn Nhâm 2
     

5 Thôn Tà Kêu

II

HUYỆN NAM ĐỒNG  

 
    Hương Hữu

II

 
     

1 Thôn 6 (Ga Hin)
    Thượng Long

II

 
     

1 Thôn 6 (A Chiếu)
     

2 Thôn 8 (A Prung)
     

3 Thôn 4 (A Gôn)
    Thương Lộ

II

 
     

1 Thôn Duỗi
    Thượng Nhật

II

 
     

1 Thôn 3 (A Tin)
     

2 Thôn 5 (A Xách)

III

HUYỆN PHÚ LỘC      
    Lộc Bình

II

 
        1 Thôn Tân An
        2 Thôn Hải Bình
    Lộc Bổn

II

 
        1 Thôn Bến Ván 2
    Lộc Hòa

II

 
        1 Thôn 3
        2 Thôn 4
    Lộc Trì

II

 
        1 Thôn Khe Su
    Xuân Lộc

II

 
        1 Bản Phúc Lộc

IV

HUYỆN PHONG ĐIỀN      
    Phong Mỹ

II

 
        1 Thôn Phong Thu

IV

HUYỆN HƯƠNG TRÀ      
    Hồng Tiến

II

 
        1 Thôn 5

 

TỈNH LÂM ĐỒNG

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Số thôn đặc biệt khó khăn

  Xã KV I

75

6

  Xã KV II

38

73

  Xã KV III

35

132

 

TOÀN TỈNH

148

211

I

THÀNH PHỐ ĐÀ LT  

1

  Phường 1

I

0

2

  Phường 10

I

0

3

  Phường 11

I

0

4

  Phường 12

I

0

5

  Phường 2

I

0

6

  Phường 3

I

0

7

  Phường 4

I

0

8

  Phường 5

I

0

9

  Phường 6

I

0

10

  Phường 7

I

0

11

  Phường 8

I

0

12

  Phường 9

I

0

13

  Xã Tà Nung

I

0

14

  Xã Trạm Hành

I

0

15

  Xã Xuân Thọ

I

0

16

  Xã Xuân Trường

I

0

II

THÀNH PHBẢO LC  

1

  Phường 1

I

0

2

  Phường B’Lao

I

0

3

  Phường II

I

0

4

  Phường Lộc Phát

I

0

5

  Phường Lộc Sơn

I

0

6

  Phường Lộc Tiến

I

0

7

  Xã Đại Lào

I

0

8

  Xã ĐamBri

I

0

9

  Xã Lộc Châu

I

0

10

  Xã Lộc Nga

I

0

11

  Xã Lộc Thanh

I

0

III

HUYỆN LẠC DƯƠNG  

1

  Thị trấn Lạc Dương

I

0

2

  Xã Đạ Nhim

II

2

3

  Xã Đạ Sar

II

2

4

  Xã Đạ Chais

III

2

5

  Xã Đưng K’Nớ

III

2

6

  Xã Lát

III

2

IV

HUYỆN ĐƠN DƯƠNG  

1

  Thị trấn Thạnh Mỹ

I

0

2

  Xã Lạc Lâm

I

0

3

  Xã Quảng Lập

I

0

4

  Thị trấn D’răn

II

1

5

  Xã Ka Đô

II

4

6

  Xã Lạc Xuân

II

2

7

  Xã Tu Tra

II

3

8

  Xã Đạ ròn

II

4

9

  Xã Ka Đơn

III

4

10

  Xã Pró

III

3

V

HUYỆN ĐC TRỌNG  

1

  Thị trấn Liên Nghĩa

I

0

2

  Xã Bình Thạnh

I

0

3

  Xã Hiệp Thạnh

I

0

4

  Xã Liên Hiệp

I

1

5

  Xã Ninh Gia

I

1

6

  Xã Phú Hội

I

0

7

  Xã Tân Hội

I

0

8

  Xã Tân Thành

I

0

9

  Xã Đà Loan

II

1

10

  Xã Hiệp An

II

1

11

  Xã Ninh Loan

II

1

12

  Xã Đa Quyn

III

6

13

  Xã N’Thôn Hạ

III

4

14

  Xã Tà Hine

III

3

15

  Xã Tà Năng

III

4

VI

HUYỆN LÂM HÀ  

1

  Thị trấn Đinh Văn

I

1

2

  Thị trấn Nam Ban

I

0

3

  Xã Đông Thanh

I

0

4

  Xã Hoài Đức

I

0

5

  Xã Nam Hà

I

0

6

  Xã Đạ Đờn

II

1

7

  Xã Gia Lâm

II

1

8

  Xã Liên Hà

II

4

9

  Xã Mê Linh

II

3

10

  Xã Phi Tô

II

1

11

  Xã Phú Sơn

II

1

12

  Xã Phúc Thọ

II

4

13

  Xã Tân Hà

II

1

14

  Xã Tân Văn

II

2

15

  Xã Đan Phượng

III

3

16

  Xã Tân Thanh

III

4

VII

HUYỆN ĐAM RÔNG  

1

  Xã Đạ K’Nàng

II

2

2

  Xã Đạ Long

III

5

3

  Xã Đạ M’Rong

III

6

4

  Xã Đạ Rsal

III

3

5

  Xã Đạ Tông

III

8

6

  Xã Liêng Srônh

III

6

7

  Xã Phi Liêng

III

4

8

  Xã Rô Men

III

4

VIII

HUYỆN DI LINH  

1

  Thị trấn Di Linh

I

0

2

  Xã Đinh Lạc

I

1

3

  Xã Gung Ré

I

0

4

  Xã Gia Hiệp

I

0

5

  Xã Hòa Bắc

I

0

6

  Xã Hòa Nam

I

0

7

  Xã Hòa Ninh

I

0

8

  Xã Hòa Trung

I

0

9

  Xã Liên Đầm

I

1

10

  Xã T.Thượng

I

0

11

  Xã Tam Bố

I

0

12

  Xã Tân Châu

I

0

13

  Xã Bảo Thuận

II

3

14

  Xã Đinh Trang Hòa

II

5

15

  Xã Đinh Trang Thượng

II

1

16

  Xã Tân Lâm

II

1

17

  Xã Tân Nghĩa

II

2

18

  Xã Gia Bắc

III

3

19

  Xã Sơn Điền

III

3

IX

HUYỆN BẢO LÂM  

1

  Thị trấn Lộc Thắng

I

0

2

  Xã Lộc An

I

0

3

  Xã Lộc Đức

I

0

4

  Xã Lộc Ngãi

I

0

5

  Xã Lộc Quảng

I

0

6

  Xã B’ Lá

II

2

7

  Xã Lộc Tân

II

3

8

  Xã Lộc Thành

II

2

9

  Xã Tân Lạc

II

4

10

  Xã Lộc Bảo

III

2

11

  Xã Lộc Bắc

III

4

12

  Xã Lộc Lâm

III

3

13

  Xã Lộc Nam

III

5

14

  Xã Lộc Phú

III

3

X

HUYỆN ĐẠ HUOAI  

1

  Thị trấn ĐạM’ri

I

0

2

  Thị trấn Mađaguôi

I

1

3

  Xã Đạ Tồn

I

0

4

  Xã ĐạM’ri

I

0

5

  Xã Hà Lâm

I

0

6

  Xã Đạ Oai

II

1

7

  Xã Mađaguôi

II

1

8

  Xã ĐạP’loa

III

4

9

  Xã Đoàn Kết

III

4

10

  Xã Phước Lộc

III

5

XI

HUYN Đ TẺH  

1

  Thị trấn Đạ Tẻh

I

0

2

  Xã Đạ Kho

I

0

3

  Xã Hà Đông

I

0

4

  Xã Triệu Hải

I

0

5

  Xã An Nhơn

II

1

6

  Xã Đạ Lây

II

1

7

  Xã Mỹ Đức

II

2

8

  Xã Quốc Oai

II

2

9

  Xã Đạ Pal

III

5

10

  Xã Hương Lâm

III

3

11

  Xã Quảng Trị

III

3

XII

HUYN CÁT TIÊN  

1

  Xã Đức Phổ

I

0

2

  Xã Gia Viễn

I

0

3

  Xã Phù Mỹ

I

0

4

  Xã Phước Cát 1

I

0

5

  Xã Tiên Hoàng

I

0

6

  Thị trấn Đồng Nai

II

1

7

  Xã Phước Cát 2

II

2

8

  Xã Quảng Ngãi

II

1

9

  Xã Tư Nghĩa

II

1

10

  Xã Đồng Nai Thượng

III

2

11

  Xã Mỹ Lâm

III

2

12

  Xã Nam Ninh

III

4

 

TỈNH LÂM ĐỒNG

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Tên huyện

Tên xã

Khu vực

Tên thôn

I

HUYỆN LẠC DƯƠNG    
    Đạ Nhim

II

 
        1 Đạ Tro
        2 Đạ Cháy
    Đạ Sar

II

 
        1 Thôn 2
        2 Thôn 5
    Đạ Chais

III

 
        1 Đồng Mang
        2 Đưng K’Si
    Đưng K’Nớ

III

 
     

1 Đưng Trang
     

2 K’Nớ 2
    Lát

III

 
     

1 Păng Tiêng
     

2 Đạ Nghịt

II

HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

 
    Ka Đô

II

 
     

1 Ka Đô mới 1
     

2 Ka Đô mới 2
     

3 Thôn Taluy 1
     

4 Thôn Taluy 2
    Lạc Xuân

II

 
     

1 Tân Hiên
     

2 Bkăn
    Thị trấn D’Ran

II

 
     

1 Kăn kin
    Tu Tra

II

 
     

1 Bockabang
     

2 K’lót
     

3 MaĐanh
    Đạ Ròn

III

 
     

1 Thôn D’ròn
     

2 Thôn 2
     

3 Thôn Suối thông A1
     

4 Thôn Suối thông A2
    Ka Đơn

III

 
     

1 Ka Đơn
     

2 Ka rái 1
     

3 Ka rái 2
     

4 Krăng chớ
    Pró

III

 
     

1 Hamanhai 1
     

2 Pró ngó
     

3 Pró trong

III

HUYỆN ĐỨC TRỌNG

 
    Liên Hiệp

I

 
     

1 Gần Reo
    Ninh Gia

I

 
     

1 ĐăngSrôn
    Đà Loan

II

 
     

1 Ma Am

  Hiệp An

II

 

   

1 Đa Ra Hoa

  Ninh Loan

II

 

   

1 Nam Loan

  Đa Quyn

III

 

   

1 Chơ Ré

   

2 Tân Hạ

   

3 Tơ M Rang

   

4 Chơ Rung

   

5 Toa Cát

   

6 Ma Kir

  N’Thôn Hạ

III

 

   

1 Lạch Tông

   

2 Yang Ly

   

3 Bia Ray

   

4 Đoàn Kết

  Tà Hine

III

 

   

1 Tà In

   

2 Phú Ao

   

3 Phú Cao

  Tà Năng

III

 

   

1 Ma Sra

   

2 Tà Nhiên

   

3 Chiếu Krơm

   

4 B Lá

IV

HUYỆN LÂM HÀ  

 

  Thị trấn Đinh Văn

I

 

   

1 Ry Ông Se

  Đạ Đờn

II

 

   

1 Đạ Ty

  Gia Lâm

II

 

   

1 Thôn 1

  Liên Hà

II

 

   

1 Hà Lâm

   

2 Phúc Thạch

   

3 Đạ Dâng

   

4 Đạ Sa

  Mê Linh

II

 

   

1 Thực Nghiệm

   

2 Buôn Chuối

   

3 Hang Hớt

  Phi Tô

II

 

   

1 Phi Sour

  Phú Sơn

II

 

   

1 Preteing 2

  Phúc Thọ

II

 

   

1 Đạ Pe

   

2 R’ Hang Trụ

   

3 Lâm Bô

   

4 Phúc Cát

  Tân Hà

II

 

   

1 Phúc Tân

  Tân Văn

II

 

   

1 Tân Lin

   

2 Tân Lộc

  Đan Phượng

III

 

   

1 An Bình

   

2 Tân Lập

   

3 Nhân Hòa

  Tân Thanh

III

 

   

1 Phi Tô

   

2 Kon Păng

   

3 Bằng Sơn

   

4 Tân Hợp

V

HUYỆN ĐAM RÔNG

 

  Đạ K’Nàng

II

 

   

1 Thôn Pul

   

2 Păng Bá

  Đạ Long

III

 

   

1 Thôn 1

   

2 Thôn 2

   

3 Thôn 3

   

4 Thôn 4

   

5 Thôn 5

  Đạ M’ Rong

III

 

   

1 Liêng Krăc I

   

2 Liêng Krăc II

   

3 Tu La

   

4 Đa Xế

   

5 Đa Tế

   

6 Đa La

  Đạ Rsal

III

 

   

1 Pang pế dơng

   

2 Đăk Măng

   

3 Phi Jút

  Đạ Tông

III

 

   

1 Đa Kao I

   

2 Đa Kao II

   

3 Liêng Trang I

   

4 Liêng Trang II

   

5 Đạ Nhinh I

   

6 Đạ Nhinh II

   

7 Mê Ka

   

8 N’tôn

  Liêng Srônh

III

 

   

1 Thôn 1

   

2 Thôn 2

   

3 Thôn 3

   

4 Thôn 4

   

5 Thôn 5

   

6 Thôn 6

  Phi Liêng

III

 

   

1 Thanh Bình

   

2 Liêng Dơng

   

3 Păng Sim

   

4 Dơng Glê

  Rô Men

III

 

   

1 Thôn 2

   

2 Thôn 3

   

3 Thôn 4

   

4 Thôn 5

VI

HUYỆN DI LINH  

 

  Đinh Lạc

I

 

   

1 Kao Quynh

  Liên Đầm

I

 

   

1 Thôn 9

  Bảo Thuận

II

 

   

1 Kờ Nệt

   

2 Ta Ly

   

3 Krọt Sơk

  Đinh Trang Thượng

II

 

   

1 Thôn 3

  Đinh Trang Hòa

II

 

   

1 Thôn 2B

   

2 Thôn 4

   

3 Thôn 5A

   

4 Thôn 6

   

5 Thôn 10

  Tân Nghĩa

II

 

   

1 K’ Brạ

   

2 Gia Bắc 1

  Xã Tân Lâm

II

 

   

1 Thôn 6

  Sơn Điền

III

 

   

1 Lang Bang

   

2 Ka Liêng

   

3 Con Sol

  Xã Gia Bắc

III

 

   

1 Hà Giang

   

2 Bộ Bê

   

3 Ka Sá

VII

HUYỆN BẢO LÂM  

 

  B’Lá

II

 

   

1 Thôn 1

   

2 Thôn 4

  Lộc Tân

II

 

   

1 Thôn 2

   

2 Thôn 3

   

3 Thôn 6

  Lộc Thành

II

 

   

1 Thôn 3

   

2 Thôn 10c

  Tân Lạc

II

 

   

1 Thôn 1

   

2 Thôn 3

   

3 Thôn 4

   

4 Thôn 5

  Lộc Bảo

III

 

   

1 Thôn 2

   

2 Thôn 3

  Lộc Bắc

III

 

   

1 Thôn 1

   

2 Thôn 2

   

3 Thôn 3

   

4 Thôn 4

  Lộc Lâm

III

 

   

1 Thôn 1

   

2 Thôn 2

   

3 Thôn 3

  Lộc Nam

III

 

   

1 Thôn 1

   

2 Thôn 3

   

3 Thôn 4

   

4 Thôn 9

   

5 Thôn 10

  Lộc Phú

III

 

   

1 Thôn 4

   

2 Thôn Đạ Hàng Lang

   

3 Thôn Nao Quang

VIII

HUYỆN ĐẠ HUOAI  

 

  Thị trấn MaĐaGuôi

I

 

   

1 Tổ dân phố 1

  Đạ Oai

II

 

   

1 Thôn 2

  MaĐaGuôi

II

 

   

1 Thôn 4

  ĐạP’loa

III

 

   

1 Thôn 1

   

2 Thôn 3

   

3 Thôn 4

   

4 Thôn 5

  Đoàn Kết

III

 

   

1 Thôn 1

   

2 Thôn 2

   

3 Thôn 3

   

4 Thôn 4

  Phước Lộc

III

 

   

1 Thôn Phước Lạc

   

2 Thôn Phước Hồng

   

3 Thôn Phước Trung

   

4 Thôn Phước Dũng

   

5 Thôn Phước An

IX

HUYỆN ĐẠ TẺH  

 

  An Nhơn

II

 

   

1 Thôn Tố Lan

  Đạ Lây

II

 

   

1 Thôn Thanh Phước

  Mỹ Đức

II

 

   

1 Thôn 6

   

2 Thôn 8 (Con Ó)

  Quốc Oai

II

 

   

1 Thôn 6

   

2 Thôn 7 (Đạ Nhar)

  Đạ Pal

III

 

   

1 Thôn Giao Yến

   

2 Thôn Xuân Phong

   

3 Thôn Xuân Thượng

   

4 Thôn Tôn K’Long A

   

5 Thôn Tôn K’Long B

  Hương Lâm

III

 

   

1 Thôn Hương Thanh

   

2 Thôn Hương Phú

   

3 Thôn Hương Thành

  Quảng Trị

III

 

   

1 Thôn 1

   

2 Thôn 2

   

3 Thôn 7

X

HUYỆN CÁT TIÊN  

 

  Phước Cát 2

II

 

   

1 Thôn 4

   

2 Thôn 3

  Quảng Ngãi

II

 

   

1 Thôn 1

  Tư Nghĩa

II

 

   

1 Thôn Liên Nghĩa

  Thị trấn Đồng Nai

II

 

   

1 Bản Buôn Go

  Đồng Nai Thượng

III

 

   

1 Thôn Bù Sa

   

2 Thôn Bê Đê

  Mỹ Lâm

III

 

   

1 Thôn Mỹ Điền

   

2 Thôn Mỹ Thủy

  Nam Ninh

III

 

   

1 Thôn Ninh Đại

   

2 Thôn Ninh Thượng

   

3 Thôn Ninh Thủy

   

4 Thôn Ninh Trung

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Advertisements

Một phản hồi

  1. Cho cháu hỏi: cháu là sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 gia đình cháu thuộc khu vực II thôn thuộc diện dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và miền núi có tên trong danh sách bên trên có được hưởng chế độ trợ cấp Xã Hội hay không? Nếu được thì cho cháu hỏi tại sao khi có quyết định 447 của Ủy ban Dân tộc cháu lại không được hưởng chế độ đó nữa? Từ trước khi còn học phổ thông cháu luôn được hưởng chế độ này cho tới kì học vừa rồi khi học Đại học. Nhưng đến kì này cháu lại bị cắt ra khỏi danh sách được hưởng trợ cấp. Cháu mong các trưởng ban có thể giải đáp giúp cháu thắc mắc này được không ạ! Cháu xin cảm ơn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: