Đề cương tuyên truyền Luật xử lý vi phạm hành chính (powerpoint)

– Lệ phí tải văn bản: 20.000đ

– Liên hệ admin: kesitinh355@gmail.com

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (POWERPOINT)

Liên hệ: kesitinh355@gmail.com để tải văn bản

Đề cương tuyên truyền Luật Biển Việt Nam và Công ước Biển

Vào link để tải văn bản http://tuphaptamky.gov.vn/wp/?p=8169

Đề cương tuyên truyền Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

PhotobucketLiên hệ admin: kesitinh355@gmail. com để tải văn bản

Thông tin pháp luật tháng 9/2012 (power point) sử dụng cho ngày pháp luật

PhotobucketLiên hệ admin: kesitinh355@gmail. com để tải văn bản

Giới thiệu Luật phổ biến giáo dục pháp luật

Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã và đang khẳng định một vị trí, vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt trong điều kiện nước ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền định hướng xã hội chủ nghĩa; với vai trò là cầu nối giữa hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật, là khâu đầu tiên của quy trình triển khai thực hiện pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật. Chính vì công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có một vị trí và vai trò rất quan trọng như trên, ngày 20 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Luật gồm 5 chương với 41 điều: quy định nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. 

1. Về quyền được thông tin và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân (điều 2): Luật khẳng định công dân có quyền được thông tin về pháp luật và có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. Đồng thời, Luật xác định trách nhiệm của Nhà nước bảo đảm, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền được thông tin về pháp luật.

Quyền này được cụ thể hóa tại khoản 2 Điều 11 (Hình thức PBGDPL), Điều 15 (Tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật), khoản 2 Điều 17 (PBGDPL cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân). Đọc tiếp

Công văn 2962/BTP-PBGDPL ngày 18/4/2012 tổng kết Đề án 2 – Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008-2012 do Bộ Tư pháp ban hành (có hiệu lực 18/4/2012)

PhotobucketNgày 12/02/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 270/2009/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012, Đề án đã giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá 04 năm thực hiện (2009-2012) và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của Đề án trong giai đoạn tiếp theo.

Năm nay là năm cuối cùng thực hiện Đề án, Bộ Tư pháp dự kiến tổ chức tổng kết Đề án và Chương trình trên toàn quốc vào tháng 11/2012. Để việc tổng kết có hiệu quả, Bộ Tư pháp đề nghị tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho Lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi trách nhiệm của mình tiến hành tổng kết Đề án bằng các hình thức phù hợp, đồng thời có báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30/9/2012 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Đọc tiếp

Công văn 2961/BTP-PBGDPL ngày 18/4/2012 tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008-2012 do Bộ Tư pháp ban hành (có hiệu lực 18/4/2012)

Photobucket

Ngày 12/03/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012, Chương trình đã giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương triển khai các nội dung và Đề án trọng tâm của Chương trình; tổ chức tổng kết đánh giá 05 năm thực hiện (2008-2012) và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn tiếp theo.

Tại điểm g mục 1 phần II của Chương trình có giao nhiệm vụ cho Bộ Tư pháp tổ chức tổng kết Chương trình. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp dự kiến tổ chức tổng kết Chương trình trên toàn quốc vào tháng 11/2012. Để việc tổng kết có hiệu quả, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi trách nhiệm của mình tiến hành tổng kết Chương trình và các Đề án được ban hành kèm theo Chương trình bằng các hình thức phù hợp và gửi báo cáo tổng kết về Bộ Tư pháp trước ngày 30/9/2012.

Đọc tiếp

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO, LUẬT VIÊN CHỨC

Liên hệ email: kesitinh355@gmail.com để tải văn bản

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Liên hệ Email:nhulai0102@gmail.com để tải văn bản

Đề cương tập huấn Luật Phòng chống tham nhũng và luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com để tải văn bản

Những chính sách có hiệu lực từ 01/3/2012

Photobucket

Tuphap (ảnh từ internet)

          Hôm nay, hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành như quy định về hướng dẫn luật Thuế thu  nhập doanh nghiệp, quy định về phí, lệ phí trong hành nghề luật sư, đấu giá tài sản…

           1. Hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, thì thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều 1 NĐ 122. Đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và có thu nhập quy định tại khoản 2 Điều 1 thì thu nhập này được xác định là thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở

Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 37 other followers